Aktuality - životné prostredie

04.06.2020Len správe vytriedený odpad dostáva druhú šancu


02.03.2020

ZBER BIOODPADOV

Oznamujeme obyvateľom mesta Michalovce, ktorí sa podieľajú na pravidelnom zbere bioodpadu do 120 litrových hnedých nádob, že v tomto roku  začneme  zber v týždni od pondelka 23. 3. 2020  podľa jednotlivých obvodov. Zber bioodpadu ukončíme v týždni od pondelka 23.11.2020.
Zber bioodpadu sa bude vykonávať v jednotlivých obvodoch  v rovnaký deň ako zber komunálneho odpadu.

V tomto roku začíname aj kampaňový jarný a jesenný zber objemného bioodpadu - veľké vetvy stromov a kríkov, ktoré nie je možné umiestniť do hnedých 120 l nádob v lokalitách IBV a to priamo od  vašich domov.  Jarný zber sa uskutoční v termíne  od 23.3.2020 do 3.4.2020. Objemný bioodpad sa bude zberať vo vašom obvode iba v ten istý deň ako komunálny odpad ! 
Vetvy stromov a kríkov vykladajte do priestoru zeleného pásu pred vašim domom, do dostupného priestoru dvora a pod. 

Zber bioodpadu do kontajnerov rozmiestnených po meste sa tohto roku  neuskutoční !
Bioodpad môžu občania mesta  celoročne a bezplatne odovzdávať aj na zberných dvoroch TaZS    
mesta  Michalovce ( Partizánska ul. 55  a Lastomírska ul.2). Jesenný kampaňový zber bioodpadu 
plánujeme uskutočniť  v období   od 2.11.2020 do 13.11.2020.

  Podmienky,  za ktorých bude uvedený bioodpad odobraný:

  • biologický odpad nesmie obsahovať žiadne prímesi  iných odpadov - kamene, plasty, sklo a pod.
  • biologický odpad - vetvy stromov nesmú mať priemer väčší ako 8 cm a dĺžku  väčšiu ako 3 m
  • biologický odpad musí byť pripravený na odber na prístupnom a vhodnom mieste pre zberovú techniku a nesmie blokovať komunikáciu alebo chodníky.

TaZS Michalovce


02.03.2020

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

Objemný  odpad je nadrozmerný komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmery uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad  (napr. starý nábytok, koberce,  sedačky, dvere a pod.). V zmysle Zákona o odpadoch je mesto povinné zabezpečiť najmenej dvakrát do roka zber a prepravu takýchto objemných odpadov.

V minulosti sa zber tohto odpadu realizoval  rozmiestnením veľkoobjemových kontajnerov v  rôznych lokalitách mesta, ktoré mali slúžiť výhradne pre uloženie objemného komunálneho odpadu.

Nedisciplinovanosťou niektorých občanov sa do veľkoobjemových kontajnerov  začal ukladať aj  komunálny odpad,  stavebný odpad a bioodpad. V okolí veľkoobjemových kontajnerov v meste vznikali nekontrolované divoké skládky, na ktorých sa odpad zmiešaval, rozhadzoval a znehodnocoval. Na tieto skládky donášali odpad aj obyvatelia okolitých obcí a stavebné firmy.

V tomto roku začíname so  zberom objemného odpadu  priamo od vašich domov.
Jarný zber sa uskutoční od 9.3. do 20.3.2020 a jesenný zber od 16.11. do 27.11.2020.
Objemný odpad sa bude zberať vo  vašom obvode  iba v ten istý deň ako  komunálny odpad!  V tento deň ho vykladajte do priestoru zeleného pásu pred domom, do dostupného priestoru dvora, ku kontajnerom na komunálny odpad a pod.

Zber objemného odpadu do veľkoobjemových kontajnerov sa  tohto roku neuskutoční!
Do objemného odpadu nepatria napr. pneumatiky, stavebný odpad, bioodpad, chladničky, televízory a pod.   
Takýto odpad  nebude odobratý !
Objemný odpad môžu občania mesta  celoročne a bezplatne odovzdávať aj na zberných dvoroch TaZS Mesta             
Michalovce  ( Partizánska ulica  55  a  Lastomírska ulica 2).

TaZS mesta Michalovce


27.06.2018 - Mesto Michalovce v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2017 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov zverejňuje „INFORMÁCIE PRE CHOVATEĽOV PSOV“, ktoré boli Mestu Michalovce doručené Regionálnou veterinárnou  a potravinovou správou Michalovce. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

15.05.2019Certifikát pre Michalovce

09.05.2019 - Od sáčka k sáčkuČas rozkladu odpadu v prírode

09.05.2019 - Nebuďme lenivý, trieďme odpad!

09.05.2019Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje

05.04.2019 - Možno aj vy ste už videli nasledujúcu situáciu: Auto zberovej spoločnosti, ktoré bežne vyváža kontajnery na zmesový odpad, prišlo vyviezť viaceré kontajnery vytriedeného odpadu za sebou...
Pokračovanie... 
Základné pravidlá triedenia, Označovanie obalov, Čo sa z recyklovaného odpadu vyrába.

22.03.2019 - Matej Repel: Vtáky miest