Wifi sieť Michalovce
30. 11. 2018

Na základe zverejnenej výzvy dňa 30.07. 2018 na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov so zameraním na podporu  projektu „Wifi pre teba“ sa Mesto uchádza žiadosťou na realizáciu svojho projektu „Wifi sieť Michalovce“.

Obsahom žiadosti mesta Michalovce je vybudovanie otvorenej mestskej wifi siete, pokrytie centra mesta 30Mbps pripojením do siete internet včítane vybraných verejných budov, umožnenie pripojenia sa do siete obyvateľom a návštevníkom Mesta. Projekt je plne v súlade s územným plánom  a PHSR mesta Michalovce.

Mesto zverejnilo na svojeje úradnej tabuli výzvu zákazky podľa § 117  zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov plne v súlade s výzvou na predloženie žiadosti o NFP na poskytnutie tovarov a s tým súvisiacich služieb pod názvom  Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na centrálnej mestskej zóne  s termínom ukončenia súťaže 14.12.2018 do 12:00 hod. 

Veríme, že sa tento projekt podarí úspešne zrealizovať.