Ľubomír Baranovič - EKODRV

Boženy Nemcovej 5
071 01 Michalovce


Popis

Vypracovanie základnej dokumentácie v oblasti nakladania s odpadmi v súlade s ustanoveniami platného znenia zákona NR SR č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Spracovanie dokumentov: - Interné smernice pre nakladanie s odpadom v organizácii, - Plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi - Prevádzkový poriadok zariadenia na zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu - Program odpadového hospodárstva pôvodcu a obce - Spracovanie podkladov pre dokumentáciu ISO 14001 Vypracovanie: - žiadostí pre úrady ŽP a MÚ v správnom konaní pre vydanie rozhodnutí, - štvrťročných Hlásení o objeme výroby, dovozu, vývozu, reexportu - ročného Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním - žiadosti na zápis do Registra Recyklačného fondu, - žiadosti do Registra výrobcov elektrozariadení - žiadosti do registra výrobcov batérií - žiadosti do Registra Povinných osôb - výpočtu príspevku do RF, - všetkých druhov Evidenčných listov v zmysle zákona o odpadoch a obaloch - sprievodných listov nebezpečného odpadu, - identifikačných listov nebezpečného odpadu - zabezpečenie likvidácie NO prostredníctvom oprávnenej organizácie