Evanielická cirkev a.v.

Popis

Informácie o histórii a osobnostiach našej cirkvi postupne dopĺňame v rubrikách Významné udalosti a Významné osobnosti.
Privítame vaše príspevky, ktorými tieto informácie rozšírite.

Ďalšie informácie o histórii našej cirkvi nájdete v rubrike ŽILINSKÁ SYNODA 1610 - Z histórie

 • Slovenskí evanjelici sú súčasťou veľkej rodiny evanjelických kresťanských cirkví, ktoré boli založené v procese obnovy cirkvi v 16. storočí, ktorý nazývame reformácia. Cieľom reformácie bolo očistenie všeobecnej – katolíckej cirkvi (catholicos znamená všeobecný) od rôznych deformácií kresťanského učenia, ku ktorým došlo v období stredoveku a ktoré boli odklonom cirkvi od Biblie – Písma svätého.
 • Naši predkovia pred reformáciou patrili ako kresťania do všeobecnej cirkvi. Počiatky evanjelickej cirkvi siahajú do prvej polovice 16. storočia, keď na územie súčasného Slovenska začala prenikať reformácia Lutherovho smeru z Wittenbergu.
 • Žilinská synoda v roku 1610 ustanovila organizačnú štruktúru evanjelickej cirkvi vo vtedajšom Hornom Uhorsku.
 • Do roku 1670 väčšina obyvateľov Uhorska patrila k evanjelikom, ale v rokoch 1670 – 1680 v rámci protireformácie došlo k úplnému zákazu evanjelickej cirkvi.
 • Od roku 1681, keď boli prijaté Šopronské artikuly, bola evanjelická cirkev povolená, ale s určitými obmedzeniami. Vtedy bolo na našom území postavených niekoľko tzv. artikulárnych kostolov.
 • Až v roku 1781 po prijatí Tolerančného patentu došlo k čiastočnému zrovnoprávneniu cirkví v Uhorsku. V tomto období postavili dve tretiny evanjelických kostolov v Uhorsku – boli to tzv. tolerančné kostoly.
 • Rovnosť cirkví pred zákonom však nastala až v roku 1848.
 • V roku 1918 po vzniku Československej republiky sa z Evanjelickej cirkvi v Uhorsku vyčlenila samostatná Cirkev evanjelická a. v. na Slovensku.
 • Na začiatku druhej svetovej vojny nemecká časť evanjelickej cirkvi vytvorila samostatnú nemeckú cirkev, ktorá trvala do konca druhej svetovej vojny. Naša cirkev vždy stála v opozícii k vládnuceho režimu, protestovala proti nacizmu, rasizmu a uplatňovaniu Židovského kódexu. Evanjelici zachránili pred smrťou mnoho židovských spoluobčanov.
 • V roku 1948 komunistický režim zlikvidoval cirkevné spolky, školy, diakoniu aj periodiká. Cirkev žila pod prísnou kontrolou totalitného režimu. Vyše sto evanjelických farárov bolo prenasledovaných, mnohých väznili alebo obmedzovali v službe cirkvi.
 • Po roku 1989 sa aj život cirkvi začal rozvíjať v nových podmienkach.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7536947 / E 21.918759200000068