Podateľňa, informácie

Evidencia obyvateľov a Podateľňa v hlavnej budove (A) MsÚ:
Námestie osloboditeľov 30, prízemie, číslo dverí 106

Pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:30
Utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda: 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
Pozn. Preberanie zásielok na pošte denne od 9:00 - 10:00 hod.

V rámci zákona o poskytovaní informácii sú sprístupnené nasledujúce tlačivá:

Tlačivo žiadosti o poskytnutie informácie v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ako aj cenník poplatkov za jednotlivé úkony služby.
Žiadosť o poskytnutie informácie (PDF)   [162 kB]
Žiadosť o poskytnutie informácie (DOC)   [121 kB]
Cenník poplatkov za poskytnutie informácie   [113 kB]
Pripomienky a pozmeňovacie návrhy k všeobecne záväznému nariadeniu. Pripomienkou možno navrhnúť iný text, alebo odporučiť úpravu textu (doplnenie, zmena, vypustenie, spresnenie).
Pripomienky k VZN (PDF)   [168 kB]
Pripomienky k VZN (DOC)   [60 kB]
Záznam z telefonicky podanej sťažnosti, podanej sťažnosti formou faxu a e-mailovej správy, zápisnica o prešetrení sťažnosti, záznam o vybavení ústnej sťažnosti.
Podanie sťažnosti (PDF)   [41 kB]
Podanie sťažnosti (DOC)   [75 kB]
Vysvetlivky
Tlačivo v doc resp. rtf formáte umožňujúce elektronické vypĺňanie cez formulárové polia  
Tlačivo v pdf formáte umožňujúce iba vypĺňanie predtlače perom