SOŠ obchodu a služieb

Popis

 

 

 

 

Filozofia a poslanie školy

SOŠ obchodu a služieb sa venuje príprave absolventov pre oblasť hotelových služieb, gastronómie, cestovného ruchu a podporným službám kozmetika – vizážistika, kaderníctvo a odevný dizajn. V týchto oblastiach sa usilujeme byť pružní, flexibilní a kráčať s dobou, ktorá si vyžaduje absolventa nielen zdatného vo svojej profesii, ale aj tvorivého, komunikatívneho a schopného riešiť problémy a vedieť sa prispôsobiť požiadavkám trhu práce. Každý žiak je obdarený nejakými schopnosťami, a jeho životný úspech závisí od toho čo s nimi urobí. My sa usilujeme preto vytvoriť čo najviac príležitostí na rozvoj jeho nadania, schopnosti a talentu. Posielame ich na zahraničné stáže, aby sme čo najviac priblížili školu reálnemu životu. Zároveň prizývame vrámci hospodárskeho týždňa odborníkov z praxe a do Centra odborného vzdelávania špičkových odborníkov.

V oblasti rozvoja kľúčových kompetencii, ktoré sú zárukou úspešného uplatnenia v praxi napr. úspešného štúdia na vysokých školách rozvíjame tieto kompetencie:

  • komunikácia v dvoch cudzích jazykov (anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, ruský),
  • dobré využívanie prostriedkov informačných a komunikačných technológii,
  • schopnosť tvorivo riešiť problémy,
  • iniciatíva a podnikavosť,
  • spôsobilosť byť dobrých človekom. .

Vízia školy

Vybudovať modernú, dobre organizovanú, efektívnu a úspešnú školu, ktorá je orientovaná na žiakov, slúži žiakovi, podporuje tvorivosť, aktivitu, rozvíjanie kľúčových kompetencií a pripravuje odborníkov, ktorí sú žiadaní na trhu práce doma ale aj v zahraničí.

Koncepčný zámer rozvoja školy

1. Vypracovať a postupne dotvárať školské vzdelávacie programy tak, aby napĺňali predstavy a očakávania žiakov, rodičov a širokej verejnosti. Hlavným cieľom je prepojenie školy s praxou, rozvoj regiónu Zemplín, zdravá a racionálna výživa a vytváranie priestor pre rozvoj schopnosti, nadania a talentu každého žiaka.

2. Kvalitné zvládnutie dvoch cudzích jazykov (anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, ruský).

3. Vybudovať a postupne dotvárať COV v gastronómii tak, aby prínos bol nielen pre žiakov školy, ale aj ostatné školy regiónu a verejnosť.

4. Posilňovať spoluprácu s partnermi založenej na vzájomnej dôvere a dobrej spolupráci (rodičia, zamestnávatelia, mesto, zriaďovateľ a široká verejnosť).

5. Byť aktívny pri tvorbe projektov.

6. Posilňovať aktivity zahraničných stáži a odbornom výcviku žiakov školy.

7. Zrealizované odborné učebne a dovybaviť ich najnovšou modernou technikou a zariadením.

8. Zrekonštruovať a zmodernizovať areál školy a školský internát tak, aby splnil všetky požiadavky modernej školy.

9. Hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom a modernizáciou zdrojov zvýšiť vlastné príjmy školy.

10. Investovať do ľudí a preferovať všetky formy vzdelávania, spoločensko-kultúrneho vyžitia a budovať stabilný pedagogický kolektív založený na profesionalite, odbornosti, vysokej motivácii a tvorivosti.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7606761 / E 21.93075699999997