O projekte

Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami

Mesto Michalovce  ukončilo realizáciu projektu s názvom Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami. Projekt bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie. Mesto získalo na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške takmer sto tisíc eur. Vzdelávanie seniorov prebiehalo v priestoroch Zariadenia pre seniorov na Hollého ulici a vo vybraných denných centrách pre seniorov.
 

Informácie o projekte

Výzva: OPV- 2012/2.1/03 - SORO
Nenávratný finančný príspevok: 94 496,50 €, 
Spolufinancovanie mesta: 4 973,50 €
Trvanie projektu: 01.08.2013 - 31.01.2015 

Cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu života seniorov prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania, rozvíjať kľúčové kompetencie neformálnym vzdelávaním.

Cieľová skupina:  seniori nad 50 rokov

 

Hlavná aktivita projektu:

1. Tvorba učebných materiálov s vybraným obsahom a formou vzhľadom na cieľovú skupinu. Všetky učebné texty budú vytvorené a prispôsobené veku cieľovej skupiny. 

2. Realizácia výučby – 7 subaktivít s celkovou možnou dotáciou účastníka 100 hodín (v trvaní po 60 minút) s počtom vytvorených miest  1910.  

3. Sprístupnenie kurzov e-learningového servera pre ďalšie vzdelávanie

 

Logo OP Vzdelávanie Logo EÚ

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ