ANIMA - Domov sociálnych služieb pre deti

Ul. Andreja Kmeťa 1362/2
071 01 Michalovce


Popis

Poskytuje: starostlivosť deťom a dospelým s telesným postihnutím, s duševnými poruchami a poruchami správania so zmyslovým postihnutím autistom. Sociálna služba je poskytovaná ambulantnou a pobytovou formou

   a) ambulantná sociálna služba,
   b) týždenný pobyt,
   c) celoročný pobyt- krízové stredisko pre deti.

Poskytovanie komplexnej sociálnej pomoci pre mentálne postihnutých občanov:

  • ubytovanie, stravovanie, zaopatrenie, ošetrovateľský proces, výchova, poradenstvo
  • záujmová činnosť, kultúrna činnosť, rekreačná činnosť, zdravotná rehabilitácia, pracovná terapia, špeciálno-pedagogická diagnostika, vzdelávanie v špeciálnej triede pri DSS
  • autistická trieda, rozvoj komunikačných schopností, individuálny prístup, sociálne poradenstvo

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.7558733 / E 21.905192700000043