MŠ, Ul. F. Kráľa

Fraňa Kráľa 78
071 01 Michalovce


Deň Hodiny
Pondelok 6:30 - 16:30
Utorok 6:30 - 16:30
Streda 6:30 - 16:30
Štvrtok 6:30 - 16:30
Piatok 6:30 - 16:30

Popis

Zameranie materskej školy

     Pretože hlavnou prioritou našej Materskej školy je ochrana a podpora zdravia deti, ochrana a tvorba životného prostredia a rozvoj prosociálneho správania a cítenia do ďalších rokov sme si zvolili tieto priority výchovno – vzdelávacieho procesu, ktoré budeme podporovať a rozvíjať:

- zdravý životný štýl.  Materská škola bude aj naďalej slúžiť deťom aj dospelým k získavaniu informácií o zdravom životnom štýle.

- vytvorenie vhodných podmienok pre nápravu zraku u deti postihnutých strabizmom. V prvom rade by išlo o rôzne zrakové cvičenia, ktoré by s deťmi s týmto postihnutím robili učiteľky MŠ v čase hier a hrových činností samozrejme po konzultáciách s odborným očným lekárom. Neskôr, ak by to bolo možné, doplniť návštevami očnej sestry, ktorá by s deťmi pracovala a tiež nákupom špeciálnych pomôcok a zariadení k tejto činnosti.

-  logopedická starostlivosť o deti s poruchou reči. Zabezpečiť návštevy logopéda priamo v MŠ, kde by pracoval  s deťmi ,u ktorých je predpoklad k zlej výslovnosti.

- rozvíjanie environmentálneho cítenia deti a ochrana prírodného prostredia, prostredníctvom každodennej práci s deťmi a organizovaním školy v prírode.

- oboznámenie deti so základnými informačnými technológiami. Umožniť deťom prácu s počítačom a detskými výučbovými programami.

- krúžková činnosťa to: anglický jazyk, výtvarný, tanečný a hudobný krúžok po dohode s rodičmi aj plavecký výcvik.

- rozvíjanie a upevňovanie prosociálneho správania a konania. Organizovať kultúrne a športové akcie pre kluby dôchodcov a pre združenie Anima.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7475327 / E 21.92302440000003