Byt do nájmu na adrese Obrancov mieru 4 - garzónka

Mesto Michalovce ponúka byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 70/2003 o nájme bytov v bytovom dome na Ulici obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach.

31. 7. 2020 10:43

 

Súbory / prílohy

Názov
Byt do nájmu