Zabezpečovanie sociálnej pomoci

Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi (PDF)   [363 kB]
Žiadosť o poskytnutie služby (PDF)
Žiadosť uchádzača o poskytnutie služby - stravovanie, pedikúra, pranie a žehlenie a rehabilitácia.
  [193 kB]
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (PDF)
Žiadosť uchádzača o sociálnu službu, k žiadosti sa pripája nižšie uvedená príloha - lekársky nález.
  [242 kB]
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti (PDF)  

[47 kB]

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (PDF)
Žiadosť občana odkázaného na sociálnu službu.
  [159 kB]
Žiadosť o prijatie dieťaťa do zariadenia starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku dieťaťa (PDF)
Žiadosť o umiestnenie dieťaťa do zariadenia
  [201 kB]
Manuály
Pomoc odkázaným
Kto je sociálne odkázaný, ako a komu sa poskytujú dávky...
  [113 kB]
  [1653 kB]
Postup rozhodovania pri poskytovaní sociálnych služieb
Procedúra postupu rozhodovania mesta pri poskytovaní sociálnych služieb
  [158 kB]
Platné VZN pre oblasť sociálnych vecí
Platné všeobecno-záväzné nariadenia pre oblasť sociálnych vecí, znenie jednotlivých VZN nájdete v časti Samospráva, Smernice a vybrané dokumenty.
  [111 kB]

Zariadenia sociálnych služieb a iné sociálne služby – poskytované organizáciami na území Mesta

Charitný dom Imricha Halása

- Zariadenie opatrovateľskej služby (kapacita 30 miest)

Ulica, SNP 76, Trebišov
Telefón: +421 56 676 14 08
e-mail: chdph2@centrum.sk

 

V zariadení sa poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

Opatrovateľská služba
- terénna sociálna služba - domáca opatrovateľská služba

Charitný dom Juraja Jendžeľovského

- Špecializované zariadenie (kapacita 20 miest)

Námestie J. Pavla II. č. 5, Michalovce
Telefón: +421 56 642 03 51
e-mail: chdph2@centrum.sk

 

V zariadení sa poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

V zariadení sa zabezpečuje

 • pracovná terapia
 • záujmová činnosť