Úspechy žiakov na odborných súťažiach
1. 6. 2020

Každoročne sa študenti Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach zapájajú do odborných súťaží, ktoré sa konajú či už v réžii Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorý je riadený Mi-nisterstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, alebo priamo  do súťaží, ktoré usporadujú vzdelá-vacie inštitúcie - stredné školy, vysoké školy, univerzity ale aj budúci zamestnávatelia.

Celoslovenská súťaž Technická myšlienka roka (TMR) je určená pre študentov stredných škôl so zámerom spopularizovať vysokoškolské štúdium. Organizátorom je Žilinská univerzita. V ročníku TMR 2020 bol prihlásený žiak Richard Harman s projektom Inteligentné zrkadlo. Vyzeralo to, že sa súťaž pre koronavírus vôbec neuskutoční, no nakoniec usporiadatelia zrealizovali finálové kolo 11.mája dištančným spôsobom. Študenti mohli zaslať video. No byť dostupný on-line bolo pre štu-denta výhodou, keďže mohol po svojej prezentácii zodpovedať otázky členov komisie a ostatných súťažiacich. Richard získal vo veľmi silnej konkurencii 2.miesto a s ním hodnotné ceny.

Aj keď je tento školský rok iný ako všetky doteraz, SOŠT sa má čím pochváliť. Richard Harman a Ľubomír Pallaj sa v októbri 2019 zúčastnili krajského kola Festivalu vedy a techniky (AMAVET 2019) v Košiciach, so svojím vedátorským projektom „Využitie elektrických vedení VN a NN pre aplikácie.“ Po prvýkrát sa konali Majstrovstvá Slovenska medzinárodnej programátorskej súťaže World Robot Olympiad (WRO). Školu reprezentovali tretiaci Ondrej Vagaský a Martin Petrik. SOŠ elektrotechnic-ká v Žiline organizovala XV. ročník celoslovenskej odbornej súťaže, pod záštitou Slovenskej ob-chodnej a priemyselnej komory, s účasťou desiatich škôl z celého Slovenska. Naši študenti si od-niesli dve ocenenia. V súťaži jednotlivcov prvé miesto Viliam Jakubec a v súťaži škôl tretie miesto Viliam Jakubec a Ľubomír Pallaj.  Dlhoročnú tradíciu na našej škole má stredoškolská odborná čin-nosť. Do školského kola sa nám prihlásilo 69 žiakov. Byť kreatívny a prinášať nové riešenia v elektroenergetike nie je nemožné.  Na XIII. ročníku tímovej súťaže VSD na tému SMART HOME to dokázal aj náš súťažný tím Teslovci (Richard Harman, Viliam Jakubec a Michal Romančák), ktorý ob-sadil druhé miesto, na piatom mieste sa umiestnil tím Energetic FANS (Martin Lukačin, Martin Petričko a Ľubomír Pallaj).

Žiaci sa zapojili aj do ďalších súťaží, boli to krajské kolá Zenit v elektronike, Zenit v strojníctve, Zenit v programovaní, tvorba webowých stránok, PythonCup a iné.

Ing. Nataša Masnicová
učiteľka odborných predmetov