Pedikúra

Jána Hollého 3564/9
071 01 Michalovce


Popis

Michalovský domov seniorov
Adresa: Jána Hollého 9, Michalovce
Telefón: +421 56 642 03 12

Mesto Michalovce poskytuje službu: pedikúra, ako dobrovoľnú sociálnu výpomoc, pre dôchodcov  a určené skupiny občanov Mesta Michalovce.

Služba pedikúra pre dôchodcov a určené skupiny občanov sa poskytuje fyzickým osobám s trvalým pobytom v meste Michalovce, ktoré alebo:
       a) dovŕšili dôchodkový vek a sú poberateľmi starobného dôchodku,
       b) majú ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý preukážu    
            rozhodnutím príslušného orgánu,
       c) nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
           potrieb. (základné životné potreby sú ubytovanie, strava, nevyhnutné ošatenie, obuv a
           nevyhnutná základná osobná hygiena).

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.75466660000001 / E 21.92361559999995