Školské výpočtové stredisko

Popis

V znení zákona 596/2003 Z.z. (o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) §14 odst 2., bod d) sú zriadené na zabezpečenie rezortného informačného systému a ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov v oblasti informačných a komunikačných technológií. Hlavným zameraním odboru je vývoj a prevádzka aplikácií pre zber a spracovanie informácií pre podporu riadenia a rozvoja oblastí patriacich do právnej kompetencie rezortu ministerstva školstva na regionálnej úrovni a vzdelávanie zamestnancov školstva v oblasti IKT. Úlohy s celoslovenskou pôsobnosťou sa realizujú v jednotlivých oddeleniach ŠVS za príslušné spádové oblasti.

Vývoj a správa aplikácií
ŠVS vyvíjajú (web)aplikácie pre projekty Testovanie 9, Maturity, Prechod žiakov zo ZŠ na SŠ, Mapa regionálneho školstva a Školské jedálne. Vlastné webaplikácie sú použité aj pri zberoch EduZber, Výkaz k správe o hospodárení, Výkaz práca a mzdy Škol 1-04 a Vzdelávacie poukazy.

Vzdelávacie programy
ŠVS poskytujú vzdelávacie programy akreditované MŠVVaŠ SR v rámci aktualizačného kontinuálneho vzdelávania.

Regionálne školstvo
ŠVS pôsobia v oblasti regionálneho školstva ďalšími činnosťami ako Vykonávacie strediská zmluvy Microsoft Select a uzly vysokorýchlostnej akademickej siete Sanet. Sú registračnými miestami pre vydávanie elektronického podpisu a zabezpečujú prevádzku Školskej Wikipédie.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.749191 / E 21.909179799999947