Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na vydanie povolenia stavby stacionárneho zdroja
Tlačivo žiadosti na vydanie povolenia stavby stacionárneho zdroja vrátane jeho zmien podľa § 26 ods. 1 písm. a) až c) zákona č.
146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  [pdf - 141 kB]
Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za emisie z malých zdrojov
Tlačivo žiadosti vyplniť podľa údajov o množstve ustanovenej veličiny za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. V súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
  [pdf - 147 kB]
Žiadosť o vydanie povolenia stacionárneho zdroja – podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane ovzdušia
Tlačivo žiadosti o vydanie povolenia stacionárneho zdroja podľa § 27 ods. 1 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  [pdf - 136 kB]
Správne poplatky   [pdf - 174 kB]
Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu    [pdf - 96 kB]
Predaj ošípanej na domácu spotrebu    [pdf - 61 kB]
Výrub drevín
Tlačivo žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa 
v zmysle ustanovenia § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. Súčasťou tlačiva je aj manuál pre vyplnenie a predloženie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo.
  [pdf - 50 kB]
Manuál   [pdf - 42 kB]