Zápis prvákov do základnej školy
15. 3. 2021

Vo štvrtok 1. apríla 2021 sa začína zápis prvákov na základných školách pre školský rok 2021/ 2022. V zmysle zákona č. 245/ 2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sa môže rodič budúceho školáka rozhodnúť pre ktorúkoľvek základnú školu.

Rodič je zo zákona povinný prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťa, ktoré do 31.augusta 2021 dovŕši šiesty rok veku.

Zápis potrvá od 1. apríla do 30. apríla 2021.

Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz rodiča alebo zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Na území mesta je osem základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a jedna cirkevná základná škola.
Bližšie informácie o školách a konkrétne informácie k zápisu v jednotlivých školách môžu rodičia získať na internetových stránkach škôl a na stránke mesta pod základnými školami.

ZŠ T. J. Moussona, T. J. Moussona 4       www.zsmoumi.edupage.org
ZŠ, J. Švermu 6                                           www.zssvermumi.edupage.org
ZŠ, Moskovská 1                                        www.zsmosmi.edu.sk
ZŠ, J. A. Komenského 1                             www.zskommi.edupage.org
ZŠ, Školská 2                                               www.5zs.sk
ZŠ, Okružná 17                                           www.zsokruzna.sk
ZŠ, Krymská 5                                             www.zskrymmi.edupage.org     
ZŠ P. Horova, Kpt. Nálepku 16                 www.zsphorova.sk