Aktuality - životné prostredie

Šťastné a vytriedené

 

Jesenný zber objemného bioodpadu 

Objemný bioodpad (veľké vetvy stromov a kríkov, ktoré nie je možné umiestniť do hnedých 120 l nádob) v lokalitách pri rodinných domoch sa bude zberať  od 17. októbra do 28. októbra 2022.

Bioodpad sa bude zberať vo vašom obvode iba v ten istý deň ako komunálny odpad.

Vetvy stromov a kríkov vykladajte do priestoru zeleného pásu pred vašim domom, do dostupného priestoru dvora a pod.

PODMIENKY ODBERU BIOODPADU:
• biologický odpad nesmie obsahovať žiadne prímesi iných odpadov (kamene, plasty, sklo a pod.)
• vetvy stromov nesmú mať priemer väčší ako 8 cm a dĺžku väčšiu ako 3 m
• musí byť pripravený na odber na prístupnom a vhodnom mieste pre zberovú techniku a nesmie blokovať komunikáciu alebo chodníky.

Bioodpad môžete  celoročne a bezplatne odovzdávať aj na zberných dvoroch TaZS mesta  Michalovce ( Partizánska ul. 55  a Lastomírska ul.2 ).

                                                                                                           

TaZS mesta Michalovce

OZNAM  O  ZBERE   OBJEMNÉHO  ODPADU A ODPADU S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

Objemný  odpad je nadrozmerný komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmery uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad  (napr. starý nábytok, koberce,  sedačky, dvere a pod.). V zmysle Zákona o odpadoch je Mesto povinné zabezpečiť najmenej dvakrát do roka zber  takýchto objemných odpadov.

Zber objemného odpadu  priamo od vašich domov.
Jesenný zber sa uskutoční od 3.10.2022 do 14.10.2022.

Objemný odpad sa bude zberať vo  vašom obvode iba v ten istý deň ako  komunálny odpad! V tento deň vykladajte objemný odpad do priestoru zeleného pásu pred domom, do dostupného priestoru dvora, ku kontajnerom na komunálny odpad a pod.

Do objemného odpadu nepatria napr. pneumatiky, stavebný odpad, bioodpad, chladničky, televízory a pod. Takýto odpad nebude odobratý !

Zároveň so zberom  objemného odpadu sa uskutoční aj mobilný zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok (rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, zvyšky pesticídov, handry a rukavice znečistené  škodlivinami, obaly znečistené škodlivinami a pod.).  Zberať sa bude priamo od vašich domov v ten istý deň ako  komunálny odpad  a  v rovnakom termíne ako objemný odpad od 3.10.2022 do 14.10.2022.  

Objemný odpad, elektroodpad, bioodpad, odpad z domácností s obsahom škodlivých látok môžu občania mesta  celoročne a bezplatne odovzdávať aj na zberných dvoroch TaZS mesta Michalovce  ( Partizánska ulica  55  a  Lastomírska ulica  2).
                                                                                                           

TaZS mesta Michalovce
 


 

Len stlačený odpad je dobrý odpad

Zálohujme, ale nezabúdajme triediť

 

Bude mať počas vianočných sviatkov dôvod na oslavu aj naša Zem?

 

 

Deratizácia

Oznam o vykonaní deratizácie na verejných  priestranstvách
Mesto Michalovce v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zabezpečuje deratizáciu verejných  priestranstiev na území mesta Michalovce.

Deratizácia je systém alebo súhrn systémov zameraný na reguláciu (ničenie) škodlivých hlodavcov. Vykonáva sa za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám (znehodnotený tovar, káble elektrického vedenia, požieranie poľnohospodárskych produktov, zabránenie šíreniu infekčných ochorení, ktoré prenášajú hlodavce).

Deratizácia je na území mesta vykonávaná priebežne v jednomesačných intervaloch a to v období od apríla do decembra. Deratizácia je vykonávaná odbornou firmou, ktorá disponuje  príslušnými povoleniami na výkon deratizácie. V prípade zvýšeného výskytu  hlodavcov – potkanov a to už či v blízkosti bytového domu na sídlisku, prípadne na verejnom priestranstve, odborná firma v lehote do 48 hodín  od nahlásenia  vykoná deratizačný zásah.

Povinnosť vykonávať deratizáciu je daná  v zákone č.  355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení.  Fyzické osoby – podnikatelia  a právnické osoby sú povinné  zabezpečiť na zamedzenie vzniku, šíreniu  a na obmedzenie výskytu  prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu  živočíšnych škodcov.

V prípade zistenia výskytu hlodavcov (potkanov) na verejných priestranstvách žiadame občanov, aby kontaktovali firmu, ktorá zabezpečuje výkon deratizácie na telefónnom  čísle: 0908 998 303 – Ing. Štefanič.  Prípadne svoju požiadavku adresovali Mestskému úradu v Michalovciach na telefónne čísla: 6864171, 0918876604 alebo e-mailovu adresu: pavol.fecak@msumi.sk    

Vlastníci rodinných domov  môžu deratizáciu  na svojom pozemku vykonať  svojpomocne,  pri   dodržaní  bezpečnosti  a ochrany zdravia  pri práci podľa návodu uvedeného  na etikete používaného  prípravku. Zároveň deratizačný   prípravok umiestniť  tak,  aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí,  domácich  či spoločenských zvierat.

 

Cirkulárna mapa Michaloviec

Cirkulárnu mapu Michaloviec 2021 vytvorili žiaci 5.A zo ZŠ Pavla Horova Michalovce,
pod vedením učiteľky Petry Tanuškovej.
Grafický dizajn: ©Zuzana Uhalová Ambasádori projektu: Adela a Viktor Vinczeoví
Návrhy na aktualizáciu mapy posielajte na: petra.tanuskova@teachforslovakia.sk

Mapu nájdete TU.

 

Čo kam patrí?

Rolka z toaletného papiera, obal zo zubnej pasty, polystyrén alebo staré oblečenie. Vedel by si vytriediť tieto veci? Nechaj to na nás, v krátkych videách Čo kam patrí? ti efektívne vysvetlíme ako, čo, kam a prečo.

 


 

 


 

 


 

Čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu  kovov

 


 

SPRÁVNE TRIEDENIE ODPADU
 

Pri príležitosti Dňa Zeme sme si pre vás pripravili 6 zvukových spotov, zameraných na správne triedenie odpadu. 

Spoty nájdete TU.

Ak správne triedime, svet je krajší!
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
• Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
• Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
• Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastu žltá, kovu červená a nápojovým kartónom oranžová farba.
• Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
• Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
• Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

 

 

ČO SO STARÝM OBLEČENÍM
 

Poradíme vám, čo by ste mali spraviť s oblečením, ak ho už nepotrebujete.
Textil je recyklovateľný len v obmedzenej miere, ale predsa sú spoločnosti, ktoré sa recykláciou textilu zaoberajú. Máme zopár takých aj u nás na Slovensku. Vytvárajú z neho napríklad vlákna pre automobilový či nábytkársky priemysel (poťahy, výstelky), ale aj rôzne izolácie budov. Niektoré módne obchody organizujú kampane (napr. Týždeň recyklácie), počas ktorých môžu ľudia priniesť svoje staré oblečenie naspäť do predajne. Takýchto akcií sa však organizuje veľmi málo a nie sú na pravidelnej báze.

Ak už ste sa rozhodli zbaviť sa starého oblečenia, pouvažujte, komu by ešte tento odev mohol poslúžiť. Podarujte ho rodine, priateľom, známym alebo ho venujte na charitu. Ak sa však rozhodnete dať oblečenie charite alebo ľuďom bez domova, myslite na to, čo títo ľudia naozaj potrebujú. Mnohokrát sú to teplé veci na zimu, ktoré im pomôžu. Rozhodne im nepomôžete kravatami, motýlikmi, hodvábnymi šatkami, ba ani blúzkami či večernými šatami. Jeden poriadny kabát poteší omnoho viac. Ďalšou možnosťou je odovzdať oblečenie do špecializovaných červených kontajnerov, ktoré  nájdete aj našom meste a to v týchto lokalitách:

na ulici Okružnej  vedľa bytového domu D3 č. 106
            J. A. Komenského vedľa bytového domu D2, pri  kotolni
            Jána Švermu pri bytovom dome A1
            Masarykova č. 70/A8
            Severná č. 6
            Nám. J. Pavla, pri charitnom dome
            Ukrajinská č. 11/B9 – pri OC Lidl
            Užhorodská č. 35/B2
            J. Hollého č. 91/C3
            J. Hollého č. 69/C5

Za rok 2020 občania mesta Michalovce vytriedili 13,56 ton textilu a tak zabránili, aby tento odpad neskončil na skládke komunálneho odpadu. 

 


25.03.2021 - Pravdy a mýty o odpade


04.06.2020Len správe vytriedený odpad dostáva druhú šancu


27.06.2018 - Mesto Michalovce v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2017 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov zverejňuje „INFORMÁCIE PRE CHOVATEĽOV PSOV“, ktoré boli Mestu Michalovce doručené Regionálnou veterinárnou  a potravinovou správou Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

15.05.2019Certifikát pre Michalovce

09.05.2019 - Od sáčka k sáčkuČas rozkladu odpadu v prírode

09.05.2019 - Nebuďme lenivý, trieďme odpad!

09.05.2019Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje

05.04.2019 - Možno aj vy ste už videli nasledujúcu situáciu: Auto zberovej spoločnosti, ktoré bežne vyváža kontajnery na zmesový odpad, prišlo vyviezť viaceré kontajnery vytriedeného odpadu za sebou...
Pokračovanie... 
Základné pravidlá triedenia, Označovanie obalov, Čo sa z recyklovaného odpadu vyrába.

22.03.2019 - Matej Repel: Vtáky miest