Dane a poplatky

Tlačivá k dani z nehnuteľností, dani za psa, miestnej dani za ubytovanie a prevádzkovanie predajných a hracích automatov

Linka na vzory tlačív priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje stanovené Ministerstvom financií SR na stiahnutie
Prehľad sadzieb dane z nehnuteľností v roku 2024 - mesto Michalovce [140 kB]
Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti k miestnej dani za ubytovanie (PDF)  
Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti k miestnej dani za ubytovanie (DOC)
Tlačivo k miestnej dani za ubytovanie
[90 kB]
[39 kB]

Tlačivá k poplatkom za komunálny odpad

Ohlásenie vzniku alebo zmeny k poplatku za komunálny odpad pre fyzické osoby podnikajúce a právnické osoby (PDF) [159 kB]
Poplatkové priznanie (PDF)
Tlačivo k miestnemu poplatku za komunále odpady a drobné stavebné odpady.
[92 kB]
Oznámenie o zmene a žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za KO - všeobecné (PDF)
Tlačivo žiadosti o zníženie/odpustenie poplatku za KO.
[68 kB]