Vážení spoluobčania, milí Michalovčania!
13. 1. 2021

Keď som sa k vám presne pred rokom v takomto čase prihováral, upozorňoval som okrem iného aj na fakt, že rok 2020 by mal byť rokom výnimočným. Myslel som vtedy, že výnimočný bude len tým, že ho tvoria dve dvadsiatky. Ako sa ukázalo, výnimočným bol však hlavne niečím iným, a to tým, že sa v ňom v značnej miere ochromil život na celom svete a pandémia , ktorá to spôsobila, si vyžiadala aj pomerne veľa ľudských životov.

Dôsledky toho sme pocítili aj my na Slovensku a, žiaľ, aj v našom meste, hoci zo začiatku sa to až tak zle nejavilo. Po parlamentných voľbách, ktoré boli vo februári a po ktorých došlo na Slovensku k výraznej zmene politických pomerov, sa ukázalo, že to, čo sa dlho zdalo ako relatívne hravo zvládnuteľné, zvládnuteľným byť nemusí, keď sa riadenia ujmú ľudia, ktorí na pozície, ktoré zastávajú, nemajú potrebnú organizátorskú, osobnostnú a ani mentálnu výbavu. Slovensko sa dnes aj vďaka tomu zmieta v problémoch, a to nielen zdravotných, ale hrozia mu najmä problémy ekonomické, sociálne, ktoré môžu prerásť aj do problémov politických a to všetko môže mať pre nás, pre všetkých, fatálne dôsledky.

Preto aj dnes, v čase, ktorý by mal byť pre nás radostným, sme naďalej plní obáv z toho, čo bude, čo nás čaká a či tie zlé časy, ktoré prežívame, vôbec niekedy skončia. Ja som presvedčený, a hovoril som to už viackrát aj na iných fórach, že áno, že skončia, pretože všetko raz skončiť musí, pretože zlo, ktoré dnes v rôznych aktuálnych podobách má navrch, dlhodobo víťaziť nemôže. Verím, že je len otázkou času a dúfam, že nie dlhého, kedy sa všetko vráti späť do normálu a my sa budeme zasa tešiť v kruhu svojich rodín  zo všetkého, čo náš život robí  pekným, príjemným a plnohodnotným.

Verím, že tešiť sa budeme aj zo všetkého, čo tvorí život nášho mesta. Verím, že sa opäť budeme môcť stretávať a že každý svojím dielom bude opäť prispievať k jeho napredovaniu.

Napriek všetkým uvedeným ťažkostiam, ktoré postihli aj náš región, sa naše mesto aj v tomto neľahkom období snažilo žiť tak, aby ľudia v ňom uvedené problémy pocítili čo najmenej. Snažili sme sa aj naďalej mesto zveľaďovať, výsledkom čoho bolo aj v uplynulom roku množstvo investičných aktivít.

Po optimálnom časovom nastavení signalizácie, po jej zosynchronizovaní s ostatnými a po následnom skolaudovaní by k bezpečnosti cestnej premávky v meste mala prispieť nová križovatka ulíc Hollého- Sládkovičova- Partizánska, ktorú sme vybudovali koncom roka. Deťom i dospelým by už na jar mala slúžiť oddychová zóna v medziblokovom priestore Sídliska západ, na ktorom rekonštrukciou prešli aj jeho všetky spevnené plochy. Pred úplným dokončením je rekonštrukcia predných priestorov objektu Zlatý býk, ktoré by mali slúžiť najmä kultúre a turizmu. Bude tam reprezentatívna turisticko- informačná kancelária a mestská galéria. Rekonštrukciou, vďaka ktorej sa stal pre mladých športovcov príjemnejším a bezpečnejším, prešiel umelý trávnik futbalového ihriska na VI. ZŠ, za čo ďakujeme aj súkromným sponzorom a vďaka vládnej dotácii sme  zrekonštruovali aj mládežnícke šatne na futbalovom štadióne a zakúpili sme do mestskej športovej haly nové tatami pre mladých džudistov.

K bezpečnosti žiakov a učiteľov prispela rekonštrukcia strechy telocvične II. ZŠ a k zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu určite prispeje aj rekonštrukcia odborných učební  na II., IV., V. a VI. ZŠ. Prínosom pre najmenších sú nové detské ihriská, ktoré sme vybudovali v priestoroch Materskej školy na Ulici S. H. Vajanského, ale aj na Štefánikovej ulici a pri bytovom dome V2 na ulici Nad Laborcom.

V rámci procesov smart city pribudli v meste nabíjacie stanice pre elektro automobily, a to  na Ulici Sama Chalupku, Štefánikovej a v priestore ulíc Duklianska – Obchodná. 

Rekonštrukciou prešli teplovodné prípojky k bytovým domom V1 a V2 na ulici Nad Laborcom, rozšírilo sa kolumbárium, teda urnová stena na mestskom cintoríne na Ul. Jána Kollára a zrealizovalo sa osvetlenie ďalšieho priechodu pre chodcov, tentokrát na Ulici S. H. Vajanského pri hoteli Mousson.

Ďalšími prestavbami prešli vnútorné priestory futbalového štadióna, kde tiež pribudli perimetre a nová svetelná tabuľa a vybudoval sa úplne nový závlahový systém na futbalovom ihrisku v Topoľanoch.

Rekonštrukciou elektroinštalácie, ďalšími stavebnými úpravami a vybudovaním bleskozvodu sme dokončili  rekonštrukciu bývalej MŠ vo Vrbovci, ktorá bude po skolaudovaní slúžiť obyvateľom tejto časti mesta jednak ako ďalšie denné centrum pre seniorov, ale poslúži aj pre kultúrne a spoločenské aktivity ich občianskych združení.  

Tak ako každý rok, aj v tom práve skončenom sme, popri už spomínanom Sídlisku západ, rekonštruovali cesty a chodníky na viacerých uliciach v meste.  Cesty na uliciach  Janka Alexyho a Farská a chodníky na uliciach P. O. Hviezdoslava, pravá strana od obchodného centra Kaufland po futbalový štadión a ľavá strana od Gymnázia P. Horova po Ulicu Jurija Gagarina, ďalej Jána Hollého, pri parku pri Okresnom riaditeľstve Policajného zboru SR, Samova od Mojmírovej po Verbovčík, Lipová – spojnica s Ulicou Laca Novomeského, Janka Alexyho –po ľavej strane, Duklianska – po ľavej strane od okružnej križovatky po svetelnú križovatku, Karola Kuzmányho – ľavá strana od Ulice profesora Hlaváča po Masarykovu a Okružná –pravá strana od Špitálskej po Murgašovu ulicu. Popri tom  nové chodníky pribudli aj na Sídlisku východ, v medziblokových priestoroch ulíc Farská – Ľudovíta Kukorelliho – Verbovčík. 

Značnú pozornosť sme v uplynulom roku venovali aj príprave projektovej dokumentácie investičných zámerov, osobitne tých, ktoré by sa mali realizovať už v roku 2021.

Veľmi ma teší, že Slovenská správa ciest splnila svoj dávnejší záväzok a dobudovala križovatku pri železničnej stanici, ktorej svetelnú signalizáciu vybudovalo už dávnejšie mesto a rovnako ma teší, že aj spoločnosti ARRIVA sa tam podarilo vybudovať svoju časť autobusovej stanice, vďaka čomu celá táto časť mesta je už blízko podoby, ktorá tam bola dlhodobo plánovaná. 

Popri investíciách sme sa v rámci možností usilovali zachovať čo najviac z podpôr v oblastí sociálnych veci, rovnako ako aktivít v kultúre, či v iných oblastiach. V mnohom nám prekážali obmedzenia, na ktoré sme museli reagovať a vďaka čomu bola obmedzená aj činnosť mestského úradu. Napriek tomu sme však stihli zrealizovať viacero podujatí ako napr. koncert hudobnej skupiny Ščamba, koncert Volnij Don a hostia, divadelné predstavenie Otvorené manželstvo, divadelný muzikál Ľadové kráľovstvo, cestovateľské kino Černobyľ, predpremiéru filmu Hokejový sen s režisérom filmu, scenáristom a producentom Marekom Vaňousom, predstavenie Radošinského naivného divadla  Mužské oddelenie, prednášku  Alternatívne zdroje energie a v spolupráci s Hvezdárňou Michalovce aj prednášku Čo môžeme vidieť v atmosfére. 

Za účasti mimoriadne úspešnej olympioničky Anastázie Kuzminovej sme ešte stihli oceniť najúspešnejších športovcov mesta za rok 2019 a podieľať sa aj na zorganizovaní tradičného podujatia Deň Močarian.  Popri tom všetkom sme v Michalovciach mali možnosť vidieť aj výstavy umeleckých diel z tvorby desiatich autorov. Ostatné plánované podujatia sme, bohužiaľ, museli zrušiť, alebo zrealizovať len vo veľmi obmedzenej miere. Aj preto sme museli upustiť od mnohého, na čo sa obyvatelia i návštevníci nášho mesta tešili počas leta i v čase na konci roka. Dúfame, že je to poslednýkrát a že už teraz, v roku 2021, ak sa to bude dať, mnoho z toho, čo sa v minulom roku neuskutočnilo, opäť obnovíme.

Vážení spoluobčania!
Keďže aj vďaka hlasom mnohých z vás, za čo vám úprimne ďakujem, som v minuloročných parlamentných voľbách získal mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, musel som v uplynulom roku byť často v Bratislave. Preto využívam aj tento priestor na to, aby som sa poďakoval svojmu zástupcovi Ing. Jozefovi Sokologorskému za to, že ma počas mojej častej neprítomnosti výborne zastupoval, rovnako ako všetkým vedúcim pracovníkom mesta, že mu v tom veľmi pomáhali. Moje poďakovanie patrí aj PhDr. Janke Cibereovej, ktorá sa naplno zástupcovských povinností ujala pred koncom roka, avšak dovtedy nám veľmi pomáhala z pozície prednostky okresného úradu. V neposlednom rade ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste chápali a chápete, že na úrade už nemôžem byť tak často ako v minulosti, čo verím, mesto negatívne nepocítilo a dúfam, že ani nepocíti.

Popri množstve skúseností, ktoré som v parlamente získal, som nadobudol aj presvedčenie, že aj keď sme odetí do rozdielnych politických tričiek, my, Michalovčania, budeme v parlamente držať spolu, ak pôjde o záujem ďalšieho rozvoja nášho mesta a zemplínskeho regiónu. Rád preto aj na tomto fóre oceňujem osobné aktivity svojich poslaneckých kolegov Miloša Svrčeka a Milana Potockého či už sa jedná o riešenie problémov s PCB látkami, alebo problematiku dobudovania diaľnice k nám na Zemplín. Chcem veriť, že v takomto duchu budeme spolupracovať aj naďalej.

Rovnako chcem  veriť v ukončenie pandémie už v roku 2021, čo by nám umožnilo nielen  obnovenie kultúrneho a spoločenského života, ale aj realizáciu už spomínaných plánovaných investičných aktivít. Tými najväčšími by v tomto roku mali byť rekonštrukcia našej plavárne, rekonštrukcia Kostolného námestia a parku Kerta, výstavba florbalovej haly v areáli I. ZŠ a ďalšia rekonštrukcia spevnených plôch v meste. Ak sa nič nezmení, malo by ísť o cesty na uliciach Andreja Kmeťa, Terézie Vansovej, Boženy Nemcovej, Meďovskej, Vila-Real, Jána Kollára a chodníky na uliciach Fraňa Kráľa - od Janka Alexyho po P. I. Čajkovského, Terézie Vansovej, Boženy Nemcovej, 9. mája a  Jána Kollára - po obidvoch stranách. Zároveň chceme v tomto roku urobiť všetko potrebné k tomu, aby sme v roku 2022 mohli vybudovať ďalšiu kazetu skládky TKO v Žabanoch.

Už teraz aktívne pracujeme aj na tom, aby sme sa, v momente, kedy to bude možné, mohli uchádzať o externé finančné prostriedky na všetko, o čo sa bude dať uchádzať z toho, čo mesto potrebuje a čo má vo svojich strategických materiáloch zadefinované. Ako jedno z mála slovenských miest vytvárame vedno s bezprostredne susediacimi obcami tzv. UMR- Udržateľný mestský rozvoj, čo nám umožní tieto prostriedky získať aj inak, ako ich bude získavať väčšina slovenských miest.

Veríme, že i vďaka tomu budeme môcť rovnako ako doposiaľ aj v roku 2021 podporovať šport, umenie a aj mnoho rôznych aktivít našich občanov. Veríme, že v Michalovciach budeme môcť opäť privítať mnoho významných osobností zo všetkých sfér nášho života a že i vďaka tomu všetkému budeme naďalej presviedčať, že sme tým pravým a ozajstným srdcom Zemplína.

Zo všetkého najviac však dúfame, čo už odznelo, že pandémia, ktorá nás všetkých kvári, všade vo svete skončí, že vo svete aj na Slovensku sa znormalizuje aj politická scéna a hospodársky život a že my všetci sa budeme môcť opäť a možno aj s väčšou vervou venovať tomu, čo nás všetkých bude obohacovať po všetkých stránkach.

Nech je, priatelia, rok 2021 práve takým. Nech je tiež rokom nových nádejí, rokom, ktorý bude aj začiatkom niečoho nového, dobrého a kiež aj niečoho veľkého. K jeho zvládnutiu vám všetkým želám veľa zdravia, veľa síl, optimizmu a veľa ochoty. Želám vám popritom aj veľa priazne, lásky a pokoja všetkým ľuďom dobrej vôle!

Veľa šťastia v novom roku, priatelia!

 

 


-