I. fáza projektu / The first phase of the project

 

Úvodná otváracia tlačová konferencia - 10.12.2019

Open conference
 - 10.12.2019


Otváracia konferencia

Otváracia tlačová konferencia / Open conference
 

Obnova kultúrnej pamiatky „Zlatý Býk“ 
IV/2020 – XII/2020

 

- Mesto Michalovce koncom septembra 2019 vyhlásilo Verejnú súťaž na zákazku s názvom: Michalovce – obnova kultúrnej pamiatky „Zlatý Býk“. Predmetom zákazky bola obnova kultúrnej pamiatky "Zlatý býk", ktorá je umiestnená na Námestí osloboditeľov 10, Michalovce. Úspešným uchádzačom na základe splnenia podmienok sa stala firma Reinter s.r.o. Riešenia obnovy pamiatky sa dotknú časti objektu, ktorá je prístupná z Námestia osloboditeľov (severná časť). Navrhnuté sú dispozičné úpravy existujúcich priestorov na prízemí, medziposchodia a v suteréne objektu pre účely mestskej galérie a informačného centra. Stavebné úpravy sa zrealizujú na základe súhlasného záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice za dodržania požiadaviek uvedených v stanovisku.
Termín začatia prác je stanovený na apríl 2020, a stavebné práce sú naplánované na nasledujúcich 9 mesiacov.

Restoration of the cultural monument „The Golden Bull“ IV/2020 – XII/2020
 

At the end of September 2019, the town of Michalovce announced a public tender for the contract entitled: Michalovce - restoration of the cultural monument "Golden Bull". The subject of the contract was the restoration of the cultural monument "Golden Bull", which is located on Námeste osloboditeľov 10, Michalovce. Reinter ltd. became a successful candidate on the basis of meeting the conditions. The solutions for the restoration of the monument will affect the part of the building that is accessible from the Námestie osloboditeľov (northern part). Layout modifications of the existing space on the ground floor, mezzanine floor and in the basement of the building are proposed for the purposes of the town gallery and tourist information center. The building modifications will be carried out on the basis of the consent of the binding standpoint of The Regional Monuments Board of Košice, in compliance with the requirements stated in the standpoint.
The start date of the works is set for April 2020, and the construction works are scheduled for the next 9 months.

Tabuľa počas stavby
Informačná tabuľa / Information board

Tlačová konferencia po ukončení 1.fázy - 24.09.2021

Ongoing conference - 24.09.2021

Otvorenie galérie

Otvorenie mestskej galérie Zlatý býk / Opening of the town gallery "Zlatý býk"

Pamätná tabuľa

Stála informačná tabuľa na budove Zlatý býk / Permanent information plaque

Ďalšie výsledky projektu v 1. fáze - mobilná aplikácia Zemplín región

Predstavujeme Vám novú mobilnú aplikáciu Zemplín región. Ide naozaj o aplikáciu so srdcom. Zažite Zemplín v jeho plnej kráse. Objavujte nové miesta v okolí regiónu Zemplín a pridajte si ich medzi obľubené. Inšpirujte sa tipmi na výlety či tipmi na relax. Môžete si aktivovať notifikáciu o aktuálnych podujatiach na Zemplíne, určite si niečo nájdete podľa svojich predstáv a záľub.

Other project results in the 1st phase - Zemplín region mobile application

We present to you the new Zemplín region mobile application. It really is an app with heart. Experience Zemplín in its full beauty. Discover new places around the Zemplin region and add them to your favorites. Get inspired by tips for trips or tips for relaxation. You can activate the notification about current events on Zemplín, you will definitely find something according to your ideas and preferences.

Mobilná aplikácia - obrazovky
Mobilná aplikácia - obrazovky
Mobilná aplikácia - obrazovky
Aplikácia ponúka aj 3D virtuálne prehliadky výstav a je vytvorená v 4 jazykových mutáciách: The application also offers 3D virtual tours of exhibitions and is created in 4 languages:
3D prehliadky 1.časť  3D prehliadky 2.časť
   

Ďalšie výsledky projektu v 1. fáze - filmový dokument a tlačení sprievodcovia 

Other project results in the 1st phase - Film documentary and guides

Logo HUSKROUAThe project is co-financed by the European Union
 

 

PARTNERSHIP WITHOUT BORDERS

Projekt 
 Through Art we Ruin Borders
je realizovaný v rámci programu
ENI cezhraničná spolupráca
Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina
2014-2020 
spolufinancovaného z Európskej únie
The project 
 „Through Art we Ruin Borders“
is being implemented in the programme
Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine
ENI Cross-border Co-operation
Programme 2014-2020
Co-financed  by the European Union