MŠ, Ul. okružná

Okružná 1012/19
071 01 Michalovce


Deň Hodiny
Pondelok 6:30 - 16:30
Utorok 6:30 - 16:30
Streda 6:30 - 16:30
Štvrtok 6:30 - 16:30
Piatok 6:30 - 16:30

Popis

Charakteristika MŠ

Materská škola sídli na Ulici Okružnej č. 19 v Michalovciach. Je šesťtriedna, v piatich triedach realizujeme výchovno - vzdelávaciu činnosť, šiesta trieda slúži na zabezpečenie krúžkovej činnosti a aktivít školy. Poskytujeme deťom dennú starostlivosť. Počet detí zaradených v jednotlivých triedach je v súlade s platnou legislatívou. Materskú školu navštevujú deti od 3 do 6 rokov a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Materská škola vidí inováciu školstva vo využívaní nových didaktických metód, foriem a stratégií. Dôraz však kladie na celý rad činiteľov, ktoré výrazne ovplyvňujú činnosť detí a ich reálne výchovno - vzdelávacie výsledky. K takýmto činiteľom patrí majmä klíma školy i atmosféra jednotlivých tried. Pri vytváraní vhodnej klímy využívame aj spoluprácu s rodičmi, zriaďovateľom a ostatnými inštitúciami, priamo alebo nepriamo sa podieľajúcimi na výchove a vzdelávaní a priamo alebo nepriamo ovplyvňujúcimi výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku.

Viac tu: http://msokruzna.webnode.sk/charakteristika/

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7509226 / E 21.91062880000004