Oznamy TaZS

Zber bioodpadov

Pravidelný zber bioodpadu

Pravidelný zber bioodpadu do 120 litrových hnedých nádob  sa v  roku 2021 začne v týždni  od 29. marca do 2. apríla  (13. týždeň) podľa jednotlivých obvodov.
Pravidelný zber bioodpadu sa bude vykonávať  v rovnaký deň ako zber komunálneho odpadu.

Jarný zber objemného bioodpadu

Objemný bioodpad (veľké vetvy stromov a kríkov, ktoré nie je možné umiestniť do hnedých 120 l nádob) sa v lokalitách pri rodinných domoch bude zberať v priebehu dvoch týždňov od 22. marca do 4. apríla 2021 (12. a 13. týždeň) a to priamo od vašich domov.
Zber objemného bioodpadu sa vo vašom obvode uskutoční v ten istý deň ako zber komunálneho odpadu.

Vetvy stromov a kríkov vykladajte do priestoru zeleného pásu pred vašim domom, do dostupného priestoru dvora a pod.

PODMIENKY ODBERU BIOODPADU:
• biologický odpad nesmie obsahovať žiadne prímesi iných odpadov (kamene, plasty, sklo a pod.)
• vetvy stromov nesmú mať priemer väčší ako 8 cm a dĺžku väčšiu ako 3 m
• biologický odpad musí byť pripravený na odber na prístupnom a vhodnom mieste pre zberovú techniku a nesmie blokovať komunikáciu alebo chodníky.

Zber bioodpadu do veľkoobjemových kontajnerov rozmiestnených po meste sa tohto roku neuskutoční !

Bioodpad môžete  celoročne a bezplatne odovzdávať aj na zberných dvoroch TaZS mesta  Michalovce ( Partizánska ul. 55  a Lastomírska ul.2 ). 

TaZS Michalovce           


 

Zber objemného odpadu a odpadu s obsahom škodlivých látok

Objemný  odpad je nadrozmerný komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmery uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad  (napr. starý nábytok, koberce,  sedačky, dvere a pod.). V zmysle Zákona o odpadoch je Mesto povinné zabezpečiť najmenej dvakrát do roka zber  takýchto objemných odpadov.

Zber objemného odpadu  priamo od vašich domov. Jarný zber sa uskutoční od 6.4.2021 do 19.4.2021.

Objemný odpad sa bude zberať vo  vašom obvode  iba v ten istý deň ako  komunálny odpad!  V tento deň  vykladajte objemný odpad do priestoru zeleného pásu pred domom, do dostupného priestoru dvora, ku kontajnerom na komunálny odpad a pod.
Zber objemného odpadu do veľkoobjemových kontajnerov sa  tohto roku neuskutoční!
Do objemného odpadu nepatria napr. pneumatiky, stavebný odpad, bioodpad, chladničky, televízory a pod.   Takýto odpad  nebude odobratý !

Zároveň so zberom  objemného odpadu sa uskutoční aj mobilný zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok (rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, zvyšky pesticídov, handry a rukavice znečistené  škodlivinami, obaly znečistené škodlivinami a pod.).  Zberať sa bude priamo od vašich domov v ten istý deň ako  komunálny odpad  a  v rovnakom termíne ako objemný odpad od 6.4.2021 do 19.4.2021. 

Objemný odpad, elektroodpad, bioodpad, odpad z domácností s obsahom škodlivých látok môžu občania mesta  celoročne a bezplatne odovzdávať aj na zberných dvoroch TaZS mesta Michalovce  ( Partizánska ulica  55  a  Lastomírska ulica  2).

     TaZS mesta Michalovce                  


 

02.01.2021 - TaZS mesta Michalovce oznamujú, že od 02.01.2021 do odvolania sa na skládke Žabany nebude odoberať odpad od občanov a organizácií dovezený vlastnými vozidlami.                    

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS


02.01.2021 - TaZS mesta Michalovce oznamujú verejnosti, že od 02.01.2021 do odvolania platí zákaz vstupu do mestského útulku na Ul. močarianskej.

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS


02.01.2021

Oznam o obmedzení vstupu

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce v súvislosti so šírením koronavírusu

žiadajú vážených klientov,
aby po dobu karanténnych opatrení t.j. od 02.01.2021 do odvolania
zvážili účasť na pohreboch. Na Mestskom cintoríne, Ul. J. Kollára v Michalovciach si občania vybania len nevyhnutné úkony týkajúce sa pochovávania a vybavovania pohrebov. Platí, že do miestnosti môže vstúpiť len jedna osoba vybavujúca pohreb. Uzatváranie nájomných zmlúv a iných úkonov sa bude vykonávať až po odvolní mimoriadných opatrení.

V prípade potreby využívať telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie.

Kontakt: Anna Gondová     0905 900 697     anna.gondova.tazsmi@gmail.com

 

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS


02.01.2021 

Oznam o obmedzení vstupu

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce v súvislosti so šírením koronavírusu

žiadajú vážených klientov,
aby po dobu karanténnych opatrení t.j. od 02.01.2021 do odvolania
obmedzili fyzickú návštevu Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce 
a prednostne využili telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie v pracovných dňoch.

Kontakt:

Sekretariát riaditeľa   

 

 056 640 38 11

 
Personálne oddelenie    Stanislav Kaločay     0905 543 756   stanislav.kalocay@tazsmi.sk
Stredisko odpadového hospodárstva   Ing. Ján Krišo   0905 711 894 jan.kriso@tazsmi.sk
Stredisko mestských komunikácií  Mikuláš Fürster   0917 795 290

furster@tazsmi.sk

Stredisko údržby verejnej zelene  Oto Fenin   0905 709 279 tazsmi@tazsmi.sk
Stredisko správy mestských cintorínov  Anna Gondová   0905 900 697 anna.gondova.tazsmi@gmail.com
Stredisko športových zariadení  Mgr. Martin Bumbera 0918 593 686
0907 959 422
tazsmi@tazsmi.sk
Stredisko údržby verejného osvetlenia Ján Vlk 0907 883 133 jan.vlk@tazsmi.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TaZS mesta Michalovce oznamujú verejnosti  a organizáciám, že od 02. 01. 2021 do odvolania bude futbalový štadión zatvorený.

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS


TaZS mesta Michalovce oznamujú verejnosti  a organizáciám, že od 02. 01. 2021 do odvolania bude zimný štadión zatvorený.

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS


02.01.2021 - TaZS mesta Michalovce oznamujú verejnosti  a organizáciám, že z dôvodu rekonštrukcie sú kúpalisko a sauna zatvorené.

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS


02.01.2021 - TaZS mesta Michalovce oznamujú verejnosti  a organizáciám, že od 02. 01. 2021  do odvolania bude Mestská športová hala Michalovce zatvorená.

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS


 

Výzvy a výberové konania


22.01.2020 - Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce zverejňujú výzvu na predkladanie ponúk "Truhly". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

12.12.2019 - Riaditeľ Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie: Námestník (- čka) ekonomického úseku TaZS mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

12.12.2019 - Riaditeľ Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie: Námestník (- čka) prevádzkového úseku TaZS mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

22.11.2019 - Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce zverejňujú výzvu na predkladanie ponúk "Monitoring Lastomír 2020". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

22.11.2019 - Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce zverejňujú výzvu na predkladanie ponúk "Monitoring Žabany 2020". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

22.11.2019 - Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce zverejňujú výzvu na predkladanie ponúk "Kalendár separovaný zber 2020". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

22.11.2019 - Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce zverejňujú výzvu na predkladanie ponúk "Výrub drevín". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

08.11.2019 - Riaditeľ Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Námestník (- čka) ekonomického úseku TaZS mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

08.11.2019 - Riaditeľ Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Námestník (- čka) prevádzkového úseku TaZS mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


Oznam pre držiteľov Senior karty

TaZS mesta Michalovce ako správca kúpaliska a sauny oznamujú držiteľom SENIOR karty vmeste Michalovce, že môžu využívať bazén v dňoch:
utorok – nedeľa
vo vyhradených hodinách pre verejnosť za poplatok 0,05 EUR.
Od 1.3.2014 každú sobotu budú mať k dispozícii za zvýhodnený poplatok 1,05 EUR bazén a saunu na 1 hodinu v čase od 12.00 hod. do 13.00 hod.

Tržnica

Cenník poplatkov pre trhoviská platný od 1.5.2016 viď. v priloženom dokumente.

Zberný dvor

Upozorňujeme občanov, že z dôvodu zvýšenej záťaže teplom počas mimoriadne horúcich dní letného obdobia upravujeme prevádzku na  zberných dvoroch TaZS Michalovce  takto:

Otváracie hodiny:

Ul. partizánska
Pondelok zatvorené
Utorok 7:00 hod. – 14:00 hod.
Streda 7:00 hod. – 14:00 hod.
Štvrtok 7:00 hod. – 14:00 hod.
Piatok 7:00 hod. – 14:00 hod.
Sobota 7:00 hod. – 14:00 hod.
Nedeľa zatvorené
Sviatky zatvorené
Obedňajšia prestávka: 11:30 hod. – 12:00 hod.
Ul. lastomírska
Pondelok zatvorené
Utorok 7:00 hod. – 14:00 hod.
Streda 7:00 hod. – 14:00 hod.
Štvrtok 7:00 hod. – 14:00 hod.
Piatok 7:00 hod. – 14:00 hod.
Sobota 7:00 hod. – 14:00 hod.
Nedeľa zatvorené
Sviatky zatvorené
Obedňajšia prestávka: 11:30 hod. – 12:00 hod.

Zberné dvory sú počas dní nedeľa a pondelok pre občanov uzatvorené.

Uvedená zmena platí od 24.6.2021 do 31.7.2021.

Obyvatelia mesta Michalovce na zberný dvor môžu ukladať vyseparované zložky komunálneho odpadu uvedené na informačnej tabuli. TaZS evidujú druh a pôvodcu odpadov na základe dokladu totožnosti.

Právnické osoby môžu odpad ukladať na skládku Žabany za úhradu.

0905 709 279

 

tazsmi@tazsmi.sk

 

jan.kriso@tazsmi.sk