Triedený zber v meste

Triedený zber v rodinných domoch sa aj v roku 2020  realizuje  prostredníctvom plastových vriec. Ich rozvoz zabezpečujú pracovníci  Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce. Každá domácnosť dostáva podľa potreby mesačne sadu 4 ks vriec – farebne rozlíšených (žlté – plasty, modré – papier, biele – sklo, čierne – viacvrstvové kombinované materiály, kovové obaly), pričom na začiatku kalendárneho roka obdržali obyvatelia bývajúci v rodinných domoch aj  kalendár  triedeného zberu komunálneho odpadu  na rok 2020.

V kalendári sú farebnou značkou  vyznačené presné dátumy vývozov.  Vytriedené  zložky komunálneho odpadu  sa ukladajú do vriec, ktoré musia byť v stanovený deň vývozu vyložené najneskôr do 7,30 hod. ráno.

V rámci bytových domov na sídliskách sa triedený  zber realizuje cestou farebne odlíšených kontajnerov. Pričom platia pre umiestňovanie vytriedených zložiek do kontajnerov podobné pravidlá,  ako na umiestňovanie vytriedených  zložiek do vriec.

Zakazuje sa do zberných nádob a vriec  pre triedené  zložky ukladať iné druhy odpadov, než pre ktoré sú určené.

Pre občanov sú k dispozícii aj dva zberné dvory na ulici Partizánskej č. 55 a Lastomírskej č. 2, kde môžu občania  bezplatne doniesť tieto druhy odpadov:
papier a lepenka, obaly z papiera a lepenky, plasty, obaly z plastov, sklo, obaly zo skla, viacvrstvové kombinované materiály, kovové obaly, drevo, obaly z dreva, objemný odpad, zvyšky farieb, zvyšky pesticídov, žiarivky, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia,  jedlé oleje a tuky. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou  alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Prevádzkové hodiny zberných dvorov:

Partizánska ulica č. 55
utorok  – sobota:  8,00 hod. – 16,00 hod.
Obedňajšia prestávka: 11,30 – 12,00 hod.
Lastomírska ulica č. 2
utorok  – sobota:  8,00 hod. – 16,00 hod.     
Obedňajšia prestávka: 11,30 – 12,00 hod.
Zberné dvory sú počas dní nedeľa a pondelok pre občanov uzatvorené.

Biologický rozložiteľný odpad.

V roku 2020  plánujeme začať zber bioodpadu do 120 l hnedých nádob   v druhom aprílovom týždni t. j. od 6. 4. 2020  do 10. 4. 2020 a ukončiť ho v termíne od 23.11.2020 do 27.11.2020. Zber bioodpadu  bude vykonávaný v jednotlivých obvodoch  v pravidelných intervaloch v rovnaký deň,  ako je zber komunálneho odpadu.
Biologický rozložiteľný odpad zo záhrad môže fyzická osoba - nepodnikateľ celoročne ukladať na zberných dvoroch na Lastomírskej ulici č.2 alebo Partizánskej ulici č. 55.  
Zber biologicky rozložiteľného odpadu – konárov stromov, v prípade veľkého rozsahu si  môžu fyzické osoby nepodnikatelia dohodnúť s Technickými a záhradníckymi službami mesta Michalovce aj individuálne, s odberom priamo na mieste  vzniku a to počas celého roka pri splnení týchto podmienok :

  • biologický odpad nesmie obsahovať žiadne prímesi  iných odpadov - kamene, plasty, sklo a pod.
  • biologický odpad - konáre nesmú mať priemer väčší ako 8 cm a dĺžku  väčšiu ako 3 m 
  • biologický odpad musí byť pripravený na odber na prístupnom a vhodnom mieste pre zberovú techniku. Odberné miesto je potrebné  vopred dohodnúť s Technickými a záhradníckymi službami mesta Michalovce
  • termín odberu určujú Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce.

Zakazuje sa ukladať biologicky rozložiteľný odpad (konáre a pod.) na verejné priestranstva do tzv. zelených pásov v blízkosti komunikácie a do blízkosti kontajnerov na komunálny a vytriedený odpad.

Veríme, že Michalovčania aj naďalej zaujmú správny prístup k nakladaniu s bioodpadom a do zberných nádob nebudú vhadzovať to, čo tam jednoducho nepatrí a bioodpad znehodnocuje. Veľkým problémom sú predovšetkým plasty - plastové vrecká, v ktorých dávajú občania bioodpad do nádob. Rotujúci bubon zberového vozidla a následne drvič odpadu vytvoria aj z jedného plastového vrecka desiatky malých plastových kúskov, ktoré nie je možné úplne  z biomasy vytriediť. Keď chceme vyrábať kvalitnejší kompost  nedávajte prosím žiadne  plasty do bioodpadu.
 

Infolinka:

Vo veciach odvozu komunálnych odpadov - Technické a záhradnícke služby mesta  Michalovce: t.č. +421 56 640 38 15, +421 56 640 38 16, e-mail: tazsmi@tazsmi.sk

Vo veciach riešenia  problémov pri nakladaní s komunálnym odpadom - Mesto Michalovce, MsÚ odbor V,ŽPaMR:  t.č. +421 56 68 64 171

Vo veciach miestneho poplatku za komunálne odpady – Mesto Michalovce, MsÚ odbor finančný: t.č. +421 56 68 64 115, +421 56 68 64 116, +421 56 68 64 118 a +421 56 68 64 119.