Denný stacionár sv. Kláry

Deň Hodiny
Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok 7:30 - 16:00
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 16:00

Popis

Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou:

  a) klientom,  ktorí si vzhľadom na svoj vek a zdravotný  stav nedokážu samostatne
      zabezpečovať svoje základné životné potreby a životné úkony a sú odkázaní na pomoc  
      inej osoby. Ide o pomoc pri hygienickej očiste, donáška nákupov, obedov, kontakt s
      lekárom.

Sociálna služba je poskytovaná seniorom, na určitý čas, počas dňa.
Súčasťou sociálnej služby je.
a) pomoc pri rôznych úkonoch podľa potreby a zdravotného stavu,
b) stravu /desiata, obed, olovrant/,
c) sociálne poradenstvo,
d) sociálnu rehabilitáciu,
e) pracovnú a tvorivú činnosť,
f) záujmové aktivity,
g) kognitívny tréning a tréning pamäti zacielený na posilňovanie pamäti a vitality PSS,
h) duchovnú službu.

Ďalšie služby:

a) Sociálny šatník – bez obmedzenia veku

V rámci CHSC je k dispozícii sociálny šatník. Do šatníka sú prijímané  od darcov obnosené či nepotrebné šatstvo, obuv a menšie doplnky do domácnosti, ktoré sa následne vydávajú záujemcom – sociálne odkázaným občanom.

b) Špecializované sociálne poradenstvo – bez obmedzenia veku, CS:

Určené pre:
a)  občanov bez domova,
b)  odchovancov detských domovov,
c)  nezamestnaných občanov,
d)  občanov v hmotnej núdzi,
e)  občanov rómskej komunity,
f)  ŤZP, seniorom v nepriaznivej sociálnej situácii.

Snahou sociálneho poradenstva je aktivizácia a participácia klientov pri riešení problémov, pomoc klientom v zorientovaní sa v problémoch, identifikácia príčin problémov, podpora klienta k svojpomoci, skvalitnenie života, zlepšenie finančnej situácie rodiny, nácvik sociálnych zručností, zlepšenie vzťahov v rodine.

c) Opatrovateľská služba /NP POS/

Určená:
a) pre seniorov  odkázaných  na soc. službu
Cieľom tejto služby je čo najdlhšie zotrvanie PSS vo svojom prirodzenom prostredí. Služba zohľadňuje individuálne potreby každého PSS. Vykonáva sa v domácom prostredí PSS prostredníctvom opatrovateľky, ktorá prichádza v dohodnutú hodinu a na určitý čas. Opatrovateľ/ka pomáha pri úkonoch sebaobsluhy, so starostlivosťou o domácnosť, zabezpečuje kontakt so sociálnym prostredím alebo vykonáva dohľad.

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.74923903966949 / E 21.909363333804322