Through Art we Ruin Borders - O projekte

Názov projektu: Umením búrame hranice

Akronym projektu: THRU-ART

Číslo projektu  HUSKROUA/1702/3.1/0042

Vedúci prijímateľ : Mesto Michalovce

Financovanie projektu

Celkové náklady projektu sú 1 296 729,25 €,
z toho výška grantu je  998 750,76 €

Trvanie projektu: X / 2019 – X / 2021

Partneri projektu

 • Mesto Michalovce, Slovensko – vedúci partner projektu
 • Mesto Užhorod (Oddelenie medzinárodnej spolupráce a inovácií), Ukrajina
 • Nezisková organizácia NOVUM (Informačné centrum pre inovácie a rozvoj), Ukrajina
 • Mesto Sátoraljaújhely, Maďarsko

O projekte

Projekt pomôže zachrániť národné kultúrne pamiatky v meste Michalovce a v meste Užhorod, prinavráti im zmysluplný obsah a funkciu, vďaka projektu budú vytvorené mestské galérie a profesionálne turistické informačné centrá európskeho štandardu.

Projekt pomôže spájať ľudí prihraničných regiónov kultúrou, umením, spoločnou históriou, zviditeľní kultúrne dedičstvo regiónov ako základného piliera rozvoja cestovného ruchu.

Ambíciou projektu je zvýšiť návštevnosť  galérií, vtiahnuť ľudí do kultúrneho diania inovatívnymi tvorivými formami, zvýšiť informovanosť o susedných regiónoch Zemplín, Zemplén a Zakarpatie.

Name  of project: Through Art we Ruin Borders

Project acronym: THRU-ART

Reference number: HUSKROUA/1702/3.1/0042

Lead beneficiary: Town of Michalovce

Project financing

The total cost of the Project is estimated at € 1 296 729,25,
of which the grant amount is  € 998 750,76 

Project duration: X / 2019 – X / 2021

Project partners

 • Town of Michalovec, Slovakia – lead partner 
 • Department for international cooperation and innovations of Uzhgorod City Council, Ukraine 
 • Informational Center for Innovation and Development “NOVUM”, Ukraine 
 • Municipality of Sátoraljaújhely , Hungary 

Project overview

The project will help to save the cultural heritage monuments in the town of Michalovce and the city of Uzhhorod, filling them anew with a meaningful content and function, thanks to the project, municipal galleries and professional tourist information centres of European standard will be established.

The project will help to unite the people of the crossborder regions through culture, art, common history, and promote the cultural heritage of the regions as a basic pillar of tourism development.

The ambition of the project is to increase the number of visits in the galleries, to draw people into cultural life through innovative creative forms, to raise awareness of the neighbouring regions of Zemplín, Zemplén and Zakarpattia.

Aktivity projektu

 Vytvorenie mestských galérií a Turistických informačných centier

 • Rekonštrukcia, vybavenie a zariadenie nevhodne využitej kultúrnej pamiatky “Zlatý býk” pre potreby mestskej galérie a TIC
 • Vybavenie a zariadenie kultúrnej pamiatky „Sovie hniezdo“ pre potreby mestskej galérie a TIC

Realizácia cezhraničných podujatí v oblasti umenia a kultúry

 • Realizácia cezhraničných výstav umenia
 • Realizácia cezhraničných tvorivých dielní
 • Realizácia medzinárodných plenérov – maliarskych a sochárskych sympózií

Zabezpečenie inovatívnych informačných kanálov a produktov  cestovného ruchu

 • Vývoj a nasadenie smart mobilnej aplikácie
 • Vytvorenie filmového dokumentu "História  a súčasnosť spoločného regiónu"
 • Vytvorenie turistických sprievodcov komplexných balíkov služieb

Activities of project

Creation of municipal galleries and tourist information centers

 • Reconstruction, furnishing and equipping of the inappropriately used cultural monument “The Golden Bull” for the needs of a municipal gallery and tourist information centre 
 • Furnishing and equipping of the cultural monument “The Owl’s Nest” for the needs of a municipal gallery and tourist information centre 

Realization of events in the field of culture 

 • Implementation of cross-border art exhibitions 
 • Realization of cross-border creative workshops 
 • Implementation of international plein-air painting and sculpture symposia 

Innovative informative channels and tourism products

 • Development and launch of a mobile smart app
 • Creation of the documentary film "The History and Present of the Common Region" 
 • Creation of travel guides for complex service packages 

O Zlatom býku

Gabriel Strömpl, jeden z najbohatších obyvateľov Michaloviec, nechal postaviť nový poschodový hotel v rokoch 1905-1906 na mieste svojho zničeného domu. Od tej doby sa hotel s názvom „Golden Bull“ stal najväčším a najreprezentatívnejším zariadením tohto druhu v celom meste. Samotná rodina Strömplovcov vlastnila aj niekoľko miestnych mäsiarstiev a práve vďaka tomu je fasáda hotela zdobená pozlátenou hlavou býka. Budova je postavená v eklektickom slohu s prvkami secesie a je jednou z najkrajších budov v meste Michalovce.

 

O Sovom hniezde

Vínne pivnice „Sovie hniezdo“ sa tiež nazývajú „Rákocziho pivnice“. Názov je spojený s menom vojvodu Ferenca Rákócziho, ktorý pravdepodobne nechal tieto pivnice postaviť na skladovanie sudov s pivom. Horná časť budovy slúžila ako pivovar postavený v roku 1781 a dolná časť slúžila ako pivnica a sklad.

About  Golden Bull

Gabriel Strömpl, one of the richest residents of Michalovce, had a new multi-storey hotel built in the years 1905–1906 at the place of his demolished house. From that time the hotel called “The Golden Bull“ became the greatest and most representative facility of this kind in the whole town. The Strömpl family themselves owned also several local butcheries and just thanks to this fact the facade of the hotel is decorated with a gilded head of a bull. The building is built in an Eclectic style with elements of Art Nouveau and is one of the most beautiful buildings in the town of Michalovce.

About The Owls Nest

Wine cellars “The Owl’s Nest” is also called “The Rákoczi Cellars”. The denomination is connected with the name of Duke Ferenc Rákóczi, who probably had these cellars built for storage of barrels with beer. The upper part of the building served as a brewery which was built in 1781, and the lower part was used as a cellar and storehouse.

Projekt 
 Through Art we Ruin Borders
je realizovaný v rámci programu
ENI cezhraničná spolupráca
Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina
2014-2020 
spolufinancovaného z Európskej únie
The project 
 „Through Art we Ruin Borders“
is being implemented in the programme
Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine
ENI Cross-border Co-operation

Programme 2014-2020
Co-financed  by the European Union

 

Realizácia projektu

1. Úvodná otváracia tlačová konferencia - 10.12.2019

2. Obnova kultúrnej pamiatky „Zlatý Býk“
– IV/2020 – XII/2020

- Mesto Michalovce koncom septembra 2019 vyhlásilo Verejnú súťaž na zákazku s názvom: Michalovce – obnova kultúrnej pamiatky „Zlatý Býk“. Predmetom zákazky bola obnova kultúrnej pamiatky "Zlatý býk", ktorá je umiestnená na Námestí osloboditeľov 10, Michalovce. Úspešným uchádzačom na základe splnenia podmienok sa stala firma Reinter s.r.o. Riešenia obnovy pamiatky sa dotknú časti objektu, ktorá je prístupná z Námestia osloboditeľov (severná časť). Navrhnuté sú dispozičné úpravy existujúcich priestorov na prízemí, medziposchodia a v suteréne objektu pre účely mestskej galérie a informačného centra. Stavebné úpravy sa zrealizujú na základe súhlasného záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice za dodržania požiadaviek uvedených v stanovisku.
Termín začatia prác je stanovený na apríl 2020, a stavebné práce sú naplánované na nasledujúcich 9 mesiacov.

 

Implementation of project

1. Open conference - 10.12.2019

2. Restoration of the cultural monument „The Golden Bull“ - IV/2020 – XII/2020

At the end of September 2019, the town of Michalovce announced a public tender for the contract entitled: Michalovce - restoration of the cultural monument "Golden Bull". The subject of the contract was the restoration of the cultural monument "Golden Bull", which is located on Námeste osloboditeľov 10, Michalovce. Reinter ltd. became a successful candidate on the basis of meeting the conditions. The solutions for the restoration of the monument will affect the part of the building that is accessible from the Námestie osloboditeľov (northern part). Layout modifications of the existing space on the ground floor, mezzanine floor and in the basement of the building are proposed for the purposes of the town gallery and tourist information center. The building modifications will be carried out on the basis of the consent of the binding standpoint of The Regional Monuments Board of Košice, in compliance with the requirements stated in the standpoint.
The start date of the works is set for April 2020, and the construction works are scheduled for the next 9 months.