Aktuality - životné prostredie

Čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu  kovov

 

 

OZNAM O ZBERE OBJEMNÉHO ODPADU A ODPADU S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK
 

Objemný  odpad je nadrozmerný komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmery uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad  (napr. starý nábytok, koberce,  sedačky, dvere a pod.). V zmysle Zákona o odpadoch je Mesto povinné zabezpečiť najmenej dvakrát do roka zber  takýchto objemných odpadov.

Zber objemného odpadu  priamo od vašich domov. Jarný zber sa uskutoční od 6.4.2021 do 19.4.2021.
Objemný odpad sa bude zberať vo  vašom obvode  iba v ten istý deň ako  komunálny odpad!  V tento deň  vykladajte objemný odpad do priestoru zeleného pásu pred domom, do dostupného priestoru dvora, ku kontajnerom na komunálny odpad a pod.

Zber objemného odpadu do veľkoobjemových kontajnerov sa  tohto roku neuskutoční!
Do objemného odpadu nepatria napr. pneumatiky, stavebný odpad, bioodpad, chladničky, televízory a pod. Takýto odpad  nebude odobratý !

 
Zároveň so zberom  objemného odpadu sa uskutoční aj mobilný zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok (rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, zvyšky pesticídov, handry a rukavice znečistené  škodlivinami, obaly znečistené škodlivinami a pod.).  Zberať sa bude priamo od vašich domov v ten istý deň ako  komunálny odpad  a  v rovnakom termíne ako objemný odpad od 6.4.2021 do 19.4.2021.  

Objemný odpad, elektroodpad, bioodpad, odpad z domácností s obsahom škodlivých látok môžu občania mesta  celoročne a bezplatne odovzdávať aj na zberných dvoroch TaZS mesta Michalovce  ( Partizánska ulica  55  a  Lastomírska ulica  2).

TaZS mesta Michalovce
 

OZNAM O ZBERE BIOODPADOV
 

Pravidelný zber bioodpadu

Pravidelný zber bioodpadu do 120 litrových hnedých nádob  sa v  roku 2021 začne v týždni  od 29. marca do 2. apríla  (13. týždeň) podľa jednotlivých obvodov.
Pravidelný zber bioodpadu sa bude vykonávať  v rovnaký deň ako zber komunálneho odpadu.


Jarný zber objemného bioodpadu

Objemný bioodpad (veľké vetvy stromov a kríkov, ktoré nie je možné umiestniť do hnedých 120 l nádob) sa v lokalitách pri rodinných domoch bude zberať v priebehu dvoch týždňov od 22. marca do 4. apríla 2021 (12. a 13. týždeň) a to priamo od vašich domov.
Zber objemného bioodpadu sa vo vašom obvode uskutoční v ten istý deň ako zber komunálneho odpadu.

Vetvy stromov a kríkov vykladajte do priestoru zeleného pásu pred vašim domom, do dostupného priestoru dvora a pod.

PODMIENKY ODBERU BIOODPADU:
• biologický odpad nesmie obsahovať žiadne prímesi iných odpadov (kamene, plasty, sklo a pod.)
• vetvy stromov nesmú mať priemer väčší ako 8 cm a dĺžku väčšiu ako 3 m
• biologický odpad musí byť pripravený na odber na prístupnom a vhodnom mieste pre zberovú techniku a nesmie blokovať komunikáciu alebo chodníky.

Zber bioodpadu do veľkoobjemových kontajnerov rozmiestnených po meste sa tohto roku neuskutoční !

Bioodpad môžete  celoročne a bezplatne odovzdávať aj na zberných dvoroch TaZS mesta  Michalovce ( Partizánska ul. 55  a Lastomírska ul.2 ).                                                                                                                                   

TaZS Michalovce


25.03.2021 - Pravdy a mýty o odpade


04.06.2020Len správe vytriedený odpad dostáva druhú šancu


27.06.2018 - Mesto Michalovce v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2017 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov zverejňuje „INFORMÁCIE PRE CHOVATEĽOV PSOV“, ktoré boli Mestu Michalovce doručené Regionálnou veterinárnou  a potravinovou správou Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

15.05.2019Certifikát pre Michalovce

09.05.2019 - Od sáčka k sáčkuČas rozkladu odpadu v prírode

09.05.2019 - Nebuďme lenivý, trieďme odpad!

09.05.2019Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje

05.04.2019 - Možno aj vy ste už videli nasledujúcu situáciu: Auto zberovej spoločnosti, ktoré bežne vyváža kontajnery na zmesový odpad, prišlo vyviezť viaceré kontajnery vytriedeného odpadu za sebou...
Pokračovanie... 
Základné pravidlá triedenia, Označovanie obalov, Čo sa z recyklovaného odpadu vyrába.

22.03.2019 - Matej Repel: Vtáky miest