II. ZŠ, Ul. J. Švermu

Deň Hodiny
Pondelok 6:30 - 16:30
Utorok 6:30 - 16:30
Streda 6:30 - 16:30
Štvrtok 6:30 - 16:30
Piatok 6:30 - 16:30

Popis

II.ZŠ sa nachádza na Ulici J.Švermu medzi dvoma predškolskými zariadeniami - XXII. a XIV. MŠ. 1.septembra 2010 oslávila 30. výročie svojej existencie. Vďaka úspechom žiakov v súťažiach, olympiádach, v prijímaní na vybrané stredné školy a učilištia i výhodnej geografickej polohe navštevujú ju deti z vidieka : Zalužíc, Nacinej Vsi, Hažína, Laškoviec, Oreského, Pozdišoviec, Zbudze, Hatalova, Kaluže, Šamudoviec, Suchého ako aj lokalít, ktoré nie sú jej spádovými.
V tomto školskom roku v 28 triedach sa učí 663 žiakov, z toho na I.stupni v 12 triedach 288 žiakov , na II.stupni v 16 triedach 375 žiakov. V každom ročníku II.stupňa je jedna výberová trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Pre 191 žiakov 1.-4. ročníka pokračuje výchovno - vzdelávací proces v 6 oddeleniach školského klubu.

V škole vyučuje 42 učiteľov, z toho 15 na I. a 27 na II. stupni . V ŠK pracuje 6 vychovávateliek. O ďalší chod školy sa stará 9 hospodárskych pracovníkov. Celkovú činnosť riadi 3 - členné vedenie.

Dôležitým článkom,ktorý sa úspešne podieľa na usmerňovaní činnosti v škole je Žiacky parlament, v ktorom sú volení zástupcovia zo všetkých tried 4.- 9. ročníka. Realizovať sa, efektívne a prospešne tráviť voľný čas umožňujú žiakom záujmové krúžky z rôznych oblastí, ktoré bezplatne vedú učitelia školy. Bohatá a príťažlivá je aj príležitostná záujmová činnosť: diskotéky, karnevaly, vedomostné a zábavné súťaže, vystúpenia žiakov pri rôznych príležitostiach. Športovci si merajú sily v medzitriednych i medziškolských súťažiach, turnajoch a olympiádach.
K dispozícii sú dve telocvične, ktoré slúžia žiakom na relaxáciu pod dozorom pedagógov a školský športový areál. Raz polročne sa koná zber papiera, čím žiakov vedieme k ekologickému cíteniu.
S cieľom skvalitnenia čitateľských schopností žiakov, zlepšenia vzťahu k literatúre i umožnenie efektívne tráviť voľný čas bola v septembri 1995 zriadená školská knižnica.V súčasnosti obsahuje 5 027 titulov. Sú to väčšinou staršie knihy , ale nechýbajú ani novinky, ktoré sme získali vďaka príspevku z celoškolského RZ, sponzorom i opakovanej akcii "Daruj knihu škole" . Jej bezplatné služby využíva 501 čitateľov.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.75202520000001 / E 21.90518910000003