SZUŠ, Ul. okružná

Popis

Medzi hlavné ciele výchovno-vzdelávacieho procesu školy patrí:

  • vychovávať a vzdelávať vo zvolenom umeleckom odbore,
  • rešpektovať osobitosti každého žiaka, jeho individuálne schopnosti a rozvojový potenciál,
  • uplatňovať také metódy práce, ktoré vedú k aktívnemu vzťahu k umeleckým hodnotám a k osvojeniu si primeraných kritérií pre formovanie vkusu,
  • nenásilnými, primeranými prostriedkami vytvárať priestor žiakom na získanie zručnosti a schopnosti potrebných pre kvalitnú interpretáciu zvoleného umeleckého odboru.


Jedným z cieľov školy je zachovávanie tradičnej kultúry a ľudového umenia. S tým súvisí aj vznik detského folklórneho súboru Jurošík  v roku 2006. Úlohou súboru je prispievať k formovaniu osobnosti žiakov postavenej na pozitívnom postoji ku kultúre a tradíciám.
Jeho členmi sú výlučne žiaci školy. Vo svojich vystúpeniach prezentujú detské hry, piesne a tance z rôznych regiónov Slovenska. Práca v tomto súbore je priamo previazaná s činnosťou školy. Tu deti naplno uplatňujú znalosti tanca a spevu nadobudnuté počas vyučovania v škole.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7514262 / E 21.90850999999998