Implementácia projektu / Implementation of the project

 

 Implementácia projektu

Mesto Michalovce vyhlásilo začiatkom februára 2021 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Obnova historického parku v Michalovciach - KERTA Sztárayovcov".  Úspešným uchádzačom na základe splnenia podmienok sa stala firma C&S GROUP s.r.o. Súčasťou obnovy prírodného parku Kerta bude najmä výsadba zelene a celková úprava okolia, s cieľom vytvoriť jednotný celok, ktorý skrášli dané prostredie a vyzdvihne významnú historickú hodnotu územia. Zrekonštruuje sa drobná parková architektúra a siete chodníkov, pribudne  nový altánok, 1920 m nových chodníkov, 41 lavičiek a 23 odpadkových košov. Stavebné úpravy sa zrealizujú na základe súhlasného záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Košice za dodržania požiadaviek uvedených v stanovisku.
Termín začatia prác je stanovený na jún 2021, a ukončenie projektu je naplánované na máj 2022.

Implementation of the project

At the beginning of February 2021, the town of Michalovce announced a public procurement for the subject of the contract "Restoration of the historical park in Michalovce - KERTA Sztárayovcov". C&S GROUP s.r.o. became a successful bidder based on meeting the conditions. Part of the restoration of the Kerta nature park will be mainly the planting of greenery and the overall landscaping, in order to create a unified whole that will beautify the environment and highlight the significant historical value of the area. The small park architecture and networks of sidewalks will be reconstructed, a new gazebo, 1920 m of new sidewalks, 41 benches and 23 waste bins will be added. The building modifications will be carried out based on the consent of the binding opinion of the Regional Monument Office of Košice, in compliance with the requirements stated in the opinion.
The start date of the works is set for June 2021, and the completion of the project is scheduled for May 2022.


Tabuľa počas revitalizácie

Publicita projektu

 

Project publicity

 

Projekt
“Revitalization of Kerta and Széphalom park”

Je realizovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Erópskeho fondu regionálneho rozvoja.

Obsah tejto stránky nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie

The Project
“Revitalization of Kerta and Széphalom park”

Is being implemented inf the program Interreg V – A Slovakia – Hungary Cooperation Programme

The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund

The cotent of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.

 

Logo SKHU