Varenie kotlíkového guľášu

Súťaž

28. 4. 2023 8:00 - 28. 4. 2023 14:00

Počet účastníkov je limitovaný na 12 súťažiacich družstiev. Do súťaže bude zaradených prvých 12 prihlásených družstiev. Na príprave pokrmu sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú choré, podozrivé z ochorenia alebo sú podozrivé z nákazy. Každý účastník súťaže musí pred začiatkom súťaže podpísať vyhlásenie o zdravotnom stave, ktoré mu umožní zúčastniť sa súťaže.
Začiatok súťaže: 28. apríla 2023 o 8.00 hod.

Súťažné podmienky:
Podmienkou pre každé súťažné družstvo je uvariť kotlíkový guľáš nad 5 litrov s tým, že každé družstvo je povinné odovzdať 3 litre uvareného gulášu organizátorom súťaže ako hodnotiacu vzorku. Každé družstvo si zabezpečí kotlík s príslušenstvom, suroviny na prípravu jedla a všetko potrebné náčinie.

Mestský úrad poskytne každému účastníkovi zálohu vo výške 32 EUR, ktorá bude zúčtovaná do 4 dní po konaní jarmoku.

Základné hygienické požiadavky pri príprave kotlíkového gulášu v teréne:

  1. Na príprave pokrmu sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú choré, podozrivé z ochorenia alebo sú podozrivé z nákazy. Každý účastník súťaže musí podpísať vyhlásenie o zdravotnom stave, ktoré mu umožní zúčastniť sa súťaže vo varení o najlepší „Kotlíkový guláš“.
  2. Zariadenie a technologické vybavenie k príprave kotlíkového gulášu umiestniť na spevnenej a bezprašnej ploche určenej organizátormi.
  3. Na prípravu pokrmu možno používať len potraviny zdravotne neškodné, ktoré nie sú kontaminované parazitmi, patogénnymi mikroorganizmami, toxickými látkami alebo chemickými látkami a zakúpené v distribučnej sieti.
  4. Vstupné suroviny ako napríklad zemiaky, zelenina, mäso si musia súťažiaci doniesť v očistenom, umytom a nakrájanom stave ako polotovary, ktoré sa musia do ich tepelného spracovania skladovať pri teplote 0-4 C najdlhšie 3 hodiny.
  5. Mäso musí byť zdravotne neškodné a súťažiaci musia na požiadanie predložiť doklad o jeho zakúpení z obchodnej siete.
  6. Kotlíkový guláš sa musí dostatočne tepelne spracovať, počas posledných 20 minút jeho tepelnej úpravy sa nesmú pridávať žiadne prísady, ktoré by mohli zapríčiniť jeho mikrobiálnu kontamináciu /napr. koreniny a pod./.
  7. Pri výrobe gulášu sa môže používať len pitná voda.
  8. Na prípravu pokrmu možno používať len čistý kuchynský riad, náradie a pracovné, resp. manipulačné plochy, ktoré sú zhotovené zo zdravotne neškodného materiálu a majú súvislý a nepoškodený povrch. Na umývanie náradia zabezpečiť hygienicky vhodnú nádobu s pitnou vodou.
  9. Zabezpečiť jednoduché zariadenie na umývanie rúk súťažiacich vrátane hygienického prostriedku na utretie rúk a mydlo.
  10. Pri príprave pokrmu dodržiavať zásady osobnej hygieny.

Kotlíkový guláš uvarený pri tejto súťažnej akcii sa nesmie predávať.

Súťaž bude prebiehať pod kontrolou poroty s tým, že suroviny sa budú pripravovať na mieste varenia. Hodnotiace vzorky odovzdá každé družstvo o 11.45 hod. Porota bude hodnotiť: vôňu, chuť, farbu, konzistenciu, osobnú hygienu, oblečenie, čistotu, správanie sa, hygienu počas prípravy.

Vyhodnotenie súťaže prebehne o 12.00 hod.

Prihlášky do súťaže:

Záväznú prihlášku zašlite do 24. apríla 2023 do 12.00 hod. na adresu:

Technické a záhradnícke služby
Sekretariát riaditeľa /p. Rigászová/
Partizánska 55
071 01 Michalovce
alebo mailom na adresu: tazsmi@tazsmi.sk

Záverečné ustanovenie
Likvidáciu súťažného priestoru zabezpečia účastníci do 15.00 hod.

Záväzná prihláška a vyhlásenie [PDF - 156 kB]

Za organizátora: Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS


GPS: N 48.75759288120587 / E 21.916996900660713