Životné prostredie

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia - súhlas na povolenie (PDF)
Tlačivo žiadosti o udelenie súhlasu na povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
  [52 kB]
Malý zdroj znečisťovania ovzdušia - súhlas na užívanie (PDF)
Tlačivo žiadosti o udelenie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
  [52 kB]

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom (PDF)

  [156 kB]
Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu (PDF)   [96 kB]
Predaj ošípanej na domácu spotrebu (PDF)   [61 kB]
Výrub drevín
Tlačivo žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa (PDF)
v zmysle ustanovenia § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. Súčasťou tlačiva je aj manuál pre vyplnenie a predloženie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo.
  [50 kB]
Manuál   [42 kB]
Správne poplatky   [147 kB]