Aktuality

   

Schránka dôvery

V súčasnosti sa čoraz častejšie dostávajú do popredia termíny ako diskriminácia, šikanovanie či iné prejavy patologického správania. Bohužiaľ, tieto negatívne vplyvy z okolia pôsobia na deti a mládež a prenikajú tak aj do školského prostredia. Snahou Základnej ško...

21. 11. 2023 9:59

Pracovné stretnutie predsedov odborných komisií predmetových olympiád

Dňa 8. 11. 2023 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Michalovciach pracovné stretnutie predsedov odborných komisií na riadenie predmetových olympiád a postupových súťaží v okrese Michalovce. Predmetom ich stretnutia bolo oboznámiť sa s termínmi jednotlivých predmeto...

10. 11. 2023 13:25

Medzinárodný titul Zelená škola opäť v Moussonke

Po ďalších dvoch rokoch poctivej práce sa žiakom a učiteľom ZŠ Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach podarilo opäť obhájiť medzinárodný titul Ecco School, na Slovensku známy pod názvom Zelená škola. Moussonka zelené aktivity realizuje dlhodobo a od roku 200...

23. 10. 2023 13:36

Projekt „Hraj šachy a uč sa“

Chceme Vám predstaviť novú spoločenskú hru „Šachy“, ktorá bola zakúpená na Základnej škole, Krymská 5, vďaka schválenému projektu, ktorý finančne podporilo mesto Michalovce a Združenie rodičov pri ZŠ, Krymská 5, n. o. Predmetom projektu bolo skvalitnenie podmienok...

20. 10. 2023 7:49

Fínsko-krajina poznania...

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Podporujú sa ním priority a činnosti stanovené v európskom vzdelávacom priestore, akčnom pláne digitálneho vzdelávania a v programe v oblasti zručností pre Európu. Pä...

5. 10. 2023 7:12

Vyber si svoj šport

Dňa 27. 9. 2023 sa konalo športové podujatie „Vyber si svoj šport“, ktoré je určené pre predškolákov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce, v tomto roku sa ho zúčastnilo cca 320 predškolákov. Podujatie sa konalo florbalovej hale a v telocvi...

3. 10. 2023 7:04

26. ročník svetovej zborovej súťaže International Choir Competition in Provence

Začiatkom júla sme sa s detským speváckym zborom Pro Musica – Magnólia ktorý pôsobí pri ZUŠ v Michalovciach a ZUŠ v Sobranciach vydali na francúzske azurové pobrežie do prístavu Seyne – sur – Mer na 26. ročník svetovej zborovej súťaže International Choir Competiti...

22. 8. 2023 8:18

ZUŠ Michalovce na folklórnom festivale v Macedónsku

Piesne z regiónu Zemplína, z Pozdišoviec a okolia roztlieskali publikum 11. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Ohrid Pearl v meste Ohrid v Severnom Macedónsku. Do Ohridu začiatkom júla vycestovala výprava spevákov a hudo...

27. 7. 2023 12:40

Konferencia výchovných poradcov

Základná škola, J. A. Komenského 1, sa zapojila do projektu Nadačného fondu Magenta life spravovaného Karpatskou nadáciou s názvom Online priestor. Cieľom projektu bola preventívna a informatívna činnosť bezpečného a zodpovedného správania sa na internete. Ci...

6. 7. 2023 7:42

Šesťdesiat rokov základnej školy

Žiaci, zamestnanci školy, rodičia i pozvaní hostia oslávili 25. mája 60. výročie založenia Základnej školy na Ulici J. A. Komenského v Michalovciach. Program s názvom Obrazy života školy prezentoval ľudové i moderné tance, športové prvky v tanečnom prevedení, hudo...

12. 6. 2023 7:45