Dodatok č. 2 k VZN mesta Michalovce č. 197/2018 zo dňa 27.2.2018

Mesto Michalovce zverejňuje Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Michalovce č. 197/2018 zo dňa 27.02.2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Michalovce. 

7. 9. 2020 8:38

 

Súbory / prílohy