Kontakty a personálne zabezpečenie

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce

Partizánska 55, 071 01 Michalovce - dispečing zimnej služby
 +421 56 640 38 17
vrátnica (ohlasovňa)
 +421 56 640 38 38
dispečing (záznamník hovorov)
   tazsmi@tazsmi.sk
Sekretariát
Rigászová Martina +421 56 640 38 11 +421 915 788 965 tazsmi@tazsmi.sk
Riaditeľ
Ing. Oleár Július  +421 56 640 38 10  +421 905 800 060  julius.olear@tazsmi.sk
Námestník prevádzkového úseku
Ing. Čornej Miroslav  +421 56 640 38 21  +421 915 939  927  cornej@tazsmi.sk
Námestník ekonomického úseku
PhDr. Lieblová Dagmar  +421 56 640 38 24 +421 917 619 785  dagmar.lieblova@tazsmi.sk
Referát ľudských zdrojov, kontroly, bozp, po, co
Kaločay Stanislav  +421 56 640 38 12  +421 905 543 756  stanislav.kalocay@tazsmi.sk

Prevádzkový úsek

Stredisko údržby verejnej zelene, čistenia mesta
Fenin Oto
vedúci strediska
 +421 56 642 40 39  +421 905 709 279  oto.fenin@tazsmi.sk
Jaroslav Hruška
majster ručného čistenia mesta
   +421 915 927 225  
Stredisko správy mestských cintorínov
Gondová Anna
vedúca strediska
  +421 905 900 697 anna.gondova.tazsmi@gmail.com
Stredisko odpadového hospodárstva
Ing. Krišo Ján
vedúci strediska
 +421 56 640 38 16  +421 905 711 284
 
+421 918 593 660 - skládka Žabany
 jan.kriso@tazsmi.sk
Stredisko správy, údržby miestnych komunikácií
Fürster Mikuláš
vedúci strediska
 +421 56 640 38 26  +421 917 795 290  mikulas.furster@tazsmi.sk
Stredisko dopravy a údržby
Ján Vlk 
vedúci strediska
 +421 56 640 38 38  +421 907 883 133  jan.vlk@tazsmi.sk
Stredisko telovýchovných a športových zariadení (Zimný štadión, Plaváreň, Mestská športová hala, Futbalový štadión)
Ing. Lukáš Lörinc
vedúci strediska
 +421 918 593 686    lorinc@tazsmi.sk
Stredisko správy budov a doplnkových služieb
Ján Vlk
vedúci strediska
 +421 56 640 38 38 +421 907 883 133  jan.vlk@tazsmi.sk
Správca dvora na Ul. lastomírskej
Oto Fenin  +421 905 709 279    oto.fenin@tazsmi.sk