ZOOCR hľadá nového riaditeľa
17. 1. 2020

Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu (ZOOCR)

vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

Výkonný riaditeľ Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu

Názov zamestnávateľa: Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu
                                              (predpokladaný termín nástupu:  1. marca 2020)
                              
Požadované  kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné vzdelanie s maturitou, vyššie vzdelanie výhodou
 • minimálne 5 rokov praxe  z toho 3 roky v oblasti cestovného ruchu, manažmentu, marketingu alebo  finančného riadenia
 • skúsenosti s tvorbou projektov

Iné kritériá  na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:

 • uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu bezúhonnosť) podľa zák. č. 552/2003 Z. z. v platnom znení
 • absolvovať výberové konanie formou  pohovoru, základný okruh požadovaných znalostí a zručností
 • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka, slovom a písmom
 • znalosť práce s PC: Windows, kancelársky balík MS Office
 • znalosť zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu v zn. n. p.
 • znalosť regiónu dolný Zemplín
 • znalosť legislatívy v oblasti účtovníctva, verejnej správy a verejného obstarávania

Požiadavky na výkon práce:

 • tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu členov ZOOCR
 • príprava rozpočtu, čerpanie finančných zdrojov
 • podávanie žiadosti o získanie finančných príspevkov z dotácií, grantov, projektov
 • príprava ročného plánu aktivít, zabezpečenie jeho plnenia, vyhotovenie výročnej správy o činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu
 • zabezpečenie administratívnej agendy ZOOCR  

Ponúkaná základná zložka mzdy:

 • základný mesačný plat minimálne  710,00 €

Okrem zákonných príplatkov je k platu možné  priznať nenárokové zložky mzdy.

Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:

 • štruktúrovaný pracovný životopis s uvedením vzdelania, doterajšej praxe a znalosti

Vybraní uchádzači na výberovom konaní doložia:

 • fotokópiu dokladu o vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • písomný zámer rozvoj destinácie dolný Zemplín v rozsahu maximálne jedna A4 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
do 24. januára 2020 (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená).
Písomne na adresu: Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu, Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce,
alebo mailom na adresu: zoocrmichalovce@gmail.com

Na výberové konanie budú pozvaní iba  vybraní uchádzači osobitnou pozvánkou.

Poznámka:
Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas ZOOCR na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania. Súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archivované na ZOOCR a so zverejnením výsledku a priebehu výberového konania.

V Michalovciach, 7. januára 2020

Ing. Monika Hudáčková
predseda predstavenstva ZOOCR

Lokalita

GPS:
N 48.75611461413134 / E 21.917935673815926