Biologický odpad

Triedenie odpadov a bioodpad
Riešenie problematiky skladovania a spracovania biologicky rozložiteľných odpadov v meste Michalovce, možnosti spracovania bioodpadu.

Spôsob zberu bioodpadu
Informácie o priamom zbere bioodpadu a zbere na zberných dvoroch na Partizánskej a Lastomírskej ulici.

Čo je aeróbna fermentácia
Spracovanie bioodpadu aeróbnou fermentáciou prostredníctvom automatizovaného systému spracovania, výhody aeróbenej fermentácie.

Čo s vytvoreným kompostom
Získaný kompost bude mesto Michalovce využívať pre vlastnú spotrebu a v prípade záujmu poskytovať tento produkt občanom na území mesta.

Nakladanie s bioodpadom
Informácie o skládkovaní, o nezákonnom nakladaní s bioodpadom, o kompostovaní a inom materiálovom využití bioodpadu.

Upozornenie pre občanov
Zákon o odpadoch zakazuje, pod hrozbou pokuty, biologicky odpad z údržby verejnej a súkromnej zelene a záhrad spaľovať, vyhadzovať na nepovolené (čierne) skládky.

Prínosy realizácie projektu
Projekt „Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Michalovciach“ a jeho prínosy pre mesto a obyvateľov.

Informácie a fotogaléria projektu
Ciele projektu, informácie o realizácii projektu, fotogaléria zrealizovaných výsledkov projektu.