O projekte Thru-Art / About the Thru-Art project

 

Názov projektu: Umením búrame hranice
Akronym projektu: THRU-ART
Číslo projektu  HUSKROUA/1702/3.1/0042
Vedúci prijímateľ : Mesto Michalovce

Financovanie projektu
Celkové náklady projektu sú 1 296 729,25 €,
z toho výška grantu je  998 750,76 €

Trvanie projektu: X / 2019 – VI / 2022

Partneri projektu

  • Mesto Michalovce, Slovensko – vedúci partner projektu
  • Mesto Užhorod (Oddelenie medzinárodnej spolupráce a inovácií), Ukrajina
  • Nezisková organizácia NOVUM (Informačné centrum pre inovácie a rozvoj), Ukrajina
  • Mesto Sátoraljaújhely, Maďarsko
     

O projekte

Projekt pomôže zachrániť národné kultúrne pamiatky v meste Michalovce a v meste Užhorod, prinavráti im zmysluplný obsah a funkciu, vďaka projektu budú vytvorené mestské galérie a profesionálne turistické informačné centrá európskeho štandardu.

Projekt pomôže spájať ľudí prihraničných regiónov kultúrou, umením, spoločnou históriou, zviditeľní kultúrne dedičstvo regiónov ako základného piliera rozvoja cestovného ruchu.

Ambíciou projektu je zvýšiť návštevnosť  galérií, vtiahnuť ľudí do kultúrneho diania inovatívnymi tvorivými formami, zvýšiť informovanosť o susedných regiónoch Zemplín, Zemplén a Zakarpatie.

Name  of project: Through Art we Ruin Borders
Project acronym: THRU-ART
Reference number: HUSKROUA/1702/3.1/0042
Lead beneficiary: Town of Michalovce

Project financing
The total cost of the Project is estimated at € 1 296 729,25,
of which the grant amount is  € 998 750,76 

Project duration: X / 2019 – VI / 2022

Project partners

Project overview

The project will help to save the cultural heritage monuments in the town of Michalovce and the city of Uzhhorod, filling them anew with a meaningful content and function, thanks to the project, municipal galleries and professional tourist information centres of European standard will be established.

The project will help to unite the people of the crossborder regions through culture, art, common history, and promote the cultural heritage of the regions as a basic pillar of tourism development.

The ambition of the project is to increase the number of visits in the galleries, to draw people into cultural life through innovative creative forms, to raise awareness of the neighbouring regions of Zemplín, Zemplén and Zakarpattia.

O Zlatom býku

Gabriel Strömpl, jeden z najbohatších obyvateľov Michaloviec, nechal postaviť nový poschodový hotel v rokoch 1905-1906 na mieste svojho zničeného domu. Od tej doby sa hotel s názvom „Golden Bull“ stal najväčším a najreprezentatívnejším zariadením tohto druhu v celom meste. Samotná rodina Strömplovcov vlastnila aj niekoľko miestnych mäsiarstiev a práve vďaka tomu je fasáda hotela zdobená pozlátenou hlavou býka. Budova je postavená v eklektickom slohu s prvkami secesie a je jednou z najkrajších budov v meste Michalovce.

 


 

O Sovom hniezde

Vínne pivnice „Sovie hniezdo“ sa tiež nazývajú „Rákocziho pivnice“. Názov je spojený s menom vojvodu Ferenca Rákócziho, ktorý pravdepodobne nechal tieto pivnice postaviť na skladovanie sudov s pivom. Horná časť budovy slúžila ako pivovar postavený v roku 1781 a dolná časť slúžila ako pivnica a sklad.

About  Golden Bull

Gabriel Strömpl, one of the richest residents of Michalovce, had a new multi-storey hotel built in the years 1905–1906 at the place of his demolished house. From that time the hotel called “The Golden Bull“ became the greatest and most representative facility of this kind in the whole town. The Strömpl family themselves owned also several local butcheries and just thanks to this fact the facade of the hotel is decorated with a gilded head of a bull. The building is built in an Eclectic style with elements of Art Nouveau and is one of the most beautiful buildings in the town of Michalovce.

About The Owls Nest

Wine cellars “The Owl’s Nest” is also called “The Rákoczi Cellars”. The denomination is connected with the name of Duke Ferenc Rákóczi, who probably had these cellars built for storage of barrels with beer. The upper part of the building served as a brewery which was built in 1781, and the lower part was used as a cellar and storehouse.

The project is co-financed by the European Union
 

PARTNERSHIP WITHOUT BORDERS

Projekt 
 Through Art we Ruin Borders
je realizovaný v rámci programu
ENI cezhraničná spolupráca
Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina
2014-2020 
spolufinancovaného z Európskej únie
The project 
 „Through Art we Ruin Borders“
is being implemented in the programme
Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine
ENI Cross-border Co-operation

Programme 2014-2020
Co-financed  by the European Union

 


 

Aktuality