Ako vybaviť

Evidencia obyvateľstva
Manuály a tlačivá potrebné pre prihlasovanie sa na trvalý a prechodný pobyt, zrušenie trvalého pobytu a vydávanie voličských preukazov.

Matrika
Manuály a tlačivá potrebné pri narodení dieťaťa, úmrtí osoby, sobáša, zmena mena osoby.

Dane a poplatky
Tlačivá oznámení a žiadostí týkajúce sa dane z nehnuteľností, za psa a poplatkov za vývoz komunálneho odpadu a žiadostí o poskytnutie úľav.

Prevádzkovanie obchodu a služieb
Tlačivá žiadostí o vydanie súhlasu pre umiestnenie zariadení pre rôzne účely obchodu a služieb v meste.

Zabezpečovanie sociálnej pomoci
Smernice a tlačivá odboru sociálnych vecí mestského úradu potrebné pri výkone samosprávnych činnosti, ktoré odbor zabezpečuje.

Agenda mestských bytov
Tlačivá žiadosti a príloh potrebných pre pridelenie nájomného bytu na Ulici konečnej v bytovom dome "H" v Michalovciach.

Agenda ŠFRB
Tlačivá žiadostí o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre právnické a fyzické osoby s potrebnými prílohami.

Územné a stavebné konanie a ohlásenia stavieb
Tlačivá žiadostí na povolenie: umiestnenia stavby, stavebného povolenia stavby, zmeny stavby pred dokončením, užívania stavby, dodatočného povolenia stavby a manuály k uvedeným tlačivám.

Územno-plánovacie informácie
Postup pri vybavení žiadosti o územno-plánovacie informácie, o vyňatí pôdy z PPF, záväzné stanoviská pre vodné stavby.

Verejné priestranstvá
Tlačivá pre povolenia vstupu do verejných priestranstiev - žiadosti o rozkopávky, vstupy do pešej zóny,...

Životné prostredie
Tlačivá a manuály pre vydanie súhlasu výrubu drevín, pre uvedenie stavby do prevádzky, uvedenie malého zdroja znečistenia a pod.

Školstvo, kultúra a šport
Pokyny pre rodičov pri zápise do 1. ročníka ZŚ, MŚ, ZUŚ, pre príjemcu dávky na stravu, školské potreby a motivačný príspevok, tlačivá rozhodnutí.

Dotácie mesta
Tlačivá, formuláre a pokyny pre vyplnenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - dotácie z rozpočtu mesta a následne jeho zúčtovanie.

Podateľňa, informácie
Tlačivá v zmysle zákona 211/2000 Z. z., tlačivo "Návrh na úpravu všeobecne záväzných nariadení", pracovná doba a umiestnenie podateľní MsÚ.

Pokladne MsÚ
Pracovná doba a umiestnenie pokladní MsÚ.

Odkazy a linky
Odkazy na stránky vhodné pre vybavenie občianskych zálležitostí, stránky s tlačivami a pod.

Senior karta
Tlačivo pre vydanie Senior karty 2024.