Územné a stavebné konanie a ohlásenia

Tlačivo pre ohlásenie drobnej stavby spolu so zoznamom povinných príloh a manuálom na vyplnenie tlačiva.
Ohlásenie drobnej stavby (PDF)   [123 kB]
Manuál pre vyplnenie   [98 kB]
Správne poplatky pre ohlásenie drobnej stavby   [177 kB]
Tlačivo pre ohlásenie stavebných úprav včítane príloh k ohláseniu stavebných úprav v byte a manuálu na vyplnenie tlačiva
Ohlásenie stavebných úprav (PDF)   [136 kB]
Manuál pre vyplnenie   [95 kB]
Správne poplatky pre ohlásenie stavebných úprav   [177 kB]
Tlačivo žiadosti o zmenu užívania stavby
Žiadosť o zmenu užívania stavby (PDF)   [146 kB]
Správne poplatky pre žiadosť o zmenu užívania stavby   [179 kB]
Tlačivo žiadosti o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní včítane príloh
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v spojenom konaní (PDF)   [151 kB]
Správne poplatky pre žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v spojenom konaní   [193 kB]
Tlačivo žiadosti o stavebné povolenie spolu so zoznamom povinných príloh
Žiadosť o stavebné povolenie (PDF)   [33 kB]
Správne poplatky pre žiadosť o stavebné povolenie   [193 kB]
Tlačivo žiadosti o vydanie územného rozhodnutia včítane príloh
Návrh na vydanie územného rozhodnutia (PDF)   [32 kB]
Správne poplatky pre návrh na vydanie územného rozhodnutia   [181 kB]
Tlačivo žiadosti o vydanie územného rozhodnutia včítane príloh
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (PDF)   [33 kB]
Správne poplatky pre žiadosť o dodatočné povolenie stavby   [155 kB]
Tlačivo žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením  včítane príloh
Žiadosť o povolenie zmeny pred dokončením stavby (PDF)   [28 kB]
Správne poplatky pre žiadosť o povolenie zmeny pred dokončením stavby   [192 kB]
Tlačivo žiadosti o povolenie odstránenia stavby včítane príloh
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby (PDF)   [31 kB]
Správne poplatky pre žiadosť o povolenie odstránenia stavby   [179 kB]
Tlačivo žiadosti o dodatočné povolenie stavby včítane príloh
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (PDF)   [26 kB]
Správne poplatky pre návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia   [193 kB]
Tlačivo žiadosti o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia
Povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia (PDF)   [71 kB]
Manuál pre vyplnenie   [132 kB]
Správne poplatky pre povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia   [147 kB]
Tlačivo žiadosti na určenie, resp. zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla stavbe
Žiadosť na určenie súpisného čísla a orientačného čísla (PDF)   [150 kB]
Žiadosť na zrušenie súpisného a orientačného čísla (PDF)   [138 kB]
Správne poplatky
Sadzobník platný od 01.01.2015
  [204 kB]
Tlačivo žiadosti o vyňatie pozemku z PPF a žiadosti o ÚP informáciu
Žiadosť o záväzné stanovisko k vyňatiu pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PDF)   [111 kB]
Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu (PDF)   [103 kB]