Zápis do materskej školy
23. 4. 2020

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce na školský rok 2020/2021 uskutoční v termíne od 30. apríla do 13. mája 2020.  

Žiadosť odosiela rodič elektronickou formou na emailovú adresu materskej, do ktorej dieťa chce zapísať. Dieťa prijíma riaditeľka materskej školy na základe písomnej žiadosti rodiča bez prítomnosti dieťaťa. Potvrdenie od lekára sa pri zápise nevyžaduje, rodičia ho doložia pri nástupe dieťaťa do materskej školy.

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma dieťa spravidla  od troch do šiestich rokov veku. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov, deti s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Riaditeľka môže vyhovieť žiadostiam len do naplnenia kapacity MŠ.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu odporúčame rodičom pre bližšie informácie ohľadom času a miesta konania zápisu kontaktovať jednotlivé materské školy telefonicky, emailom alebo na ich webových stránkach.

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

 • MŠ, Fr. Kráľa 78 -  02.ms.michalovce@gmail.com 
           
 • MŠ, Školská 5 -  04.ms.michalovce@gmail.com   
                              
 • MŠ, J. A. Komenského 2  -  09.ms.michalovce@gmail.com          
     
 • MŠ, Masarykova 30  -  11.ms.michalovce@gmail.com       
       
 • MŠ, Okružná 19  -  13.ms.michalovce@gmail.com    
                        
 • MŠ, Leningradská 1  -  18.ms.michalovce@gmail.com   
                  
 • MŠ, S. H. Vajanského 5 -  msshvajan@azet.sk     
                 
 • MŠ, J. Švermu 8 -  22.ms.michalovce@gmail.com