Zápis do materskej školy
20. 4. 2021

Odbor školstva a športu MsÚ Michalovce oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022 sa začne 1. mája a končí 31. mája 2021.

Dieťa prijíma riaditeľka  materskej školy  na základe písomnej žiadosti rodiča spolu s potvrdením lekára o zdravotnej spôsobilosti  dieťaťa.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa spravidla od troch do šiestich rokov veku. Od 1. septembra 2021 je podľa zákona povinné predprimárne vzdelávanie pre deti, ktoré do 31. augusta dosiahnu vek 5 rokov. Tieto deti sú zákonní zástupcovia povinní zapísať do materskej školy. Po prijatí detí s povinným predprimárnym vzdelávaním vyhovie riaditeľka ďalším žiadostiam len do naplnenia kapacity materskej školy.

Bližšie informácie o spôsobe podávania žiadostí a termínoch poskytne žiadateľom o prijatie materská škola, do ktorej chcú dieťa zapísať.

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
                                                                                    MŠ, Fr. Kráľa 78                       
                                                                                    MŠ, Školská 5                                 
                                                                                    MŠ, J. A. Komenského 2                         
                                                                                    MŠ, Masarykova 30                     
                                                                                    MŠ, Okružná 19                               
                                                                                    MŠ, Leningradská 1                         
                                                                                    MŠ, S. H. Vajanského 5                           
                                                                                    MŠ, J. Švermu 8