Zápis do materskej školy
11. 4. 2022

 Zápis potrvá od 1.mája do 31. mája 2022

Odbor školstva a športu MsÚ Michalovce oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2022/2023 sa začne 1. mája a končí 31. mája 2022.

Dieťa prijíma riaditeľka materskej školy na základe písomnej žiadosti rodiča spolu s potvrdením lekára o zdravotnej spôsobilosti  dieťaťa.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa spravidla od troch do šiestich rokov veku. Od 1. septembra 2021 je podľa zákona povinné predprimárne vzdelávanie pre deti, ktoré do 31. 8. dosiahnu vek 5 rokov. Tieto deti sú zákonní zástupcovia povinní zapísať do MŠ. Po prijatí detí s povinným predprimárnym vzdelávaním vyhovie riaditeľka ďalším žiadostiam len do naplnenia kapacity materskej školy.

Bližšie informácie o spôsobe podávania žiadostí a termínoch poskytne žiadateľom o prijatie materská škola, do ktorej chcú dieťa zapísať.

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

                                                                                    MŠ, Mlynská 1

                                                                                    MŠ, Fr. Kráľa 78                        

                                                                                    MŠ, Školská 5                                 

                                                                                    MŠ, J. A. Komenského 2                         

                                                                                    MŠ, Masarykova 30                     

                                                                                    MŠ, Okružná 19                               

                                                                                    MŠ, Leningradská 1                         

                                                                                    MŠ, S. H. Vajanského 5                           

                                                                                    MŠ, J. Švermu 8