<![CDATA[Informačný portál mesta Michalovce RSS - Všeobecné záväzné nariadenia]]> http://www.michalovce.sk/ sk http://www.michalovce.sk/ Sat, 02 Dec 2023 20:25:50 +0100 hourly 2 2002-10-02T10:00:00-05:00 <![CDATA[Informačný portál mesta Michalovce RSS - Všeobecné záväzné nariadenia]]> http://www.michalovce.sk/images/logo_print.gif http://www.michalovce.sk/ ordinance-31 <![CDATA[VZN 092/2006]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0922006  

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva Michalovce č. 92 /2006 o výlepných miestach na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane do orgánov samosprávy miest

]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:52:30 +0200
ordinance-41 <![CDATA[VZN 113/2008]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1132008

Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 113 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

]]>
Fri, 06 Oct 2017 13:03:37 +0200
ordinance-42 <![CDATA[VZN 114/2008]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1142008
Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 114 o určení príspevku od zákonného zástupcu detí/žiakov, dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách
]]>
Fri, 06 Oct 2017 13:06:04 +0200
ordinance-43 <![CDATA[VZN 115/2008]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1152008

Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č. 115/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Michalovce

]]>
Fri, 06 Oct 2017 13:08:33 +0200
ordinance-44 <![CDATA[VZN 117/2009]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1172009

Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupitel'stva v Michalovciach č.117/2009 o procese, podmienkach a poplatkoch pri povol'ovaní užívania verejných priestranstiev v meste Michalovce

]]>
Fri, 06 Oct 2017 13:11:05 +0200
ordinance-45 <![CDATA[VZN 118/2009]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1182009

Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva Michalovce č. 118/2009 o výlepných miestach na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

]]>
Fri, 06 Oct 2017 13:15:52 +0200
ordinance-46 <![CDATA[VZN 119/2009]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1192009

Všeobecne záväzne nariadenie MsZ mesta Michalovce o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Michalovce

]]>
Fri, 06 Oct 2017 13:18:49 +0200
ordinance-47 <![CDATA[VZN 121/2009]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1212009

Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č. 121/2009, schválené uznesením č. 396 dňa 11.12.2009 a zmenu schválenu uznesením č. 452 dňa 27.4.2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Michalovce

]]>
Fri, 06 Oct 2017 13:22:24 +0200
ordinance-150 <![CDATA[001) Štatút Mesta Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/001-statut-mesta-michalovce-1 Plné znenie šatútu

]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:42:31 +0200
ordinance-199 <![CDATA[VZN 220/2022]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/22022 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 220/2022 o pešej zóne v Meste Michalovce.

]]>
Mon, 18 Sep 2023 10:00:21 +0200
ordinance-32 <![CDATA[VZN 094/2006]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0942006  

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 94 zo dňa 31.10.2006,v znení dodatku č. 1 schválenom MsZ v Michalovciach dňa 21.10.2008 uznesením č. 259 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Michalovce
]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:52:24 +0200
ordinance-83 <![CDATA[VZN 165/2014]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1652014-1 Všeobecne záväzné nariadenia MsZ v michalovciach č.:165/2014 o letných terasách

]]>
Thu, 26 Oct 2017 14:17:24 +0200
ordinance-84 <![CDATA[VZN 166/2014]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1662014 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach o dani za užívanie verejného priestranstva v meste Michalovce

]]>
Thu, 26 Oct 2017 14:25:49 +0200
ordinance-85 <![CDATA[VZN 167/2014]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1672014 Všeobecne záväzné zariadenie MsZ v Michalovciach č.:167 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

]]>
Thu, 26 Oct 2017 14:30:21 +0200
ordinance-86 <![CDATA[VZN 168/2014]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1682014 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

]]>
Thu, 26 Oct 2017 14:34:26 +0200
ordinance-87 <![CDATA[VZN 170/2014]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1702014 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 170/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2015 ]]> Thu, 26 Oct 2017 14:37:03 +0200 ordinance-88 <![CDATA[VZN 175/2015]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1752015 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach o procese a podmienkych pri povoľovaní užívanie verejných priestranstiev v meste Michalovce

]]>
Thu, 26 Oct 2017 14:40:43 +0200
ordinance-89 <![CDATA[VZN 176/2015]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1762015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce
 
Dodatok č.1 [pdf]
]]>
Thu, 26 Oct 2017 14:46:45 +0200
ordinance-90 <![CDATA[VZN 177/2015]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1772015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.177 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách vol'ného času pri základných školách, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriad'ovatel'skej pôsobnosti Mesta Michalovce ]]> Thu, 26 Oct 2017 14:48:11 +0200 ordinance-91 <![CDATA[VZN 178/2015]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1782015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 178 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2015
 
]]>
Thu, 26 Oct 2017 14:53:17 +0200
ordinance-81 <![CDATA[VZN 161/2014]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1612014 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce ]]> Thu, 26 Oct 2017 08:45:54 +0200 ordinance-123 <![CDATA[VZN 140/2012]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1402012 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č. 140 zo dňa 24.4.2012 o pomenovaní okružných križovatiek

]]>
Tue, 07 Nov 2017 14:01:28 +0100
ordinance-133 <![CDATA[VZN 173/2015]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1732015 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 173 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov

]]>
Tue, 27 Nov 2018 10:41:08 +0100
ordinance-145 <![CDATA[VZN 189/2016]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1892016 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č 189 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách voľného času pri základných školách, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovatel'skej pôsobnosti Mesta Michalovce ]]> Mon, 18 Sep 2023 09:54:29 +0200 ordinance-155 <![CDATA[VZN 193/2017]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1932017 Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 193/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:40:50 +0200
ordinance-160 <![CDATA[VZN 197/2018]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1972017 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spósobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce

]]>
Mon, 09 Jan 2023 10:03:30 +0100
ordinance-168 <![CDATA[VZN - 188/2016 - Dodatok č. 1]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1882016-dodatok-c-1 Dodatok k Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 188/2016 o rozsahu poskytovania iných služieb v sociálnej oblasti mesta a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta Michalovce.

]]>
Thu, 18 May 2023 14:32:46 +0200
ordinance-167 <![CDATA[VZN 201/2019]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/2012019-1 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 201 zo dňa 14.5.2019 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v Meste Michalovce.

]]>
Wed, 12 Jun 2019 11:10:06 +0200
ordinance-170 <![CDATA[VZN 202/2019]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/2022019 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 202/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školských jedálňach pri materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce.

]]>
Mon, 18 Sep 2023 09:56:48 +0200
ordinance-196 <![CDATA[VZN 217/2021 ]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/2172021 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 217/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta.

]]>
Mon, 06 Dec 2021 09:53:13 +0100
ordinance-205 <![CDATA[VZN 228/2022]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/22822 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 228/2022, o dani za užívanie verejného priestranstva v Meste Michalovce.

]]>
Thu, 15 Dec 2022 12:39:26 +0100
ordinance-130 <![CDATA[VZN 169/2014]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1692014 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č 169/2014 o dani za užívanie verejného priestranstva v meste Michalovce

]]>
Mon, 18 Sep 2023 09:50:39 +0200
ordinance-131 <![CDATA[VZN 171/2015]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1712015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 171/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach ]]> Tue, 09 Jan 2018 10:48:13 +0100 ordinance-132 <![CDATA[VZN 172/2015]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1722015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 172 o pomenovaní okružných križovatiek

]]>
Thu, 09 Nov 2017 08:07:12 +0100
ordinance-151 <![CDATA[002) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/002-zasady-hospodarenia-a-nakladania-s-majetkom-mesta-michalovce Tue, 23 Oct 2018 10:42:15 +0200 ordinance-152 <![CDATA[003) Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/003-pravidla-rozpoctoveho-hospodarenia-mesta-michalovce Vydané na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím zákona NR SR č. 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona NR SRč. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:41:36 +0200
ordinance-153 <![CDATA[004) Pravidlá o poskytovaní finančného príspevku]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/004-pravidla-o-poskytovani-financneho-prispevku Pravidlá o poskytovaní finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta Michalovce pre dôchodcov a určené skupiny občanov mesta Michalovce.

]]>
Mon, 09 Jan 2023 10:11:40 +0100
ordinance-154 <![CDATA[005) Pravidlá podávania, preverovania a evidovania podnetov]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/005-pravidla-podavania-preverovania-a-evidovania-podnetov Pravidlá podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle Zákona č. 307/2014 Z.z.

]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:41:06 +0200
ordinance-177 <![CDATA[VZN - 164/2014 - Dodatok č. 1]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1642014-dodatok Dodatok č. 1 k Všeobecne závaznému nariadeniu č. 164/2014 o podmienkach prenájmu stanovíšť TAXI v Meste Michalovce

]]>
Mon, 18 Sep 2023 09:50:06 +0200
ordinance-178 <![CDATA[VZN - 169/2014 - Dodatok č. 1]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1692014-dodatok Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 169/2014 o dani za užívanie verejného priestranstva v Meste Michalovce

]]>
Mon, 31 May 2021 14:18:34 +0200
ordinance-189 <![CDATA[VZN - 169/2014 - Dodatok č. 2]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1692014-dodatok-1 Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 169/2014 o dani za užívanie verejného priestranstva v Meste Michalovce

]]>
Mon, 18 Sep 2023 09:50:50 +0200
ordinance-103 <![CDATA[VZN 076/2003]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0762003 Zmeny a doplnky k Všeobecne záväznému nariadeniu MsZ Michalovce č. 76 o určení školských obvodov v meste Michalovce ]]> Mon, 18 Sep 2023 09:40:08 +0200 Wed, 21 Sep 2022 08:00:00 +0200 ordinance-104 <![CDATA[VZN 077/2004]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0772004 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 77/2004 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia ]]> Mon, 18 Sep 2023 09:40:38 +0200 ordinance-105 <![CDATA[VZN 079/2004]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0792004 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 79/2004 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici konečnej v bytovom dome "H" v Michalovciach

Dodatok č.1 [pdf]

]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:44:58 +0200
ordinance-106 <![CDATA[VZN 083/2005]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0832005 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 83/2005 o podmienkach prideľovania nájomných bytov v bytovom dome na Ulici staničnej č.3 v Michalovciach

]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:44:51 +0200
ordinance-107 <![CDATA[VZN 093/2006]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0932006 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č.93/2006 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

]]>
Tue, 10 Jan 2023 14:45:24 +0100
ordinance-108 <![CDATA[VZN 100/2007]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1002007 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 100/2007 o Fonde rozvoja bývania mesta Michalovce

]]>
Tue, 07 Nov 2017 12:42:50 +0100
ordinance-116 <![CDATA[VZN 112/2008]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1122008 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č.112 o pomenovaní novovzniknutých ulíc

]]>
Tue, 07 Nov 2017 13:49:08 +0100
ordinance-118 <![CDATA[VZN 116/2009]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1162009 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 116/2009 o podmienkach prideľovania nájomných bytov v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 na Ulici obrancov mieru 4 v Michalovciach

Dodatok č.1 [pdf]

]]>
Tue, 07 Nov 2017 13:51:47 +0100
ordinance-119 <![CDATA[VZN 120/2009]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1202009 Všeobecne záväzného nariadenia č. 120/2009 Mesta Michalovce o miestnom referende ]]> Tue, 07 Nov 2017 13:53:02 +0100 ordinance-120 <![CDATA[VZN 125/2010]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1252010 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 125/2010 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na Ulici mlynskej č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 (lokalita „Angi mlyn) v Michalovciach podľa ustanovení zákona č. 64/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

]]>
Tue, 07 Nov 2017 13:54:36 +0100
ordinance-121 <![CDATA[VZN 131/2011]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1312011 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č. 131 o pomenovaní novovzniknutélto Námestia Jána Pavla II.

]]>
Tue, 07 Nov 2017 13:56:33 +0100
ordinance-122 <![CDATA[VZN 138/2011]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1382011 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach číslo 138/2011 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici okružnej v Polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach

Dodatok č.1 [pdf]

]]>
Tue, 07 Nov 2017 13:59:23 +0100
ordinance-109 <![CDATA[VZN 101/2007]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1012007 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ č. 101 o určení sadzieb a stanovenia podmienok za prenájom nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Michalovce ]]> Tue, 07 Nov 2017 13:09:25 +0100 ordinance-111 <![CDATA[VZN 102/2007]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1022007 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 102/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb ]]> Tue, 07 Nov 2017 13:13:19 +0100 ordinance-112 <![CDATA[VZN 104/2008]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1042008 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach číslo 104/2008 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici obrancov mieru v bytovom dome „A" a „C" v Michalovciach

Dodatok č.1 [pdf]

]]>
Tue, 07 Nov 2017 13:16:57 +0100
ordinance-113 <![CDATA[VZN 105/2008]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1052008 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach číslo 105/2008 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici mlynskej v bytovom dome „D" a „E" v Michalovciach

]]>
Tue, 07 Nov 2017 13:22:05 +0100
ordinance-198 <![CDATA[VZN 219/2022]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/2192022 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. . 219/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 216/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka  škôl a školských zariadení na rok 2022 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.

]]>
Mon, 18 Sep 2023 10:00:09 +0200 Wed, 21 Sep 2022 08:00:00 +0200
ordinance-115 <![CDATA[VZN 111/2008]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1112008 Všeobecne záväzného nariadenia MsZ mesta Michalovce č. 111 o cenách nájmu bytov ]]> Tue, 07 Nov 2017 13:26:33 +0100 ordinance-127 <![CDATA[VZN 162/2014]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1622014 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach o pešej zóne v meste Michalovce

]]>
Mon, 18 Sep 2023 09:48:45 +0200
ordinance-128 <![CDATA[VZN 163/2014]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1632014 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 163 zo dňa 17.6.2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v Meste Michalovce. ]]> Wed, 12 Jun 2019 11:06:57 +0200 ordinance-129 <![CDATA[VZN 164/2014]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1642014 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Michalovce č. 164/2014 o podmienkach prenájmu stanovíšť TAXI v Meste Michalovce ]]> Wed, 08 Nov 2017 11:41:23 +0100 ordinance-158 <![CDATA[VZN 196/2017]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1962017 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spósobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce ]]> Tue, 03 Apr 2018 13:04:57 +0200 ordinance-200 <![CDATA[VZN 221/2022]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/2212022 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 221/2022, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 179/2015 prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Michalovce.

]]>
Mon, 13 Jun 2022 09:12:37 +0200
ordinance-214 <![CDATA[VZN 1/2023]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/12023 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce č. 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce na rok 2023

]]>
Tue, 02 May 2023 09:19:15 +0200
ordinance-67 <![CDATA[VZN 145/2012]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1452012 Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva Michalovce č 145/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Michalovce
 
Dodatok č.1 [pdf]
]]>
Wed, 11 Oct 2017 08:11:54 +0200
ordinance-156 <![CDATA[VZN 194/2017]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1942017 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 194/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

]]>
Tue, 21 Nov 2023 12:28:34 +0100
ordinance-171 <![CDATA[VZN 203/2019]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/2032019 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 203/2019 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Michalovce. ]]> Tue, 01 Oct 2019 08:50:02 +0200 ordinance-172 <![CDATA[002) Dodatok č. 1 - k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/002-dodatok-c-1-k-zasadam-hospodarenia-a-nakladania-s-majetkom-mesta-michalovce Thu, 12 Dec 2019 08:34:45 +0100 ordinance-173 <![CDATA[VZN 205/2019]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/2052019 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.205 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

]]>
Mon, 18 Sep 2023 09:57:29 +0200
ordinance-174 <![CDATA[VZN 206/2019]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/2062019 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č 206 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

Prehľad sadzieb dane z nehnuteľností v roku 2020

]]>
Fri, 03 Jan 2020 08:26:47 +0100
ordinance-182 <![CDATA[VZN 208/2020]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/2082020 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č 208/2020 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

]]>
Mon, 07 Sep 2020 09:03:12 +0200
ordinance-183 <![CDATA[VZN č. 197/2018 - Dodatok č. 2]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1972018-1 Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Michalovce č. 197/2018 zo dňa 27.02.2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Michalovce. 

]]>
Mon, 09 Jan 2023 10:04:06 +0100
ordinance-68 <![CDATA[VZN 146/2012]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1462012 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ č. 146/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2013 ]]> Wed, 11 Oct 2017 09:50:34 +0200 ordinance-69 <![CDATA[VZN 147/2012]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1472012 Všeobecne záväzné nariadenie č. 147 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

]]>
Wed, 11 Oct 2017 09:52:56 +0200
ordinance-70 <![CDATA[VZN 148/2012]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1482012 Michalovce Všeobecne záväzné nariadenie č 148, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č.1 [pdf]

]]>
Wed, 11 Oct 2017 09:56:31 +0200
ordinance-71 <![CDATA[VZN 149/2013]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1492013 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č.149/2013 o letných terasách

]]>
Wed, 11 Oct 2017 09:58:35 +0200
ordinance-72 <![CDATA[VZN 150/2013]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1502013 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č. 150 zo dňa 26.2.2013 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v Meste Michalovce ]]> Wed, 11 Oct 2017 10:00:18 +0200 ordinance-73 <![CDATA[VZN 151/2013]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1512013 Všeobecne záväzné nariadenia MsZ č. 151/2013 v Michalovciach o určení príspevku od zákonného zástupcu dleťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch deti, v centrách voľného času pri základných školách, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriad'ovaterskej pôsobnostl Mesta Michalovce ]]> Wed, 11 Oct 2017 10:03:48 +0200 ordinance-139 <![CDATA[VZN 183/2015]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1832015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 183/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole ]]> Mon, 18 Sep 2023 09:52:25 +0200 ordinance-140 <![CDATA[VZN 184/2015]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1842015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 184 o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do NRSR, pre voľby do Európskeho parlamentu, pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí

]]>
Thu, 09 Nov 2017 11:03:25 +0100
ordinance-141 <![CDATA[VZN 185/2016]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1852016 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.185 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta

]]>
Mon, 18 Sep 2023 09:53:18 +0200
ordinance-142 <![CDATA[VZN 186/2016]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1862016 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.186 o procese a podmienkach pri povoľovaní užívania verejných pristranstiev v meste Michalovce

]]>
Mon, 18 Sep 2023 09:53:37 +0200
ordinance-143 <![CDATA[VZN 187/2016]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1872016 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 187 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce ]]> Tue, 09 Jan 2018 08:15:32 +0100 ordinance-146 <![CDATA[VZN 190/2016]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1902016 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.190 o používaní pyrotechnických prostriedkov v meste Michalovce

]]>
Thu, 09 Nov 2017 11:46:40 +0100
ordinance-147 <![CDATA[VZN 191/2016]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1912016 Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva Michalovce č 191/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Michalovce ]]> Fri, 13 Jul 2018 13:39:28 +0200 ordinance-148 <![CDATA[VZN 192/2016]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1922016 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 192/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2017 ]]> Tue, 09 Jan 2018 11:45:11 +0100 ordinance-149 <![CDATA[VZN 003/1992]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0031992 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 3/1992 o zriadení Mestskej polície Michalovce ]]> Tue, 23 Oct 2018 10:42:42 +0200 ordinance-192 <![CDATA[VZN 214/2021]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/2142021 Všeobecne záväzného nariadenie mesta Michalovce č. 214/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 209/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2021. ]]> Wed, 26 Jan 2022 07:22:09 +0100 ordinance-193 <![CDATA[VZN 215/2021 ]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/2152021 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 215/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.189/2016 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách voľného času pri základných školách, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.

]]>
Mon, 18 Sep 2023 09:59:21 +0200
ordinance-203 <![CDATA[VZN 222/2022]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/22222 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 222/2022, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce na rok 2022.

]]>
Mon, 18 Sep 2023 10:00:50 +0200
ordinance-204 <![CDATA[VZN 223/2022]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/22322 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 223/2022, o určení školských obvodov základných škôl zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.

]]>
Tue, 06 Dec 2022 12:23:30 +0100
ordinance-99 <![CDATA[VZN 059/2001]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0592001 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 59 o predaji bytov a príslušenstva bytu

]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:46:22 +0200
ordinance-100 <![CDATA[VZN 063/2002]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0632002 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 63 o výlepných miestach na vylepovanie informačných a propagačných plagátov na území mesta Michalovce

]]>
Fri, 05 Aug 2022 09:07:48 +0200
ordinance-101 <![CDATA[VZN 070/2003]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0702003 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 70/2003 o nájme bytov

]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:45:25 +0200
ordinance-102 <![CDATA[VZN 072/2003]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0722003 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach o pomenovaní novovzniknutej ulice

]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:45:19 +0200
ordinance-159 <![CDATA[001) Štatút Mesta Michalovce]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/001-statut-mesta-michalovce Plné znenie štatútu

]]>
Wed, 26 Jan 2022 14:20:28 +0100
ordinance-161 <![CDATA[VZN 198/2018]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1982018 Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva Michalovce č 198/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Michalovce

]]>
Tue, 14 Jan 2020 11:55:45 +0100
ordinance-197 <![CDATA[VZN 216/2021 ]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/2162021 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 216/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka  škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2022.

]]>
Mon, 18 Sep 2023 09:59:34 +0200 Wed, 21 Sep 2022 08:00:00 +0200
ordinance-201 <![CDATA[VZN 224/2022]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/22422 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 224/2022 o zmene názvu časti Námestia slobody na Park Metoda Dominika Trčku.

]]>
Tue, 06 Dec 2022 07:26:53 +0100
ordinance-202 <![CDATA[VZN 225/2022]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/22522 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 225/2022, o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce.

]]>
Wed, 11 Jan 2023 15:48:23 +0100
ordinance-78 <![CDATA[VZN 158/2013]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1582013 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach o podmienkach evidencie a vedenia psov na území mesta Michalovce

]]>
Thu, 26 Oct 2017 08:14:04 +0200
ordinance-79 <![CDATA[VZN 159/2013]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1592013 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce číslo 159 o podmienkach prenájmu stanovíšť TAXI v Meste Michalovce ]]> Thu, 26 Oct 2017 08:16:23 +0200 ordinance-80 <![CDATA[VZN 160/2013]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1602013 Vleobecne záväzné nariadenie MsZ č. 160 o určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2014 ]]> Thu, 26 Oct 2017 08:22:46 +0200 ordinance-97 <![CDATA[VZN 038/1997]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0381997 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 38 o zmene názvu časti Ulice višňovej na Ulicu Vila-real v meste Michalovce

]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:46:36 +0200
ordinance-98 <![CDATA[VZN 055/1999]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0551999 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č.55 o povoľovaní výkopových prác a podvrtávok, zvláštnom užívaní mestských komunikácií, parkovísk a verejnej zelene na území mesta Michalovce

]]>
Mon, 18 Sep 2023 09:38:46 +0200
ordinance-180 <![CDATA[VZN - 101/2007 - Dodatok č. 7]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1012007-1 Dodatok k Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 101/2007 o určení sadzieb a stanovenia podmienok za prenájom nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce.

 
]]>
Mon, 06 Jul 2020 13:49:04 +0200
ordinance-206 <![CDATA[VZN 229/2022]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/22922 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 229/2022, ktorým sa upravuje VZN Mesta Michalovce č. 164/2014 o podmienkach prenájmu stanovíšť TAXI v Meste Michalovce.

]]>
Thu, 15 Dec 2022 12:48:29 +0100
ordinance-51 <![CDATA[VZN 124/2010]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1242010 Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach číslo 124/2010 o letných terasách na území mesta Michalovce ]]> Mon, 09 Oct 2017 08:55:05 +0200 ordinance-52 <![CDATA[VZN 126/2010]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1262010 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č. 126 o zákaze predaja a podávania alkoholických nápojov v zmysle zák. č. 219/1996 Z. z. ]]> Mon, 09 Oct 2017 08:57:49 +0200 ordinance-53 <![CDATA[VZN 127/2010]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1272010 Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Michalovce ]]> Mon, 09 Oct 2017 09:03:46 +0200 ordinance-54 <![CDATA[VZN 128/2010]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1282010 Všeobecne záväzného nariadenia MsZ č.128 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce ]]> Mon, 09 Oct 2017 09:05:21 +0200 ordinance-55 <![CDATA[VZN 129/2011]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1292011 VZN MsZ v Michalovciach č.129 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov, návykových a psychotropných látok na území mesta Michalovce ]]> Mon, 09 Oct 2017 09:06:51 +0200 ordinance-56 <![CDATA[VZN 130/2011]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1302011 Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 130/2011 o pešej zóne v meste Michalovce
 
]]>
Mon, 09 Oct 2017 09:52:17 +0200
ordinance-124 <![CDATA[VZN 144/2012]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1442012 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v Meste Michalovce ]]> Tue, 07 Nov 2017 14:09:24 +0100 ordinance-125 <![CDATA[VZN 152/2013]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1522013 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 152/2013 o podmienkach prideľovania nájomných bytov v objektoch škôl, resp. objektoch pôvodne určených pre školy a školské zariadenia

]]>
Tue, 07 Nov 2017 14:12:59 +0100
ordinance-126 <![CDATA[VZN 153/2013]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1532013 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č. 153 o zmene názvu časti Ulice Močarianskej na Ulicu Andreja Šándora

]]>
Tue, 07 Nov 2017 14:16:48 +0100
ordinance-207 <![CDATA[VZN 227/2022]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/22722 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 227/2022, o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách voľného času pri základných školách, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.

]]>
Thu, 15 Dec 2022 14:41:54 +0100
ordinance-33 <![CDATA[VZN 095/2006]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0952006  

 

Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č. 95/2006 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Michalovce

]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:52:19 +0200
ordinance-34 <![CDATA[VZN 096/2007]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0962007 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce Č. 96 zo dňa 24.4.2007, dodatok Č. 1 schválený MsZ v Michalovciach dňa 27.11.2007 uznesením Č. 124 v plnom znení, ktorým sa vydáva TRHOVÝ PORIADOK pre tržnicu na Ul. športovej a trhoviská na Ul. moskovskej, Ul. špitálskej, Ul. nad Laborcom a Ul. masarykovej, spravované Technickými a záhradníckymi službami mesta Michalovce

]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:52:14 +0200
ordinance-35 <![CDATA[VZN 097/2007]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0972007  

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 97/2007 o pešej zóne
]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:52:05 +0200
ordinance-36 <![CDATA[VZN 098/2007]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0982007  

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 98/2007, o letných terasách na území mesta Michalovce
]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:51:28 +0200
ordinance-37 <![CDATA[VZN 103/2007]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1032007

Všeobecne závaäzné nariadenie MsZ Michalovce č. 103/2007 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Michalovce

]]>
Mon, 09 Oct 2017 08:39:16 +0200
ordinance-38 <![CDATA[VZN 108/2008]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1082008

Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č. 108 zo dňa 26. 2. 2008 o podmienkach vydávania a používania Senior karty
]]>
Mon, 09 Oct 2017 08:38:52 +0200
ordinance-39 <![CDATA[VZN 109/2008]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1092008
Všeobecne záväzne nariadenie MsZ Michalovce č. 109 o určení postupu, podmienok úhrady a výške úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb v meste
]]>
Fri, 06 Oct 2017 10:32:18 +0200
ordinance-40 <![CDATA[VZN 110/2008]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1102008

Všeobecne záväzné nariadenie MsZ mesta Michalovce, č. 110, ktorým sa mení a doplňa VZN č. 99/2007 o poskytovaní sociálnej starostlivosti v Domove dôchodcov ul. Hollého 9, Michalovce

]]>
Fri, 06 Oct 2017 10:33:54 +0200
ordinance-92 <![CDATA[VZN 182/2015]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1822015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.182/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2016 ]]> Wed, 17 Oct 2018 08:46:21 +0200 ordinance-74 <![CDATA[VZN 154/2013]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1542013 Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 154 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností v znení zmien a doplnkov

Dodatok č.1 [pdf]

]]>
Fri, 27 Oct 2017 09:21:48 +0200
ordinance-162 <![CDATA[VZN 107/2008]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1072008-1 Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 107/ 2008 o záväznej časti Územného plánu mesta Michalovce

]]>
Fri, 27 Oct 2023 09:25:51 +0200
ordinance-213 <![CDATA[006) Pravidlá na poskytovanie finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/006-pravidla-na-poskytovanie-financneho-prispevku-poskytovatelom-spolocneho-stravovania Pravidlá na poskytovanie finančného príspevku poskytovateľom spoločného stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce, ako dobrovoľnú sociálnu výpomoc, pre občanov Mesta Michalovce v dôchodkovom veku a pre určené skupiny občanov Mesta.

]]>
Mon, 16 Jan 2023 09:09:32 +0100
ordinance-219 <![CDATA[VZN 6/2023]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/623 Mesto Michalovce zverejňuje - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 4/2023 o pešej zóne v meste Michalovce.

]]>
Mon, 04 Sep 2023 12:55:40 +0200
ordinance-195 <![CDATA[VZN 218/2021]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/2182021 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 218/2021 o určení názvov novovzniknutých ulíc.

]]>
Fri, 03 Dec 2021 13:32:27 +0100
ordinance-16 <![CDATA[VZN 003/1992]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0031992-1 Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 3/1992 o zriadení Mestskej polície Michalovce

]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:55:28 +0200
ordinance-48 <![CDATA[VZN 122/2009]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1222009

Všeobecne záväzného nariadenia MsZ Michalovce č. 122 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na diet'a a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce
]]>
Mon, 09 Oct 2017 08:38:20 +0200
ordinance-96 <![CDATA[VZN 028/1995]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0281995 Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva Michalovce č. 28/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov ]]> Mon, 16 Oct 2023 12:18:38 +0200 ordinance-135 <![CDATA[VZN 174/2015]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1742015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 174 zo dňa 28.4.2015 o podmienkach vydávania a používania Senior karty ]]> Thu, 09 Nov 2017 09:19:50 +0100 ordinance-136 <![CDATA[VZN 179/2015]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1792015 Všeobecne záväzné nariadenie č. 179/2015, ktorým sa schvaľuje  prevádzkový  poriadok pohrebísk Mesta Michalovce v znení zmien a doplnkov ku dňu 28. 6. 2022.

]]>
Mon, 18 Sep 2023 09:51:45 +0200
ordinance-137 <![CDATA[VZN 180/2015]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1802015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.180 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dodatok č.1

]]>
Fri, 03 Jan 2020 08:20:15 +0100
ordinance-138 <![CDATA[VZN 181/2015]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1812015 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č 181 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

]]>
Fri, 03 Jan 2020 08:26:44 +0100
ordinance-185 <![CDATA[VZN 210/2020]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/2102020 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 210/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

]]>
Mon, 18 Sep 2023 09:58:28 +0200
ordinance-186 <![CDATA[VZN 209/2020]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/2092020 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 209/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2021.

]]>
Wed, 26 Jan 2022 07:21:53 +0100 Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 +0100
ordinance-17 <![CDATA[VZN 013/1992]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0131992  

 

Všeobecné záväzné nariadenie o zabezpečení schopnosti a zjazdnosti miestnych komunikácií a ich súčasti na území mesta Michalovce
]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:58:41 +0200
ordinance-18 <![CDATA[VZN 014/1993]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0141993 Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 14/1993, ktoré upravuje parkovanie a odťahovanie motorových vozidiel na území mesta Michalovce

]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:55:05 +0200
ordinance-19 <![CDATA[VZN 014/1993 - Doplnok č.1]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0141993-doplnok-c1 Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 14/1993, ktoré upravuje parkovanie a odťahovanie motorových vozidiel na území mesta Michalovce

]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:54:54 +0200
ordinance-20 <![CDATA[VZN 055/1999]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0551999-1 Všeobecne záväzné nariadenie o povoľovani výkopových prác a podvrtávok, o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, parkovísk a vereinj zelene na území mesta Michalovce

]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:54:44 +0200
ordinance-163 <![CDATA[VZN 195/2017]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1952017-1 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 195 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2018

]]>
Fri, 15 Feb 2019 13:49:50 +0100 Mon, 31 Dec 2018 23:59:00 +0100
ordinance-179 <![CDATA[VZN 197/2018 - Dodatok č.1]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1972018 Dodatok k Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Michalovce č. 197/2018, zo dňa 27.2.2018, o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce. ]]> Mon, 09 Jan 2023 10:03:51 +0100 ordinance-190 <![CDATA[VZN 212/2021]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/2122021 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 212/2021 o určení pomenovania predĺženia Ulice tichej v meste Michalovce. ]]> Tue, 31 Aug 2021 08:39:26 +0200 ordinance-191 <![CDATA[VZN 213/2021]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/2132021 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 213/2021 o určení názvu novovzniknutej ulice.
 
]]>
Tue, 31 Aug 2021 08:42:08 +0200
ordinance-157 <![CDATA[VZN 195/2017]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1952017 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 195 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2018 ]]> Tue, 04 Sep 2018 14:46:04 +0200 ordinance-165 <![CDATA[VZN 199/2018]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/vzn-1992018 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 199/2018 o určení názvu novovzniknutej ulice

]]>
Thu, 14 Feb 2019 13:37:29 +0100
ordinance-181 <![CDATA[VZN 204/2019]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/2042019-1 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 204/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2020.

]]>
Tue, 03 Aug 2021 10:29:51 +0200
ordinance-212 <![CDATA[VZN 188/2016]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/18816 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 188/2016 o rozsahu poskytovania iných služieb v sociálnej oblasti mesta a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby pre dôchodcov a určené skupiny občanov Mesta Michalovce.

]]>
Tue, 10 Jan 2023 14:50:46 +0100
ordinance-216 <![CDATA[VZN 2/2023]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/223 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 2/2023 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školských jedálňach pri materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce.

]]>
Wed, 21 Jun 2023 08:52:57 +0200
ordinance-217 <![CDATA[VZN 3/2023]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/323 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 3/2023 o pešej zóne v meste Michalovce.

]]>
Wed, 21 Jun 2023 10:21:49 +0200
ordinance-218 <![CDATA[VZN 4/2023]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/423 Mesto Michalovce zverejňuje - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 4/2023 o procese a podmienkach pri povoľovaní užívania verejných priestranstiev v meste Michalovce.

]]>
Wed, 21 Jun 2023 10:20:18 +0200
ordinance-220 <![CDATA[VZN 5/2023]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/623-1 Mesto Michalovce zverejňuje - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 5/2023 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.

]]>
Wed, 06 Sep 2023 13:37:10 +0200
ordinance-49 <![CDATA[VZN 123/2010]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1232010 Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach číslo 123/2010 o pešej zóne v meste Michalovce

 
 
]]>
Mon, 09 Oct 2017 11:52:14 +0200
ordinance-75 <![CDATA[VZN 155/2013]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1552013 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce o podmienkach poskytovania stravovania pre dôchodcov a určené skupiny občanov Mesta Michalovce ]]> Wed, 25 Oct 2017 11:31:17 +0200 ordinance-76 <![CDATA[VZN 156/2013]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1562013 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce ]]> Wed, 25 Oct 2017 11:32:56 +0200 ordinance-77 <![CDATA[VZN 157/2013]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1572013 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach o procese a podmienkach pri povoľovaní užívania verejných priestranstiev v meste Michalovce

]]>
Thu, 26 Oct 2017 08:08:31 +0200
ordinance-169 <![CDATA[VZN - 179/2015 - Dodatok č. 1]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1792015-dodatok Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu MsZ v Michalovciach č.179, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Michalovce

]]>
Mon, 18 Sep 2023 09:51:57 +0200
ordinance-21 <![CDATA[VZN 057/2000]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0572000 Všeobecne záväzné nariadenie o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mesta Michalovce

]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:54:35 +0200
ordinance-22 <![CDATA[VZN 075/2003]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0752003 Všeobecne záväzne nariadenie MsZ Michalovce č. 75 o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe úhrady za sociálne služby

]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:53:57 +0200
ordinance-23 <![CDATA[VZN 078/2004]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0782004 Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 78 o výlepných miestach na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do EURÓPSKEHO parlamentu

]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:53:38 +0200
ordinance-24 <![CDATA[VZN 082/2005]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0822005 Všeobecne záväzné nariadenie č. 82 o konaní a rozhodovaní Mestského zastupiteľstva Michalovce o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:53:31 +0200
ordinance-25 <![CDATA[VZN 084/2005]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0842005 Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach č. 84 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností

]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:53:24 +0200
ordinance-26 <![CDATA[VZN 085/2005]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0852005  

 

Zmeny a doplnky k Všeobecne záväznému nariadeniu Mestského zastupiteľstva Michalovce č.85/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Michalovce
]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:53:09 +0200
ordinance-27 <![CDATA[VZN 087/2005]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0872005  

 

Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č. 87 o určení sadzby za užívanie stanovíšť taxislužby
]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:53:03 +0200
ordinance-28 <![CDATA[VZN 089/2006]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0892006  

 

Všeobecne záväzne nariadenie MsZ č. 89 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Michalovce

]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:52:58 +0200
ordinance-29 <![CDATA[VZN 090/2006]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0902006 Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva Michalovce č. 90/2006 o výlepných miestach na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do NR SR

]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:52:50 +0200
ordinance-30 <![CDATA[VZN 091/2006]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/0912006  

 

Všeobecne záväzné nariadenie MsZ č.91/2006 v zmysle zmien a doplnkov č.469 zo dňa 22.6.2010 o podmienkach držania psov na území mesta Michalovce

]]>
Tue, 23 Oct 2018 10:52:37 +0200
ordinance-176 <![CDATA[VZN 207/2019]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/2072019 Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva Michalovce č 207/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Michalovce

]]>
Tue, 14 Jan 2020 11:56:44 +0100
ordinance-57 <![CDATA[VZN 132/2011]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1322011 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ č.132 v Michalovciach o určení príspevku od zákonného zástupcu detí/žiakov, dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách, v školských strediskach záujmovej činnosti ]]> Tue, 10 Oct 2017 11:14:36 +0200 ordinance-58 <![CDATA[VZN 133/2011]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1332011 Všeobecne záväzne nariadenie MsZ mesta Michalovce o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Michalovce

]]>
Tue, 10 Oct 2017 11:17:12 +0200
ordinance-59 <![CDATA[VZN 134/2011]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1342011 Všeobecne závňzné nariadenie MsZ Michalovce č. 134/2011, schválené uznesením č. 111, dňa 9.12.2011, daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, na území mesta Michalovce

]]>
Tue, 10 Oct 2017 11:22:52 +0200
ordinance-60 <![CDATA[VZN 135/2011]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1352011 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č.135/2011, schválené uznesením č.112, dňa 9.12.2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Michalovce

]]>
Tue, 10 Oct 2017 11:25:19 +0200
ordinance-61 <![CDATA[VZN 136/2011]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1362011 Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupitel'stva v Michalovciach číslo 136 o dani za užívanie verejného priestranstva v meste Michalovce ]]> Tue, 10 Oct 2017 11:26:46 +0200 ordinance-62 <![CDATA[VZN 137/2011]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1372011 Všeobecne záväzného nariadenia MsZ č. 137 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2012 ]]> Tue, 10 Oct 2017 11:31:46 +0200 ordinance-63 <![CDATA[VZN 139/2012]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1392012 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce ]]> Tue, 10 Oct 2017 11:33:15 +0200 ordinance-64 <![CDATA[VZN 141/2012]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1412012 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce

]]>
Tue, 10 Oct 2017 11:37:27 +0200
ordinance-65 <![CDATA[VZN 142/2012]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1422012 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ v Michalovciach č.142 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov

]]>
Tue, 10 Oct 2017 11:47:47 +0200
ordinance-66 <![CDATA[VZN 143/2012]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1432012 Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Michalovce č.143/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva v Meste Michalovceok

Dodatok č.1 [pdf]

]]>
Wed, 11 Oct 2017 08:08:27 +0200
ordinance-82 <![CDATA[VZN 165/2014]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1652014 Všeobecne záväzné nariadenia MsZ v michalovciach č.:165/2014 o letných terasách

]]>
Thu, 26 Oct 2017 14:17:23 +0200
ordinance-164 <![CDATA[VZN 200/2018]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/2002018 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.200/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Michalovce na rok 2019 ]]> Thu, 09 Jan 2020 08:48:24 +0100 ordinance-184 <![CDATA[VZN - 186/2016 - Dodatok č. 1]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1862016-dodatok Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 186/2016 o procese a podmienkach pri povoľovaní užívania verejných priestranstiev v Meste Michalovce.

]]>
Mon, 18 Sep 2023 09:53:45 +0200
ordinance-188 <![CDATA[VZN 211/2021]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/2112021 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta  Michalovce č. 211/2021 o určení spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.
 
]]>
Mon, 18 Sep 2023 09:58:43 +0200
ordinance-194 <![CDATA[VZN - 186/2016 - Dodatok č. 2 ]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/1862016-dodatok-1 Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 186/2016 o procese a podmienkach pri povoľovaní užívania verejných priestranstiev v meste Michalovce

]]>
Mon, 18 Sep 2023 09:53:52 +0200 Mon, 28 Feb 2022 08:00:00 +0100
ordinance-208 <![CDATA[VZN 226/2022]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/2262022 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 226/2022, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce na rok 2023.

]]>
Mon, 18 Sep 2023 10:01:25 +0200
ordinance-209 <![CDATA[VZN 232/2022]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/23222 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 232/2022 o rozsahu poskytovania pobytových sociálnych služieb s odkázanosťou, o spôsobe a výške úhrad za tieto sociálne služby v meste Michalovce.

]]>
Thu, 15 Dec 2022 15:29:22 +0100
ordinance-210 <![CDATA[VZN 231/2022]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/23122 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 231/2022, o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Michalovce.

]]>
Thu, 15 Dec 2022 15:35:58 +0100
ordinance-211 <![CDATA[VZN 230/2022]]> http://www.michalovce.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenie/23022 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 230/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

]]>
Thu, 15 Dec 2022 15:51:50 +0100