Návrh VZN Mesta Michalovce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mesto Michalovce zverejňuje - Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

20. 11. 2023 8:22

 

Súbory / prílohy