Oznamy TaZS

Jesenný zber objemného bioodpadu 

Objemný bioodpad (veľké vetvy stromov a kríkov, ktoré nie je možné umiestniť do hnedých 120 l nádob) v lokalitách pri rodinných domoch sa bude zberať  od 17. októbra do 28. októbra 2022.

Bioodpad sa bude zberať vo vašom obvode iba v ten istý deň ako komunálny odpad.

Vetvy stromov a kríkov vykladajte do priestoru zeleného pásu pred vašim domom, do dostupného priestoru dvora a pod.

PODMIENKY ODBERU BIOODPADU:
• biologický odpad nesmie obsahovať žiadne prímesi iných odpadov (kamene, plasty, sklo a pod.)
• vetvy stromov nesmú mať priemer väčší ako 8 cm a dĺžku väčšiu ako 3 m
• musí byť pripravený na odber na prístupnom a vhodnom mieste pre zberovú techniku a nesmie blokovať komunikáciu alebo chodníky.

Bioodpad môžete  celoročne a bezplatne odovzdávať aj na zberných dvoroch TaZS mesta  Michalovce ( Partizánska ul. 55  a Lastomírska ul.2 ).

                                                                                                           

TaZS mesta Michalovce


OZNAM  O  ZBERE   OBJEMNÉHO  ODPADU A ODPADU S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

Objemný  odpad je nadrozmerný komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmery uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad  (napr. starý nábytok, koberce,  sedačky, dvere a pod.). V zmysle Zákona o odpadoch je Mesto povinné zabezpečiť najmenej dvakrát do roka zber  takýchto objemných odpadov.

Zber objemného odpadu  priamo od vašich domov.
Jesenný zber sa uskutoční od 3.10.2022 do 14.10.2022.

Objemný odpad sa bude zberať vo  vašom obvode iba v ten istý deň ako  komunálny odpad! V tento deň vykladajte objemný odpad do priestoru zeleného pásu pred domom, do dostupného priestoru dvora, ku kontajnerom na komunálny odpad a pod.

Do objemného odpadu nepatria napr. pneumatiky, stavebný odpad, bioodpad, chladničky, televízory a pod. Takýto odpad nebude odobratý !

Zároveň so zberom  objemného odpadu sa uskutoční aj mobilný zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok (rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, zvyšky pesticídov, handry a rukavice znečistené  škodlivinami, obaly znečistené škodlivinami a pod.).  Zberať sa bude priamo od vašich domov v ten istý deň ako  komunálny odpad  a  v rovnakom termíne ako objemný odpad od 3.10.2022 do 14.10.2022.  

Objemný odpad, elektroodpad, bioodpad, odpad z domácností s obsahom škodlivých látok môžu občania mesta  celoročne a bezplatne odovzdávať aj na zberných dvoroch TaZS mesta Michalovce  ( Partizánska ulica  55  a  Lastomírska ulica  2).
                                                                                                           

TaZS mesta Michalovce


 

Údaje o množstve vyzbieraných a dotriedených odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z komunálneho odpadu

Zverejňované údaje


 

02.01.2021 - TaZS mesta Michalovce oznamujú, že od 02.01.2021 do odvolania sa na skládke Žabany nebude odoberať odpad od občanov a organizácií dovezený vlastnými vozidlami.                    

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS


02.01.2021

 

Oznam o obmedzení vstupu

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce v súvislosti so šírením koronavírusu

žiadajú vážených klientov,
aby po dobu karanténnych opatrení t.j. od 02.01.2021 do odvolania
zvážili účasť na pohreboch. Na Mestskom cintoríne, Ul. J. Kollára v Michalovciach si občania vybania len nevyhnutné úkony týkajúce sa pochovávania a vybavovania pohrebov. Platí, že do miestnosti môže vstúpiť len jedna osoba vybavujúca pohreb. Uzatváranie nájomných zmlúv a iných úkonov sa bude vykonávať až po odvolní mimoriadných opatrení.

V prípade potreby využívať telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie.

Kontakt: Anna Gondová     0905 900 697     anna.gondova.tazsmi@gmail.com

 

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS


02.01.2021 

Oznam o obmedzení vstupu

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce v súvislosti so šírením koronavírusu

žiadajú vážených klientov,
aby po dobu karanténnych opatrení t.j. od 02.01.2021 do odvolania
obmedzili fyzickú návštevu Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce 
a prednostne využili telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie v pracovných dňoch.

Kontakt:

Sekretariát riaditeľa   

 

 056 640 38 11

 
Personálne oddelenie    Stanislav Kaločay     0905 543 756   stanislav.kalocay@tazsmi.sk
Stredisko odpadového hospodárstva   Ing. Ján Krišo   0905 711 284 jan.kriso@tazsmi.sk
Stredisko mestských komunikácií  Mikuláš Fürster   0917 795 290

furster@tazsmi.sk

Stredisko údržby verejnej zelene  Oto Fenin   0905 709 279 tazsmi@tazsmi.sk
Stredisko správy mestských cintorínov  Anna Gondová   0905 900 697 anna.gondova.tazsmi@gmail.com
Stredisko športových zariadení  Mgr. Martin Bumbera 0918 593 686
0907 959 422
tazsmi@tazsmi.sk
Stredisko údržby verejného osvetlenia Ján Vlk 0907 883 133 jan.vlk@tazsmi.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


02.01.2021 - TaZS mesta Michalovce oznamujú verejnosti  a organizáciám, že z dôvodu rekonštrukcie sú kúpalisko a sauna zatvorené.

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS


 

Výzvy a výberové konania


22.01.2020 - Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce zverejňujú výzvu na predkladanie ponúk "Truhly". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

12.12.2019 - Riaditeľ Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie: Námestník (- čka) ekonomického úseku TaZS mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

12.12.2019 - Riaditeľ Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie: Námestník (- čka) prevádzkového úseku TaZS mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

22.11.2019 - Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce zverejňujú výzvu na predkladanie ponúk "Monitoring Lastomír 2020". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

22.11.2019 - Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce zverejňujú výzvu na predkladanie ponúk "Monitoring Žabany 2020". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

22.11.2019 - Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce zverejňujú výzvu na predkladanie ponúk "Kalendár separovaný zber 2020". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

22.11.2019 - Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce zverejňujú výzvu na predkladanie ponúk "Výrub drevín". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

08.11.2019 - Riaditeľ Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Námestník (- čka) ekonomického úseku TaZS mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

08.11.2019 - Riaditeľ Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Námestník (- čka) prevádzkového úseku TaZS mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.