DFS Jurošík

Popis

Jedným z cieľov školy je zachovávanie tradičnej kultúry a ľudového umenia. S tým súvisí aj vznik detského folklórneho súboru Jurošík  v roku 2006. Úlohou súboru je prispievať k formovaniu osobnosti žiakov postavenej na pozitívnom postoji ku kultúre a tradíciám.
Jeho členmi sú výlučne žiaci školy. Vo svojich vystúpeniach prezentujú detské hry, piesne a tance z rôznych regiónov Slovenska. Práca v tomto súbore je priamo previazaná s činnosťou školy. Tu deti naplno uplatňujú znalosti tanca a spevu nadobudnuté počas vyučovania v škole.