Obchodná akadémia

Popis

Obchodná akadémia Michalovce má krátku históriu. Jej vznik sa datuje od 1. 9. 1993, kedy sa otvorili dve triedy 1. ročníka s počtom žiakov 68. Tak sa zaplnila medzera v sieti stredných škôl v okrese. Do tohto času žiaci, ktorí mali záujem o štúdium ekonomických predmetov študovali na OA v Humennom, Trebišove a Vranove nad Topľou.

Z hľadiska zriaďovateľa a financovania je obchodná akadémia rozpočtová organizácia, jej zriaďovateľ je Košický samosprávny kraj Košice. Sme štátna škola, fungujúca na demokratických zásadách a princípoch, kde sa dôraz kladie na odbornosť, etiku, zdravie a bezpečnosť, kde sa môžu uplatniť nadaní a talentovaní žiaci. Všetci žiaci majú priestor pre spoločenský a kultúrny život.

Absolventi našej školy študujú na rôznych vysokých školách, najmä ekonomického zamerania. Tí, ktorí sa rozhodli pracovať, majú možnosť širokého uplatnenia. V súčasnosti na škole študuje 250 žiakov v 11. triedach študijného odboru 6317 M obchodná akadémia. Riaditeľkou školy je od jej vzniku Ing. Anna Brhlíková. Na škole vyučuje 23 učiteľov interných a 2 externí učitelia. Na vyučovanie slúži 11 klasických tried, 4 triedy na delené vyučovanie, ako aj 2 odborné učebne na vyučovanie ADK, 2 odborné učebne na vyučovanie informatiky a výpočtovej techniky, kde sa využíva počítačová sieť, a internet mikrovlným pripojením, prístupným 24 hodín denne počas celého roku. Už tretí rok je plne využívaná učebňa odborného predmetu účtovníctva. Na škole sa praktická maturitná skúška z odborných predmetov vykonáva na počítačoch a na programe firmy Kros - Omega podvojné účtovníctvo.  Škola nemá vlastnú telocvičňu, preto na vyučovanie telesnej výchovy využíva priestory gymnastickej sály, posilňovňu a stolnotenisovú herňu, ako aj športové ihriská v areáli parku školy ako volejbalové, tenisové, basketbalové a streetbalové. Žiaci na svoju záujmovú činnosť používajú učebne PC, prístupné na Internet aj po vyučovaní, ako aj ďalšie priestory školy.

V roku 2002 sa uskutočnil 1. ročník súťaže MISS Obchodnej akadémie. Každoročne sa koná imatrikulácia prvákov, spojená s pestrým programom nadaných žiakov školy zo všetkých tried školy. Buduje sa tradícia Plesu obchodnej akadémie, ktorý organizujú študentské spoločnosti, ktoré sú zapojené do programu aplikovanej ekonómie firmy Junior Achievement Slovensko. Nie je cieľom tejto krátkej informácie hovoriť o umiestneniach žiakov našej školy, ale máme žiakov, ktorí v slovenských kolách skončili na prvých troch miestach. V šk. roku 2015/2016 máme aj umiestnenie na 2. mieste medzinárodnej súťaže "Bosakova cena". Medzi pravidelné súťaže organizované pre žiakov sú najmä olympiády v cudzích jazykoch, matematické súťaže pre žiakov stredných odborných škôl, či korešpondenčné matematické súťaže, ktorých sa každoročne zúčastňuje 15 – 30 žiakov ako MAKS, Matematický klokan, súťaže v ľudských právach, v grafických disciplínach, v účtovníctve, ekonomike, v rôznych disciplínach v rámci stredoškolskej odbornej činnosti, aj vo výtvarných súťažiach.

Tradične sa na škole organizujú Majstrovstvá školy v ľahkej atletike a stolnom tenise, pravidelným sa stal na škole Beh Terryho Foxa, Deň narcisov, Maturantská kvapka krvi a ďalšie podujatia, kde žiaci ukazujú nielen svoj vzťah k štúdiu, ale aj svoj vzťah k problémom spoločnosti. Žiaci sa môžu stravovať v školskej jedálni, občerstvenie si môžu zakúpiť v školskom bufete.

Škola oslávila už 22 rokov od svojho založenia. Pri príležitosti 20. výročia bola naša škola ocenená a riaditeľka školy Ing. Anna Brhlíková prevzala ocenenie z rúk primátora Mgr. Viliama Záhorčáka.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7446089 / E 21.939260200000035