Plán a programy zasadnutí

Orientačný harmonogram zasadnutí MsR a MsZ Michalovce na I. polrok 2022 

MESTSKÁ RADA

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

14.02.2022 28.02.2022
21.03.2022
11.04.2022
16.05.2022

30.05.2022
20.06.2022  
   
Návrh plánu rokovaní na I. polrok 2022 [240 kB]  
Plán zasadnutí na II. polrok 2021 [60 kB] Plán zasadnutí na I. polrok 2022 [75 kB]
Plán zasadnutí na I. polrok 2022 [156 kB] Rokovací poriadok MsZ [212 kB]
Rokovací poriadok MsR [169 kB] Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy Mesta Michalovce [160 kB]
  Volebný poriadok [139 kB]
  Plán kontrol HK na I. polrok 2021 [263 kB]
  Plán kontrol HK na II. polrok 2021 [146 kB]