I. fáza projektu / The first phase of the project

 

Úvodná otváracia tlačová konferencia - 10.12.2019

Open conference
 - 10.12.2019


Otváracia tlačová konferencia / Open conference
 

Obnova kultúrnej pamiatky „Zlatý Býk“ 
IV/2020 – XII/2020

 

- Mesto Michalovce koncom septembra 2019 vyhlásilo Verejnú súťaž na zákazku s názvom: Michalovce – obnova kultúrnej pamiatky „Zlatý Býk“. Predmetom zákazky bola obnova kultúrnej pamiatky "Zlatý býk", ktorá je umiestnená na Námestí osloboditeľov 10, Michalovce. Úspešným uchádzačom na základe splnenia podmienok sa stala firma Reinter s.r.o. Riešenia obnovy pamiatky sa dotknú časti objektu, ktorá je prístupná z Námestia osloboditeľov (severná časť). Navrhnuté sú dispozičné úpravy existujúcich priestorov na prízemí, medziposchodia a v suteréne objektu pre účely mestskej galérie a informačného centra. Stavebné úpravy sa zrealizujú na základe súhlasného záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice za dodržania požiadaviek uvedených v stanovisku.
Termín začatia prác je stanovený na apríl 2020, a stavebné práce sú naplánované na nasledujúcich 9 mesiacov.

Restoration of the cultural monument „The Golden Bull“ 
IV/2020 – XII/2020
 

At the end of September 2019, the town of Michalovce announced a public tender for the contract entitled: Michalovce - restoration of the cultural monument "Golden Bull". The subject of the contract was the restoration of the cultural monument "Golden Bull", which is located on Námeste osloboditeľov 10, Michalovce. Reinter ltd. became a successful candidate on the basis of meeting the conditions. The solutions for the restoration of the monument will affect the part of the building that is accessible from the Námestie osloboditeľov (northern part). Layout modifications of the existing space on the ground floor, mezzanine floor and in the basement of the building are proposed for the purposes of the town gallery and tourist information center. The building modifications will be carried out on the basis of the consent of the binding standpoint of The Regional Monuments Board of Košice, in compliance with the requirements stated in the standpoint.
The start date of the works is set for April 2020, and the construction works are scheduled for the next 9 months.


Informačná tabuľa / Information board

Tlačová konferencia po ukončení 1.fázy - 24.09.2021

Middle conference - 24.09.2021

Otvorenie mestskej galérie Zlatý býk / Opening of the town gallery "Zlatý býk"

Stála informačná tabuľa na budove Zlatý býk / Permanent information board

   

The project is co-financed by the European Union
 

PARTNERSHIP WITHOUT BORDERS

Projekt 
 Through Art we Ruin Borders
je realizovaný v rámci programu
ENI cezhraničná spolupráca
Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina
2014-2020 
spolufinancovaného z Európskej únie
The project 
 „Through Art we Ruin Borders“
is being implemented in the programme
Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine
ENI Cross-border Co-operation
Programme 2014-2020
Co-financed  by the European Union