Výročná členská schôdza DC č. 8
24. 2. 2020

schodza1.jpg

 

Výročná členská schôdza Denného centra na Ulici Andreja Šándora č. 1 v Michalovciach.

       Každý rok nesie v sebe významné a dôležité udalosti pre náš život , keď je čas pospomínať, zastaviť sa, poďakovať.     
     Výročná schôdza bola hodnotením roka 2019 ale aj prípravou plánu činnosti na rok 2020 . V úvode zaspievala spevácka skupina DC č. 1 Ozvena a potom už vedúca denného centra Anna Kostovčíková privítala zástupcov mesta - primátora Viliama Zahorčáka , vedúceho odboru sociálnych veci Ing. Jána Jasovského a oboznámila s programom .
      V tomto roku už ubehlo 5 rokov , keď mesto podporilo našu žiadosť o zriadenie Denného centra a v roku  2015 dostali naši seniori novo zrekonštruované priestory, ktoré slúžia na rôzne aktivity a ich záujmovú činnosť, ale  aj na kultúrno-spoločenské akcie pre všetkých občanov.
      Správa  o činnosti  za rok 2019  hodnotila činnosť denného centra a jednotlivé podujatia , ktoré pripravila samospráva pre svojich členov.
      Počas otváracích hodín v pondelok a piatok v čase od 17.00 do 20.00 hod. sa členovia venujú svojím záujmom a príprave programov na jednotlivé mesiace podľa plánu činnosti, ktorý bol na výročnej členskej schôdzi schválený .Vedúca vyzdvihla väčšie akcie, ktoré boli organizované aj v spolupráci OZ Močarany pre všetky vekové kategórie občanov -  fašiangový karneval, stavanie mája s Močarankou, Deň Močaran, stretnutie pri opekačkách, vydarený trojdňový zájazd do Prahy, jednodňový do galérie Andyho Warholu a drevené pravoslávne kostolíky na východe.  Záver roka patril vianočnému programu s koledami pri rozsvietení stromčeka,  príchod Mikuláša k naším najmenším i posedeniu na Silvestra.
      Účastníkom sa prihovoril primátor mesta, ktorý nás oboznámil s investíciami v meste, čo sa podarilo realizovať, aké sú plány v tomto roku, aké významné udalosti a podujatie boli v meste počas roka, keď mesto bolo mestom športu. Pozval na  podujatia , ktoré budú organizované v tomto roku aj pre seniorov.
Vedúci odboru soc. vecí  zhodnotil činnosť denných centier i sociálnu politiku mesta a v svojom príhovore ocenil prácu a iniciatívy aj  samosprávy nášho denného centra.
     Schválený plán činnosti dáva veľa možnosti pre aktívny život našich seniorov a kultúrne i športové podujatia dávajú príležitosť na stretnutie všetkých vekových skupín  v našich  Močaranoch.

AK