Aktivity projektu / Activities of the project

 

 1.1 Manažment projektu
Pracovné tímy u oboch partnerov sú zložené z vlastných zamestnancov. V rámci projektu sa nežiada o preplatenie mzdových nákladov. 

 

1.2 Komunikácia a publicita projektu
Zvyšovanie povedomia a publicita bude u každého z partnerov zabezpečené  tvorbou  filmového dokumentu, profesionálnych fotografií, prípravou billboardu a stálej tabule, letákmi pozývajúcich cieľovú skupinu na verejné akcie projektu a ich informovaním o výsledkoch projektu, prípravou tlačových správ a zverejnenie informácií na webových stránkach oboch partnerov. Na konci realizácie projektu budú v oboch parkoch dve verejné akcie – slávnostné odovzdanie parku Kerta organizované vedúcim žiadateľom a slávnostné odovzdanie parku Széphalom organizované partnerom.

 

1.3 Revitalizácia parku Kerta
Prírodný park Kerta potrebuje revitalizáciu z hľadiska zelenej vegetácie a drevín, pokiaľ ide o ich zloženie a zdravie, a zároveň zachovanie ich významnej historickej hodnoty. Revitalizácie bude spočívať najmä vo výsadbe a starostlivosti o stromy,  obnovy drobnej parkovej architektúry a siete chodníkov, pribudne  1 920 m nových chodníkov, 41 ks. lavičiek, 23 ks. odpadkových košov, 2 ks. kamerový senzor pre zvýšenie bezpečnosti návštevníkov.  Celková revitalizovaná plocha parku je 3,08 ha.

1.1 Project management
The work teams at both partners are composed of their own employees. The project does not request reimbursement of wage costs. 

 

1.2 Communication and publicity of the project
Raising awareness and publicity will be ensured for each of the partners by creating film document, professional photo documentation, preparation of billboard and permanent plaque, preparation of leaflets inviting the target group to public events of the project and informing them about project results, preparing press releases and publishing information on both partners' websites. At the end of the project, there will be two public events in both parks - the ceremonial handover of Kerta Park organized by lead beneficiary and the ceremonial handover of Széphalom Park organized by beneficiary partner.


1.3 Revitalization of Kerta Park

The Kerta Nature Park needs to be revitalized in terms of green vegetation and trees in terms of their composition and health, while preserving their significant historical value. Revitalization will consist mainly in planting and caring for trees, restoration of small park architecture and a network of sidewalks, 1 920 m new sidewalks, 41 pcs. benches, 23 pcs. trash cans, 2 pcs. camera´s sensors to increase the safety of visitors. Total revitalized park area is 3,08 ha.

Výkres revitalizácie
1.4 Revitalizácie parku Széphalom
Prírodný park Széphalom severne od mesta Satoraljaújhely potrebuje revitalizáciu z hľadiska zelenej vegetácie a drevín, pokiaľ ide o ich zloženie a zdravie a zároveň o zachovanie ich významnej historickej hodnoty. Revitalizácia bude spočívať vo výsadbe a starostlivosti o stromy,  obnovy drobnej parkovej architektúry a siete chodníkov, pribudne  1 111,1 m nových chodníkov, 16 ks. lavičiek, 10 ks. odpadkových košov, 2 ks. kamerový senzor. Revitalizácia výrazne estetizuje prostredie v zastavanom mestskom území. Celková revitalizovaná plocha parku je 2,56 ha.

1.4 Revitalization of Széphalom Park

The Széphalom Nature Park, north of Satoraljaújhely, needs to be revitalized in terms of green vegetation and trees in terms of their composition and health, while preserving their significant historical value. The revitalization will consist of caring for existing species, planting new trees, trusses and perennials, restoration of small park architecture and a network of sidewalks, 1 111,1 m new sidewalks, 16 pcs. benches, 10 pcs. trash cans, 2 pcs. camera´s sensors Revitalization significantly aestheticizes the environment in the built-up urban area. Total revitalized park area is 2,56 ha.

Výkres revitalizácie