Verejné priestranstvá

Tlačivá ku verejným priestranstvám

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie - rozkopávkové povolenie (PDF)
-povolenie rozkopávok na území mesta Michalovce
  [309 kB]
Žiadosť o vydanie povolenia na vjazd do pešej zóny v meste Michalovce (PDF)
- tlačivo žiadosti o povolenie na vjazd do pešej zóny motorovým vozidlom
  [278 kB]
Žiadosť o záber - užívanie verejného priestranstva v meste Michalovce (PDF)
Žiadosť o záber - užívanie verejného priestranstva v meste Michalovce - Zábavné atrakcie (PDF)
- tlačivo žiadosti o povolenie záberu priestranstva pre atrakcie, ambulantný predaj a pod.
  [280 kB]
[221 kB]
 
Žiadosť o užívanie verejného priestranstva - umiestnenie letnej terasy (PDF)
- tlačivo žiadosti o povolenie záberu priestranstva pre umiestnenie letnej terasy
  [290 kB]
Oznámenie o vzniku / zániku daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva 
- tlačivo k oznámeniu
  [109 kB]
Správne poplatky
Sadzobník platný od 01.01.2015
  [117 kB]

Tlačivá k doprave, dopravnému značeniu a parkovaniu

Žiadosť o povolenie užívania stanovíšť TAXI v meste Michalovce (PDF)
Tlačivo žiadosti o prevádzkovanie taxislužby v meste
  [35 kB]
Žiadosť pre užívanie parkoviska na trvalé parkovanie motorových vozidiel osobou ŤZP (PDF)
- tlačivo žiadosti o povolenie užívania parkoviska na trvalé parkovanie motorových vozidiel osobou ZŤP, podľa všeobecne záväzného nariadenia Mestského zastupiteľstva č. 117/2009.
  [298 kB]
Žiadosť pre užívanie verejného priestranstva na parkovanie motorového vozidla (PDF)
- tlačivo žiadosti o povolenie užívania parkoviska na parkovanie motorového vozidla za úhradu.
  [298 kB]
Žiadosť o prisľúbenie parkovacieho miesta (PDF)
- tlačivo žiadosti o prisľúbenie parkovacieho miesta.
  [32 kB]
Žiadosť o určenie dočasného dopravného značenia (PDF)
- tlačivo žiadosti o povolenie rozmiestnenia dočasného dopravného značenia na pozemnej komunikácii
  [36 kB]
Žiadosť o zriadenia vjazdu na susednú nehnuteľnosť (PDF)
- tlačivo žiadosti o zriadenie/ zrušenie/ rozšírenie povolenia vjazdu na susednú nehnuteľnosť.
  [38 kB]