Vzdelávací program OVEP na ZŠ Moussona
6. 10. 2020

 

 

V týchto dňoch, keď sa školy boria s dôsledkami pandémie, prišlo aj odporúčanie učiť telesnú výchovu teoreticky. V našej základnej škole sme sa s problémom popasovali a pripravili pre žiakov hodiny s využitím vzdelávacieho programu OVEP.

Skratka OVEP znamená Oylmpic Values Education Program. Program inšpirujúci mladú generáciu k správnemu morálno – etickému správaniu prostredníctvom športu, ktorý je silným nástrojom rozvoja osobnosti i vzdelávania. Olympijské hodnoty stelesňujú ducha olympizmu, ktorý je životnou filozofiou vyvážene spájajúcou telesnú zdatnosť, vôľu a ducha v jeden celok. Olympizmus sa usiluje o utvorenie spôsobu života založeného na radosti z vynaloženého úsilia, na výchovnej hodnote dobrého príkladu a na rešpektovaní etických princípov. Zmyslom olympizmu je zapojiť  šport do procesu harmonického rozvoja človeka.

Program OVEP bol vytvorený Medzinárodným olympijským výborom ako nástroj na šírenie olympizmu na poli národných olympijských výborov.  Program  je veľmi flexibilný a umožňuje učiteľom aby si hravé aktivity, založené na olympijských témach, prispôsobili pre konkrétnu skupinu študentov približne od 5 do 18 rokov. Pre každú kategóriu sú samostatne určené úlohy v pripravených pracovných listoch, pričom sa dôraz kladie na finančnú nenáročnosť všetkých aktivít.

Slovenský olympijský a športový výbor pripravil vzdelávanie, účastníci ktorého sa stali lektormi s možnosťou vzdelávať nie len mladú generáciu ale aj  viesť vzdelávacie semináre OVEP pre pedagógov a zabezpečiť tak aplikáciu programu vzdelávania olympijských hodnôt do školskej i mimoškolskej činnosti. Olympijský klub Michalovce je našim partnerom v tomto programe a naša kolegyňa, vyučujúca telesnú výchovu, je jedinou vyškolenou lektorkou v okrese Michalovce. Využili sme tento benefit a hodiny telesnej a športovej výchovy sa nesú v duchu odkazu starovekých Grékov:“ Ktéme eis aei – poklad na večné časy!“ My sa budeme snažiť vzkriesenú slávu naďalej rozvíjať.

 ZŠ T. J. Moussona