Oznamy TaZS

16.03.2020 - TaZS mesta Michalovce oznamujú, že od 16.03.2020 do odvolania sa na skládke Žabany nebude odoberať odpad od občanov a organizácií dovezený vlastnými vozidlami.                    

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS


16.03.2020 - TaZS mesta Michalovce oznamujú verejnosti, že od 14. 03. 2020 do odvolania platí zákaz vstupu do mestského útulku na Ul. močarianskej.

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS


16.03.2020


16.03.2020


TaZS mesta Michalovce oznamujú verejnosti  a organizáciám, že od 14. 03. 2020 do odvolania bude futbalový štadión zatvorený.

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS


TaZS mesta Michalovce oznamujú verejnosti  a organizáciám, že od 14. 03. 2020 do odvolania bude zimný štadión zatvorený.

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS


16.03.2020 - TaZS mesta Michalovce oznamujú verejnosti  a organizáciám, že od 14. 03. 2020 do odvolania bude kúpalisko a sauna zatvorené.

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS


16.03.2020 - TaZS mesta Michalovce oznamujú verejnosti  a organizáciám, že od 14. 03. 2020 do odvolania bude Mestská športová hala Michalovce zatvorená.

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS


ZBER BIOODPADOV
 
Oznamujeme obyvateľom mesta Michalovce, ktorí sa podieľajú na pravidelnom zbere bioodpadu do 120 litrových hnedých nádob, že v tomto roku  začneme  zber v týždni od pondelka 23. 3. 2020  podľa jednotlivých obvodov. Zber bioodpadu ukončíme v týždni od pondelka 23.11.2020.
Zber bioodpadu sa bude vykonávať v jednotlivých obvodoch  v rovnaký deň ako zber komunálneho odpadu.

V tomto roku začíname aj kampaňový jarný a jesenný zber objemného bioodpadu - veľké vetvy stromov a kríkov, ktoré nie je možné umiestniť do hnedých 120 l nádob v lokalitách IBV a to priamo od  vašich domov.  Jarný zber sa uskutoční v termíne  od 23.3.2020 do 3.4.2020. Objemný bioodpad sa bude zberať vo vašom obvode iba v ten istý deň ako komunálny odpad ! 
Vetvy stromov a kríkov vykladajte do priestoru zeleného pásu pred vašim domom, do dostupného priestoru dvora a pod. 

Zber bioodpadu do kontajnerov rozmiestnených po meste sa tohto roku  neuskutoční !
Bioodpad môžu občania mesta  celoročne a bezplatne odovzdávať aj na zberných dvoroch TaZS    
mesta  Michalovce ( Partizánska ul. 55  a Lastomírska ul.2). Jesenný kampaňový zber bioodpadu 
plánujeme uskutočniť  v období   od 2.11.2020 do 13.11.2020.

  Podmienky,  za ktorých bude uvedený bioodpad odobraný:

  • biologický odpad nesmie obsahovať žiadne prímesi  iných odpadov - kamene, plasty, sklo a pod.
  • biologický odpad - vetvy stromov nesmú mať priemer väčší ako 8 cm a dĺžku  väčšiu ako 3 m
  • biologický odpad musí byť pripravený na odber na prístupnom a vhodnom mieste pre zberovú techniku a nesmie blokovať komunikáciu alebo chodníky.

TaZS Michalovce


ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

Objemný  odpad je nadrozmerný komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmery uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad  (napr. starý nábytok, koberce,  sedačky, dvere a pod.). V zmysle Zákona o odpadoch je mesto povinné zabezpečiť najmenej dvakrát do roka zber a prepravu takýchto objemných odpadov.

V minulosti sa zber tohto odpadu realizoval  rozmiestnením veľkoobjemových kontajnerov v  rôznych lokalitách mesta, ktoré mali slúžiť výhradne pre uloženie objemného komunálneho odpadu.

Nedisciplinovanosťou niektorých občanov sa do veľkoobjemových kontajnerov  začal ukladať aj  komunálny odpad,  stavebný odpad a bioodpad. V okolí veľkoobjemových kontajnerov v meste vznikali nekontrolované divoké skládky, na ktorých sa odpad zmiešaval, rozhadzoval a znehodnocoval. Na tieto skládky donášali odpad aj obyvatelia okolitých obcí a stavebné firmy.

V tomto roku začíname so  zberom objemného odpadu  priamo od vašich domov.
Jarný zber sa uskutoční od 9.3. do 20.3.2020 a jesenný zber od 16.11. do 27.11.2020.
Objemný odpad sa bude zberať vo  vašom obvode  iba v ten istý deň ako  komunálny odpad!  V tento deň ho vykladajte do priestoru zeleného pásu pred domom, do dostupného priestoru dvora, ku kontajnerom na komunálny odpad a pod.

Zber objemného odpadu do veľkoobjemových kontajnerov sa  tohto roku neuskutoční!
Do objemného odpadu nepatria napr. pneumatiky, stavebný odpad, bioodpad, chladničky, televízory a pod.   
Takýto odpad  nebude odobratý !
Objemný odpad môžu občania mesta  celoročne a bezplatne odovzdávať aj na zberných dvoroch TaZS Mesta             
Michalovce  ( Partizánska ulica  55  a  Lastomírska ulica 2).

TaZS mesta Michalovce


Výzvy a výberové konania


22.01.2020 - Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce zverejňujú výzvu na predkladanie ponúk "Truhly". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

12.12.2019 - Riaditeľ Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie: Námestník (- čka) ekonomického úseku TaZS mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

12.12.2019 - Riaditeľ Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce zverejňuje výsledky výberového konania na obsadenie funkcie: Námestník (- čka) prevádzkového úseku TaZS mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

22.11.2019 - Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce zverejňujú výzvu na predkladanie ponúk "Monitoring Lastomír 2020". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

22.11.2019 - Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce zverejňujú výzvu na predkladanie ponúk "Monitoring Žabany 2020". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

22.11.2019 - Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce zverejňujú výzvu na predkladanie ponúk "Kalendár separovaný zber 2020". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

22.11.2019 - Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce zverejňujú výzvu na predkladanie ponúk "Výrub drevín". Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

08.11.2019 - Riaditeľ Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Námestník (- čka) ekonomického úseku TaZS mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

08.11.2019 - Riaditeľ Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Námestník (- čka) prevádzkového úseku TaZS mesta Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.


Oznam pre držiteľov Senior karty

TaZS mesta Michalovce ako správca kúpaliska a sauny oznamujú držiteľom SENIOR karty vmeste Michalovce, že môžu využívať bazén v dňoch:
utorok – nedeľa
vo vyhradených hodinách pre verejnosť za poplatok 0,05 EUR.
Od 1.3.2014 každú sobotu budú mať k dispozícii za zvýhodnený poplatok 1,05 EUR bazén a saunu na 1 hodinu v čase od 12.00 hod. do 13.00 hod.

Tržnica

Cenník poplatkov pre trhoviská platný od 1.5.2016 viď. v priloženom dokumente.

Zberný dvor

Upozorňujeme občanov, že od 15.03.2016budú zberné dvory na Ul. partizánskej a Ul. lastomírskej otvorené takto:

Otváracie hodiny:

Ul. partizánska
Pondelok zatvorené
Utorok 8:00 hod. – 16:00 hod.
Streda 8:00 hod. – 16:00 hod.
Štvrtok 8:00 hod. – 16:00 hod.
Piatok 8:00 hod. – 16:00 hod.
Sobota 8:00 hod. – 16:00 hod.
Nedeľa zatvorené
Sviatky zatvorené
Obedňajšia prestávka: 11:30 hod. – 12:00 hod.
Ul. lastomírska
Pondelok zatvorené
Utorok 8:00 hod. – 16:00 hod.
Streda 8:00 hod. – 16:00 hod.
Štvrtok 8:00 hod. – 16:00 hod.
Piatok 8:00 hod. – 16:00 hod.
Sobota 8:00 hod. – 16:00 hod.
Nedeľa zatvorené
Sviatky zatvorené
Obedňajšia prestávka: 11:30 hod. – 12:00 hod.

Obyvatelia mesta Michalovce na zberný dvor môžu ukladať vyseparované zložky komunálneho odpadu uvedené na informačnej tabuli. TaZS evidujú druh a pôvodcu odpadov na základe dokladu totožnosti.

Právnické osoby môžu odpad ukladať na skládku Žabany za úhradu.