Začala sa regenerácia medziblokových priestorov Sídliska západ
22. 10. 2020

1 Hl článok Regenerácia medziblokových priestorov Sídliska západ (1)

Dlhodobá ucelená rekonštrukcia michalovských sídlisk sa začala od roku 2007.  Obmedzené finančné možnosti umožňujú Mestu rekonštruovať najmä prístupové komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, ale neumožňujú zrealizovať aj rekonštrukcie medziblokových priestorov – vybudovať na všetkých sídliskách ihriská rôzneho druhu pre rôzne vekové kategórie, vytvoriť oddychové zóny a pod.

Preto sa Mesto snaží získavať externé finančné prostriedky na riešenie medziblokových priestorov, zelene a detských ihrísk. Ešte v roku 2018 sme získali nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na projekt revitalizácie vnútrobloku na Sídlisku západ vo výške 662 917 eur. Mesto sa bude na projekte spolupodieľať sumou 34 890 eur. Pôvodný časový harmonogram predpokladal zrealizovanie stavby do konca roka 2018. Procesy schvaľovania realizáciu projektu pozdržali. Až v tomto roku koncom septembra bola stavba odovzdaná a začalo sa s prácami. Ukončenie je plánované do konca roka 2020. Cieľom projektu je zregenerovať vnútroblok ulíc Švermova – Masarykova – Humenská s veľkosťou 11 772,7 m2. V jeho blízkosti sa nachádza základná škola a dve materské školy. 

Vybudovanie ihrísk v uvedenom vnútrobloku zahŕňa fitnes zónu s  fitnes prvkami s gumeným liatym povrchom, multifunkčné ihrisko s oplotením a taktiež gumeným liatym povrchom, detské pohybové ihrisko pre staršie deti, detské ihrisko pre 2 – 5-ročné deti s gumeným povrchom a prvkami vhodnými pre malé deti a pieskovisko z prefabrikovaných dielcov s jemným pieskom. Osadené prvky detských ihrísk budú slúžiť na rozvoj pohybových zručností detí aj z neďalekých materských škôl a základnej školy, multifunkčné ihrisko bude využiteľné pre tínedžerov aj pre dospelých na rôzne športové aktivity.

Projektová dokumentácia rešpektuje už existujúce vyšliapané cestičky v tomto priestore. Na ich trasách budú vybudované spevnené plochy a vytvoria sa oddychové stretávacie zóny. Nové bezbariérové spevnené plochy sú navrhnuté tak, aby prirodzene absorbovali dažďovú vodu. Súčasťou projektu sú aj prístrešky a altánok s pergolou, spevnené zatrávnené plochy, doplňujúce chodníky a vonkajšie osvetlenie, ktorého súčasťou budú bezpečnostné kamery pripojené do mestského monitorovacieho systému. Altánky budú určené na relaxáciu obyvateľov sídliska, na  zlepšenie medziľudských vzťahov, odbúranie anonymity, na umožnenie stretávania sa mladších aj starších, na spájanie generácií. Dôležitou časťou bude riešenie zelene a drevín. Po vybudovaní všetkých stavebných objektov bude pri zachovaní všetkých ekologických princípov pridaná nová zeleň vo forme krov a stromov a založený nový trávnik. Súčasťou revitalizovaného priestoru sa stane aj prístrešok vo výbehu pre psov, ktorý ich majiteľom poskytne tieň v horúcich dňoch a ochranu pred poveternostnými vplyvmi počas daždivého obdobia.

Vytvorením atraktívnej, bezpečnej, zelenej oddychovej zóny pre ľudí rôznych vekových kategórií, s ihriskami s modernými hracími prvkami pre deti, s drobnou architektúrou a funkčným prepojením vnútrobloku, projekt prispeje ku  skvalitneniu života na sídlisku. Vznikne tu voľne prístupný priestor pre občanov, ktorí vyhľadávajú možnosti realizácie športových, pohybových, ale aj spoločenských a oddychových aktivít.

anma