Technické a záhradnícke služby

Deň Hodiny
Pondelok 7:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 15:00
Streda 7:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 15:00

Popis

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce boli zriadené uznesením Plenárneho zasadnutia Mestského národného výboru v Michalovciach č. 9/1960 zo dňa 22.6.1960. Uznesením č. 35/1989 zo dňa 29.3.1989 bol názov organizácie zmenený na Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce. Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach na svojom zasadnutí dňa1.7.1993 uznesením č.123 zmenilo počnúc dňom 1.1.1994 formu hospodárenia organizácie z rozpočtovej na príspevkovú. O zriadení organizácie bola vydaná zriaďovacia listina zo dňa 7.12.1993.

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce zriaďuje a zrušuje v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach.

Predmetom činnosti organizácie je zabezpečovanie platených a neplatených verejno-prospešných služieb pre mesto Michalovce:

  • vykonávanie výstavby, údržby a správy miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestských cintorínov, športových a iných mestských zariadení, mestských historických pamiatok a stavieb, odvoz komunálneho odpadu a čistenie obce, triedenie a separovanie, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, výstavbu, správu a údržbu verejných trhovísk a parkovísk, správu a prevádzku mestských nebytových priestorov

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce sú samostatnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svojím menom nadobúda práva a zaväzuje v rozsahu určenom zákonmi SR a zriaďovateľskej listiny TaZS.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7652254 / E 21.928680100000065